Общи условия за кампания с OLX PRO „2 за 1“

Настоящите Общи условия определят правилата за участие и реда за провеждане на Кампания „2 нa цената на 1“ с новия инструмент за опериране с обяви OLX PRO („Кампания“).

С участието си в Кампанията потребителите на платформата https://www.olx.bg/ („OLX”, „Платформа”) потвърждават, че са запознати и са съгласни с настоящите Общи условия.

I. Организатор

1. Организатор на Кампанията е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД, с ЕИК 175345805, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“№1, ет. 3 („Организатор“).

II. Предмет на Кампанията

2. Организаторът предоставя възможност на всеки бизнес потребител в OLX, отговарящ изрично на условията за участие в Кампанията, описани по-долу, да получи два пакета с обяви на цената на един. В Кампанията може да участва всеки бизнес потребител, закупил Premium или Max пакет с обяви и качил в Платформата своя обява с инструмента OLX PRO, осигуряващ по-бързо и лесно администриране на обяви. В случай че даден потребител не желае да участва в Кампанията при тези Общи условия, той може да не използва  втория пакет от офертата. .

III. Период на Кампанията

3. Периодът, в който бизнес потребителите на OLX могат да се включат в Кампанията, започва от 00:00:01 ч. на 04.03.2021 г. и продължава до 23:59:59 ч. на 04.04.2021 г.

IV. Условия за участие в Кампанията

4. Участник в Кампанията („Участник“) е всеки, който отговаря на следните условия:

4.1. е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице (чрез своя законен представител);

4.2. има качеството “Бизнес потребител” по смисъла на Общите условия на OLX („ОУ на OLX.bg”);

4.3. има валиден и активен Бизнес профил в OLX по смисъла на ОУ на OLX.bg;

4.4. е закупил пакет с обяви през последните 6 (шест) месеца – в периода от 04.09.2020г. до 04.03.2021г.;

V. Механизъм на Кампанията

5.1 През периода на кампанията при закупуване всеки участник получава 2 Premium или MAX пакета на цената на 1, като вторият пакет се активира, след като участникът  качи обява от първия закупен пакет с новия инструмент OLX PRO. Това правило важи само при закупуване на пакети със същия като или по-голям обем обяви от последно закупения Premium или Max пакет в периода по т.4.4. Повече информация за този инструмент бизнес потребителят може да открие тук.

Общата цена за двата пакета е равна на стандартната (извън периода на промоцията) цена за един пакет от същия вид („2 за 1“).

5. 2 Организаторът зарежда втория пакет от същия обем като обема на първия пакет, закупен в рамките на Периода на Кампанията, до 72 часа от качването на обява от страна на бизнес потребителя с OLX PRO.

6. 1 Определяща за срока на валидност на двата пакета е датата на активиране на първия пакет.

Например – Ако участник е направил покупка на пакет с 30-дневна валидност на 10.03.2021г. (на тази дата му се активира първият пакет), и е  качил  обява с OLX Pro на 20.03.2021 г., то вторият пакет ще се зареди до 72 часа  от качването на обява с OLX Pro, като датата на валидност и на двата пакета ще бъде 9.04.2021г.

6.2 В случай че вторият пакет не бъде използван до края на кампанията, се счита , че Бизнес Потребителят не желае да участва в Кампанията и тези Общи условия няма да са приложими (виж т.2 в края).

6.3 Подробна информация за предлаганите от Организатора пакети с обяви участниците могат да открият в Приложение №6 и Приложение №7 от Общите условия на OLX.

7. Няма ограничение в броя на закупените от участник пакети. Той може да закупи и повече от  2 (два) пакета Premium и/или MAX в рамките на Периода на Кампанията, но следва да се има предвид, че за всеки от тях определяща за срока на валидност е датата на активиране на първия пакет.

8. Участници, чиито действия противоречат на или заобикалят настоящите Общи условия, ОУ на OLX.bg, както и приложимото законодателство, губят правото си на участие в Кампанията и произтичащото от него получаване и използване на удвоен пакет с обяви без да е налице предварително уведомление от Организатора за това.

9. При установяване на злоупотреба и/или друго нарушаване на правилата за участие и реда за провеждане на Кампанията Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния недобросъвестен Участник.

10. Участници в Играта не могат да бъдат Организаторът, негови служители или управители, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон и техните служители или управители, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително.

VI. Защита на личните данни

11. Личните данни на всички Участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност на OLX. За целите на Кампанията Организаторът обработва имената или псевдонимите, с които Участниците са се регистрирали в OLX, както и други данни, предоставени във връзка с механизма на провеждане на Кампанията.

12. Участниците в Кампанията не предоставят лични данни, различни от вече предоставените от тях за целите на ползването на услугите на Olx съгласно ОУ. В случая допълнителната обработка за целите на провеждането на Кампанията на вече събраните лични данни се извършва на договорно основание, за целите на изпълнението на тези Общи условия.

13. Организаторът обработва лични данни на Участниците за целите на провеждане на Кампанията в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

14. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица.  

15.  За въпросите, отнасящи се до обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VII. Комуникация

16. Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на Кампанията на уебсайта на Организатора.

17. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

VIII. Отговорност. Ограничения.

18. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).  

19. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време поради технически причини, свързани с Кампанията, и/или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи или форсмажорни или други обстоятелства извън контрола на Организатора като обяви това по подходящ начин.

20. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.

21. По всички въпроси, свързани с използването на OLX, се прилагат ОУ на OLX.bg, както и всички други релевантни правила, достъпни на официалния сайт на Платформата, включително и за използване на инструмента OLX PRO.

22. Организаторът определя правилата за участие в Кампанията едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, стига това да не засяга негативно вече придобитите права на потребителите по силата на тези ОУ. Промените се оповестяват като актуализираните Общи условия за правилата за участие и реда за провеждане на Кампанията се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

23. Недействителността на отделни текстове от Общите условия на Кампанията не засяга действителността и приложимостта на останалите точки.

24. За неуредените в настоящите Общи условия,ОУ и Политиката за защита на личните данни на OLX въпроси се прилагат приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

©2021г.  | Наспърс Класифайдс България ЕООД