общи условия

Общи условия за провеждането на Играта „Публикувай безплатна обява и можеш да спечелиш телевизор Samsung QLED 65

Уважаеми потребители,Поради обявеното извънредно положение в страната се налага да отложим тегленето на победителя от Играта Публикувай безплатна обява и можеш да спечелиш телевизор Samsung QLED 65”, проведена в периода от 15.02.2020г. до 15.03.2020г. Здравето и безопасността на всички наши потребители са основен наш приоритет, затова тегленето на печеливш в присъствието нотариус, обявяването на победителя и връчването на самата награда ще бъдат реализирани при първа възможност след 13 април 2020г.

Ще Ви информираме своевременно при промени и благодарим за Вашето разбиране.


Общи условия на Играта “Публикувай безплатна обява и можеш да спечелиш телевизор Samsung QLED 65” 

Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта “Публикувай безплатна обява и можеш да спечелиш телевизор Samsung QLED 65”  („Играта“). 

Организатор на Играта “Публикувай безплатна обява и можеш да спечелиш телевизор Samsung QLED 65” („Игра”)  е администраторът на платформата www.olx.bg (“OLX”, “Платформа”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“).

I. Предмет на Играта

1. Организаторът предоставя възможност на всеки потребител на OLX да участва в Играта , като публикува поне 1 (една) безплатна обявa в платформата на OLX („Платформата“) в периода на Играта. Всеки участник в Играта, който отговаря на настоящите Общи условия за участие (“ОУ”), ще бъде включен в тегленето  за наградата – телевизор Samsung QLED 65.

2. Участието в Играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието им и се съгласяват безусловно да ги спазват.

II. Участници в Играта

2. Участници в Играта могат да бъдат всички физически или юридически лица чрез  представителите им, които са потребители на OLX по смисъла на Общите условия за използване на Платформата, с валиден и активен потребителски профил, при спазване на настоящите ОУ.      

3. Участници в Играта не могат да бъдат Организаторът, служителите или управителите на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон и техните служители или управители, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително.

III. Период на Играта

4. Начало на Играта – 00:00:01 ч. на 15.02.2020 г.

Край на Играта – 23:59:59 ч. на 15.03.2020 г.

IV. Условия за участие в Играта

5. Всеки потребител на OLX, който публикува поне 1 (една) безплатна обявa в Платформата за периода на Играта, има право да участва в нея.

6. Под “безплатна обява” по смисъла на настоящите ОУ следва да се разбира обява в платформата, за чието публикуване не са закупени и използвани пакет обяви или заплатена отделна единична обява.

7. Няма предвидени ограничения относно типа устройство, от което са добавени обявите или конкретната категория на обявите, които ще бъдат публикувани.

8. Публикуваните обяви следва да са в пълно съответствие с Общите условия за използване на Платформата, включително Приложение 1: Забранени артикули и услуги. Организаторът си запазва правото да премахва всякакви обяви, които противоречат на Общите условия за използване на Платформата и приложенията към тях.           

9. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите ОУ, Общите условия за използване на Платформата, както и приложимото законодателство или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Играта или да получат спечелена награда.   

10. Всякакви действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните Участници и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.

V. Награда

10. Потребителите, които отговарят на настоящите Условия за участие, ще бъдат включени в тегленето  за наградата – телевизор Samsung QLED 65.

VI. Определяне на победителя

11. Победителят ще бъде изтеглен чрез жребий  в рамките на 20 (двадесет) работни дни след края на Играта, в присъствието на нотариус.

12. Чрез жребий ще бъдат изтеглени и имената на 5 (петима) потребители, които да послужат за резерви, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия потребител.

13. Победителят ще бъде обявявен във Facebook страницата на OLX тук. Личните данни на победителя ще бъдат псевдонимизирани със звездички. Екипът на платформата OLX ще се свърже с победителя на посочените от него данни за контакт в профила му, а при невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от датата на изтеглянето  му, за победител ще се счита потребителят, който е първа резерва. При последваща невъзможност за контакт с потребителя, който е първа резерва, се преминава към всеки от оставащите потребители-резерви според реда на изтеглянето им в жребия.

14. Наградата ще бъде връчена на печелившия участник не по-късно от два месеца от датата на обявяването му и осъществяването на контакт с него.

15.1 Наградата може да бъде получена в офиса на Организатора в гр. София, срещу предоставяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол за връчена награда. В случай на невъзможност за лично получаване на наградата в офиса на Организатора, наградата ще бъде изпратена по куриер на изрично посочен от печелившия участник адрес за сметка на Организатора. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.

15.2 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

VII. Допълнителни условия

16. Участието в Играта не е обвързано с покупка на платена услуга на OLX или стока.

17. Използване на промо-опции или добавяне на допълнителен брой обяви над лимита не носи допълнителни предимства в Играта.

18. Публикуването на повече от една обява не носи допълнителни преимущества на участниците в Играта.

VII. Лични данни

19. Личните данни на всички участници в Играта се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в Платформата на OLX –https://help.olx.bg/hc/bg/articles/360000904709. За да бъде възможно осъществяването на Играта, Организаторът обработва имената/псевдонимите, с които Участниците са се регистрирали в Платформата, както и други данни, които са достъпни във връзка с публикуването на безплатната обява. Правното основание за обработването на данни във връзка с настоящата Игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.

20. Доброволното предоставяне на лични данни  от страна на участниците, за целите на Играта, e необходимо условие за участие. Участниците по всяко време могат да заявят, че не желаят да участват в Играта, като изпратят имейл на promo@olx.bg Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни има изцяло доброволен характер, което означава, че ако Участникът не желае да предоставя необходимите лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин. Ако обаче Участник не предостави или оттегли вече предоставено съгласие във връзка с Играта, участието му в Играта и/или получаването на награда ще бъдат невъзможни.

21.1 Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на провеждане на Игратав качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

21.2 Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби на трети лица на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

21.3 Събраните във връзка с провеждането на Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:

– за счетоводни и данъчни цели данните на печелившия ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единадесет) години от датата на предоставяне на наградата;

– данните на резервните Участници ще бъдат съхранявани за срок до една година след тегленето на наградите;

– данните на непечелившите Участници ще бъдат съхранявани за срок до една година, считано от обявяването на печелившия.

След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели, различни от целите на осъществяване и участие в Играта.

22. Организаторът  предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

23. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.    

24. Организаторът има право да публикува снимки на победителя с негово съгласие в Интернет пространството.  

25.  За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

26. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на управление на Организатора или на имейл адрес: dpo@olx.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:  

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост);    

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни (право на жалба);

VIII. Ограничаване на отговорност

26. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са  извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).  Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.       

27. Организаторът няма  задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

28. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Играта, както и в случай че наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

29. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и  подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника. 

30. По всички въпроси, свързани с използаването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук. 

31. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват, като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

32.Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите точки.

33. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.