Как се „учредява“ ООД/ЕООД

Как се „учредява“ ООД/ЕООД

Ако желаете да развивате бизнес в Интернет, най-подходящата правноорганизационна форма е дружеството с ограничена отговорност (ООД) или едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД).  Разликата между двете е, че при ООД капиталът на дружествто е разпределен на дялове между съдружниците, а при ЕООД той принадлежи на едноличен собственик на капитала. Една от най-съществените характеристики на тази правноорганизационна форма е, че учредителите  отговарят за задълженията на дружеството единствено до размера на  дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Четирите основни стъпки при учредяването на ООД/ЕООД са: 

  • подготовка на учредителните документи;
  • внасяне на капитала или законово определена част от него в набирателна сметка;
  • плащане на държавна такса;
  • попълване на задължителните приложения и подаване на документите за регистрация в Агенция по вписванията.

1. Подготовка на учредителните документи

1.1 Дружествен договор/учредителен акт

Подписването на дружествен договор (ООД) или съотвентно учредителния акт (ЕООД) е първата най-важна стъпка при учредяването на ООД. Съдружниците в ООД или едноличният собственик на ЕООД може да са както физически, така и юридически лица. Търговският закон определя минималното съдържание на дружествения договор/учредителния акт в член 115. 

Фирменото наименование е основен индивидуализиращ белег на дружеството и затова задължително присъства в съдържанието на дружествения договор/учредителния акт. Ако вписаното там име в последствие се окаже заето, това ще доведе до отказ от регистрация. Именно поради това, Агенция по вписванията предлага услугата за запазване на име в срок от 6 месеца срещу заплащане на определена такса. Попълва се и се подава заявление образец Д1. Алтернативата на услугата по запазване на име е собственоръчната справка в сайта на Търовския Регистър дали името е свободно.

1.2 Протокол от учредителното събрание

При учредяването на дружеството се съставя протокол, където се вписва дневния ред на учредителното събрание и се описват взетите решения.

1.3 Избор на управител

Управител на дружеството (ООД) може да бъде съдружник или трето лице, външно за фирмата. Освен това, учредителите могат да изберат няколко управителя, които да представляват дружеството съвместно или поотделно. Що се отнася до ЕООД, ако управител ще е едноличният собственик, той отново трябва да представи документ за неговото назначаване като управител.

Важно е да се подготви нотариално заверено съгласие от управителя за приемане на управлението с образец от подписа му  (т.нар „спесимен“).

2. Начален капитал

Законът установява минимум за началния капитал на ООД/ЕООД, който е 2лв. Дяловете на съдружниците не могат да бъдат по-малки от 1 лев. Началният капитал се внася в т.нар. „набирателна сметка“. Ако дружеството е било регистрирано с капитал, по-висок от установения минимум, учредителите трябва да внесат поне 70% от капитала.

 За услугата по откриване на набирателна сметка, банките събират такса около 10лв., а месечната такса за поддръжка на сметката варира  между 10-15лв. При откриването на набирателната сметка, банковият служител ще изисква документи за самоличност и копия на учредителните документи на дружеството. 

Набирателната сметка трябва да се преобразува в разплащателна на по-късен етап (след като дружеството е успешно регистрирано в Търговския регистър).

3.  Плащане на държавна такса

След като сте открили набирателната сметка, може да се възползвате от факта, че все още сте в банката и да платите държавната такса за регистрация на фирма.  Сумата е 110 лв., ако смятате да подадете  документите в Агенция по вписванията на хартиен носител на гише. Ако ще подавате документите по електронен път, таксата е 55 лв. 

4. Попълване на задължителните приложения и подаване на документите за регистрация в Агенция по вписванията

Преди да пристъпите към последната стъпка – подаването на документи за регистрация на дружеството в Агенция по вписванията, трябва да попълните няколко броя задължителни документи, чиито образци можете да намерите в сайта на Търговския Регистър. Накрaтко това са:

Ако извършвате специфична търговка дейност, изискваща лиценз или разрешение, ще трябва да подготвите и съответния документ.

Когато разполагате с учредителните документи, удостоверение от банката за открита набирателна сметка, квитанця за платена държавна такса и попълнени задължителни приложения, можете да подадете документите за регистрация на дружеството в Агенцията по вписаванията. Подаването на документите ce извършва от управителя на дружеството, от упълномощен адвокат или друго упълномощено трето лице. 

Ако документите ще се подават на гише, това може да се случи във всяко териториално звено на Агенцията. Няма ограничение за подаване на документите по седалището на търговеца.

След подаването на всички гореизброени документи, ще получите регистрационен номер. Длъжносто лице ще провери документите и може да получите задължителни указания за допълнителни действия и отстраняване на грешки. След успешно изпълнение на задължителните указания (ако има такива), до три работни дни  вписването трябва да е отразено в сайта на Търговския регистър. 

При грешно попълнени декларации, непълен набор от документи или при неизпълнение на задължтелните указания е възможно да получите отказ да се впише дружеството. Ако не отстраните нередовностите в посочения срок, ще получите отказ и ще трябва да подадете документите и да платите държавната такса наново.

Вписването на дружеството в Агенция по вписванията е последната стъпка в процеса на „учредяване“ на ООД/ЕООД. Съдружниците могат да започнат с търговската си дейност и преди това, но са задължени да посочват, че дружеството е в процес на учредяване, когато сключват сделки с трети лица.

Това бяха основните стъпки при учредяването на ООД/ЕООД. Не забравяйте да гледате и видеото ни по темата!

Следете нашата рубрика за още полезни практически съвети и насоки за електронна търговия! 

Последвайте нашия канал 1LegalGarage в YouTube за още интересни видеа! 

© 2020 | 1Legal.Net LLC Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.

1Legal.Net LLC
Innovative Legal Services

E: office@1legal.net

T: +359 888 233 024

W: www.1legal.net