общи условия

Общи условия за промо кампания „Томбола за телевизор Samsung QLED 65“

Организатор на кампанията “Публикувай безплатна обява и можеш да спечелиш телевизор Samsung QLED 65” („Кампания”) е администраторът на платформата www.olx.bg (“OLX”, “Платформа”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“).

I. Предмет на кампанията

1. Организаторът предоставя възможност на всеки потребител на OLX да участва в кампанията, като публикува поне 1 (една) безплатна обявa в платформата за периода на кампанията. Всеки участник в кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие (“ОУ”), ще бъде включен в томбола за награда – телевизор Samsung QLED 65.

II. Участници в кампанията

2. Участици в Кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които са потребители на OLX по смисъла на Общите условия за използване на Платформата, с валиден и активен потребителски профил, при спазване на настоящите ОУ.      

3. Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период на кампанията

4. Начало на кампанията – 00:00:01 ч. на 26.08.2019 г.

Край на кампанията – 23:59:59 ч. на 26.09.2019 г.

IV. Условия за участие в Кампанията

5. Всеки потребител на OLX, който публикува поне 1 (една) безплатна обявa в Платформата за периода на Кампанията, има право да участва в Кампанията.

6. Под “безплатна обява” по смисъла на настоящите ОУ следва да се разбира обява в платформата, за чието публикуване не са закупени и използвани пакет обяви или отделна единична позиция.

7. Няма предвидени ограничения относно типа устройство, от което са добавени обявите или конкретната категория на обявите, които ще бъдат публикувани.

8. Публикуваните обяви следва да са в пълно съответствие с Общите условия за използване на платформата, включително Приложение 1: Забранени артикули и услуги. Организаторът си запазва правото да премахва всякакви обяви, които противоречат на Общите условия за използване на платформата и приложенията към тях.           

9. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите ОУ, Общите условия за използване на Платформата, както и приложимото законодателство или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията или да получат спечелената от томболата награда.   

V. Награда

10. Потребителите, които отговарят на настоящите Условия за участие, ще бъдат включени в томбола за награда – телевизор Samsung QLED 65.

VI. Определяне на победителя

11. Победителят ще бъде определен в рамките на 20 (двадесет) работни дни след края на кампанията, в присъствието на нотариус.

12. При проведения жребий ще бъдат изтеглени и имената на 5 (петима) потребители, които да послужат за резерви, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител.

13. Победителя ще бъде обявявен във Facebook страницата на OLX тук. Личните данни на победителя ще бъдат псевдонимизирани. Екипът на платформата OLX ще се свърже с победителя, а при невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от датата на обявяването му, за победител ще се счита потребителят, който е първа резерва. При последваща невъзможност за контакт с потребителя, който е първа резерва, се преминава към всеки от оставащите потребители-резерви според реда на изтеглянето им в жребия.

14. Наградата ще бъде връчена на печелившия участник не по-късно от два месеца от датата на обявяването му и осъществяване на контакт с него.

15. Наградата може да бъде получена в офиса на Организатора в гр. София, срещу предоставяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол за връчена награда. В случай на невъзможност за лично получаване на наградата в офиса на Организатора, наградата ще бъде изпратена по куриер на изрично посочен от печелившия участник адрес.

VII. Допълнителни условия

16. Участието в промоцията не е обвързано с покупка на платена услуга на OLX.

17. Използване на промо-опции или добавяне на допълнителен брой обяви над лимита не носи допълнителни предимства при томболата.

18. Публикуването на повече от една обява не носи допълнителни преимущества на участниците в Кампанията.

VII. Лични данни

19. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в Платформата.

20. Доброволното предоставяне на лични данни  от страна на участниците, за целите на Кампанията, e необходимо условие за участие.

21. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията.

22. Организаторът  предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

23. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.    

24. Организаторът си запазва правото да публикува снимки на победителя по своя преценка в Интернет пространството.  

25.  За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност

26. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са  извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).         

27. Организаторът няма  задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

28. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

29. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и  подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника. 

30. По всички въпроси, свързани с използаването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.