Общи условия за Играта „На лов за подаръци“

Организатор на Играта “На лов за подаръци” (“Играта”) е администраторът на платформата www.olx.bg (“OLX”, “Платформа”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“).

I. Предмет на Играта

  1. Организаторът предоставя възможност на всеки участник да спечели една от 5 награди – колонка JBL Go 2 Black, ако вземе участие в Играта в периода, посочен в т. 5 по-долу. Всеки участник в Играта, който отговаря на настоящите Общи условия за участие (“ОУ”), ще бъде включен в тегленето за наградите. Общите условия на Играта ще бъдат публикувани на 14.12.2021 г., 12:00 часа.

2. С публикуването на коментар под публикацията на Играта всеки участник приема настоящите условия и се задължава да ги спазва.

II. Участници в Играта

3. Участници в Играта могат да бъдат всички дееспособни пълнолетни физически или юридически лица чрез своите представители, изпълнили всички стъпки от механиката на Играта, описани в Условията за участие в Играта в т. IV.

 4. Участници в Играта не могат да бъдат служителите и управителите на Организатора, както и партньорите на Организатора по т.1, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период на Играта

5. Начало на Играта – 12:00:01 ч. на 14.12.2021 г.

Край на Играта – 00:00 ч. на 30.12.2021 г.

IV. Условия за участие в Играта

6. В периода на Играта на Фейсбук страницата на OLX ще бъде публикуван пост с игра, под която участниците следва да оставят коментара си съгласно изискванията в т. 7 по-долу.

7. Всяко физическо или юридическо лице, което желае да участва, следва да потърси обява в olx.bg, която съдържа артикул/ услуга, които според него са подходящи за подарък на негов близък или приятел за коледните празници. След това е необходимо да влезе чрез профила си във Фейсбук и да остави коментар под публикацията за Играта, в който да сподели линк към обявата, както и да каже кой е човекът, на който би подарил артикула/ услугата в обявата, към която е линкът.

V. Награди

8. Участниците, които отговарят на настоящите Условия за участие, ще бъдат включени в тегленето за една от следните награди – общо 5 бр. колонки JBL Go 2 Black.

VI. Определяне на победителите

9. Победителите ще бъдат изтеглени в рамките на 7 (седем) работни дни след края на Играта на случаен принцип. За всяка от наградите по т. 8  ще се проведе отделно теглене, в което ще бъдат включени всички участници. В рамките на Периода на провеждане всеки Участник може да изпрати неограничен брой съобщения, но има право да спечели само една награда. В случай че Участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен участник.

10. При проведения жребий ще бъдат изтеглени и имената на 3 (три) резерви, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със първите изтеглени победители.

11. Победителите ще бъдат обявени чрез публикация във Facebook страницата на OLX в периода между 4.01.2022 г. и 7.01.2022 г. с имената, посочени във Фейсбук профила им, с който са участвали в Играта. OLX ще се свърже с всеки от тях чрез лично съобщение във Фейсбук. При невъзможност да се осъществи контакт с победител  в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от датата на обявяването му, за победител ще се счита участникът, който е изтеглен като резерва в реда, в който са изтеглени резервите.

12. Наградите ще бъдат изпратени на печелившите участници по куриер на посочен от тях адрес не по-късно от един месец от датата на обявяването и осъществяване на контакт с тях. OLX поема разноските по изпращане на наградата.

13. Наградата ще бъде предадена от куриера на предварително посочен от победителя адрес след удостоверяване на самоличността на победителя чрез показване на документ за самоличност и срещу подписване на приемо-предавателен протокол за връчена награда.

VII. Допълнителни условия

14. Участието в Играта не е обвързано с покупка, нито със закупуването на платена услуга на OLX.

15. Организаторът не носи отговорност за претърпени от участник и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

16. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да докладва и премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

17. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.

VII. Лични данни

18. Личните данни на всички участници в Играта се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна на уебсайта на Платформата.

18.1.  Доброволното предоставяне на лични данни  от страна на участниците, за целите на Играта, e необходимо условие за участие. С участието си Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта. Участниците по всяко време могат да заявят, че не желаят да участват в Играта, като изпратят имейл на promo@olx.bg.  

18. 2. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни има изцяло доброволен характер, което означава, че ако Участникът не желае да предоставя необходимите лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин. Ако обаче Участник не предостави или оттегли вече предоставено съгласие във връзка с Играта, участието му в Играта и/или получаването на награда ще бъдат невъзможни.

19. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Играта.

20. Организаторът  предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

21. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.   

22. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на управление на Организатора или на имейл адрес: dpo@olx.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да: 

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост);   

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни (право на жалба);

23.  За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и приложимото българско законодателство.

VIII. Ограничаване на отговорност

24. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта, поради причини, които са  извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).        

25. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

26. Организаторът няма  задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да информира участниците и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

27.  Задълженията на Организатора на Играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия Участник.

28. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, ако с това си действие не накърнява вече възникнали права за участниците по повод на Играта. Промените се оповестяват, като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

29. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

30.  Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.