„Играй с OLX и спечели брандирани СЛУШАЛКИ Philips 3000 series, TAH4105BL/00“

Общи условия за участие в онлайн игра

Играй с OLX и спечели брандирани СЛУШАЛКИ Philips 3000 series, TAH4105BL/00“

Организатор на играта „Играй с OLX и спечели брандирани слушалки „Philips 3000 series, TAH4105BL/00“ („Игра”) е администраторът на платформата www.olx.bg („OLX”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“). Кампанията се провежда във Фейсбук страницата на OLX.bg: https://www.facebook.com/OLXbg/ и Инстаграм страницата на OLX: https://www.instagram.com/olxbulgaria/

Участието в Играта не е обвързано с покупка.

|ПРЕДМЕТ|

1. Организаторът предоставя възможност на лицата, отговарящи на условията на Играта,  да участват в нея чрез попълване на коментар под публикацията за играта във Фейсбук страницата на OLX (коментарът трябва да съдържа активна обява от сайта на OLX България, свързана с началото на учебната година.) или посредством споделяне на Story  на  публикацията за Играта в Инстаграм + последване на страницата на OLX в Инстаграм.

Всеки участник в Играта, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Играта („Условия за участие”), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в т.12-15 по-долу.

|УЧАСТНИЦИ И ИГРА|

2. Участници в Играта  могат да бъдат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, и юридически лица, които:

2.1 разполагат с активен профил във Фейсбук и са оставили коментар с активна OLX обява на тема начало на учебната година под публикацията за играта на страницата на OLX във Фейсбук

и/или

2.2 разполагат с активен профил в Инстаграм и са публикували на Story публикацията за играта от страницата на OLX в Инстаграм и са последвали страницата на OLX в Инстаграм.

3. Участници в Играта НЕ могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

|ПЕРИОД|

4. Начало на играта: 20:00 часа на 14-ти септември 2022 година;

    Край на играта: 23:59 часа на 18 септември 2022 година;

    Периодът на продължителност на играта е един и същ както за Фейсбук, така и за Инстаграм.

|НАГРАДИ|

5. Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие в Играта, ще бъде включен в теглене за следните 2 (два) броя награди, предоставени от OLX България:

– 1 (един) брой брандирани слушалки „Philips 3000 series, TAH4105BL/00“ за победител, участвал чрез Фейсбук,

– 1 (един) брой брандирани слушалки „Philips 3000 series, TAH4105BL/00“ за победител, участвал чрез  Инстаграм.

|ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА|

6. Условието за участие в играта във Фейсбук е всеки участник да напише коментар под публикацията за Играта в страницата. Коментарът трябва да съдържа споделяне на линк към активна към момента на участието обява от сайта на OLX България, свързана с началото на учебната година.

7. Условието за участие в играта в Инстаграм е всеки участник да сподели публикацията на играта като стори и да последва страницата ни в Инстаграм.

8. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия на OLX или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатораора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в настоящата Игра.

9. Участието повече от един път на уникален потребител не е забранено, но не носи допълнителни преимущества на Участниците в Играта.

10. Участието в играта през платформата Фейсбук и през платформата Инстаграм е независимо едно от друго. Следователно, участник, който е участвал и през двете платформи, ще бъде включен в тегленето на наградите и на двете места и няма пречка да спечели и двете награди.

|ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ|

12. Печелившите двама участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез жребий в срок до 5 (пет) календарни дни от крайната дата на Кампанията.

13. Ще бъдат изтеглени и двама участници-резерви, с които Организаторът ще се свърже в случай на неосъществяване на контакт с някой от печелившите участници.

14. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез лично съобщение във Фейсбук или Инстаграм, зависещо от избраната платформа за участие в играта, изпратено им от Организатора, след тегленето на жребия.

15. Наградата ще бъде връчена лично от OLX България на всеки от печелившите участници или посредством куриер в рамките на срока за доставка на посочен от него адрес.

|ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ|

16. Личните данни на всички участници в Играта се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност на  OLX.

17. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Играта и получаване на Наградата.

18. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Играта.

19. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

20. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякакво незаконно придобиване и/а или зловредна употреба на лични данни и информация.

21. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

|ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА|

22. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са непредвидими и са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

23. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

24. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди и пропуснати ползи, свързани с Играта, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

25. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook и Инстаграм публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията.

26. Организаторът не носи отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни или други независещи от Организатора причини, награда не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

27. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

28. Наградите, предоставяни в промоционалната кампания „Играй с OLX и спечели брандирани СЛУШАЛКИ Philips 3000 series, TAH4105BL/00 ” са само и единствено:

– Два (2) броя брандирани слушалки „Philips 3000 series, TAH4105BL/00“

29. Печелившият участник печели конкретната награда (брандирани слушалки „Philips 3000 series, TAH4105BL/00“) и тя не може да бъде заменена срещу паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност или с друга по вид предметна награда от Организатора.

30. Организаторът поема разходите за изпращане на наградата по куриер, но не поема никакви други допълнителни разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи, разходи за храна и всякакви други случайни или-не разходи).

31. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата.

32. В случай че печеливш участник се откаже от получаването на спечелената от него награда, то той трябва възможно най- бързо и недвусмислено да уведоми писмено Организатора, заявявайки своя отказ. В този случай, Организаторът има правода избере друг участник, който да получи съответната награда.

33. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.

34. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на https://blog.olx.bg/.

Настоящите правила влизат в сила от момента на стартиране на Кампанията – 20:00 часа на 14- ти Септемви 2022 година.

©2022г. | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД