Общи условия за промоционална кампания “Научи как да разпознаваш фишинг атаки и спечели!“

§ 1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът на промоционалната кампания “Научи как да разпознаваш фишинг атаки и спечели!“  (наричана по-долу „Промоционална кампания“ или „Кампания“) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3, с ЕИК 175345805, т.е. администраторът на Платформата OLX, достъпна на уебсайта www.olx.bg (наричанa по-долу „OLX”).

2. Промоционалната кампания се провежда в периода  от  29 ноември 2021 г. до 05 декември 2021 г.

3. Тази кампания не изисква закупуване на стоки или услуги, предоставени от Организатора.

§ 2 УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

1. Промоционалната кампания е насочена към всички регистрирани потребители на платформата OLX, които едновременно отговарят на следните две изисквания:

а) попълнили са правилно теста за фишинг (тоест отговорили са правилно на всички въпроси, включени в него), който е публикуван на https://sigurnost.olx.bg/ в рамките на периода, посочен в § 1, т. 2 по-горе.

б) След теста  са попълнили правилно във  формуляра, свързан с кампанията, имейл адреса си, с който са регистрирали своя потребителски акаунт в платформата OLX.

в)  са потвърдили  в специалното квадратче, че са съгласни да участват в кампанията.

2. Като част от Промоционалната кампания, потребителят, изпълнил условията за участие, посочени в параграф 2.1, ще получи 5 промоционални точки в своя потребителски профил. Промоционалните точки ще бъдат заредени в неговия/нейния профил в рамките на 10 дни след края на кампанията.

3. Всеки уникален потребител ще получи 5 промоционални точки, ако е завършил теста успешно със 100% верни отговори.

4. Един потребител може да участва само веднъж в кампанията и да получи само веднъж промоционалните точки към неговия/нейния профил.

5. Използването на промоционалните точки, получени като част от Промоционалната кампания, не се заменя за паричната им равностойност.

6. Не е възможно да се прехвърлят  промоционални точки на други потребители на OLX.

7. Промоционалните точки могат да се използват за закупуване на промоционални опции и промо пакети. Те не могат да се използват за закупуване на допълнителни обяви или пакети с обяви.

Текущите промоционални опции и промо пакети:

Еднократно обновяване

7 дни ежедневно обновяване

Топ обява – 7 дни

Топ обява – 30 дни

7 дни Заглавна страница

Промо пакети:

Bronze

Silver

Gold

8. Промоционалните точки могат да бъдат използвани в рамките на 90 дни от зареждането им в профила на Потребителя.

§ 3 ЖАЛБИ

1. Всички оплаквания относно тази промоционална кампания следва да бъдат изпратени в писмена форма, в рамките на 14 дни от датата на събитието, довело до оплакването, на следния адрес: contact@olx.bg

§ 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото да променя Общите условия до края на Промоционалната кампания, с уговорката, че промяната на Общите условия няма да засегне правата, придобити от Потребителите, преди влизането в сила на промените в Общите условия .

2. По въпроси, които не са обхванати от настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Общите условия на OLX.

3. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията по причини извън неговия разумен контрол (при форсмажорни обстоятелства, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

4. Организаторът не носи отговорност за щети и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.

5. Организаторът не гарантира рентабилност на продажбите или реализиране на печалби от включени в Кампанията промоционални точки или други благоприятни ефекти.

6. При констатиране на нередности или нарушения на настоящите Общи условия или на Общите условия за използване на платформата OLX, промо точките, заредени в акаунта на Потребителя, могат да бъдат премахнати от Организатора.