Общи условия за реклама в OLX

Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на рекламни форми в сайтовете на „Наспърс Класифайдс България” ЕООД, задължителни за рекламодателите и рекламните агенции от една страна и обвързващи „Наспърс Класифайдс България” ЕООД от друга.

„Наспърс Класифайдс България” ЕООД и всеки Рекламодател/Рекламна агенция, желаещи да излъчват срещу заплащане рекламни материали на сайтовете на „Наспърс Класифайдс България” ЕООД подписват индивидуален писмен договор между страните, който изрично регламентира прилагането на настоящите Общи условия. При противоречие между настоящите Общи условия и предвиденото в индивидуалния писмен Договор между страните, Договорът има предимство. „Наспърс Класифайдс България” ЕООД си запазва правото, в случай на съгласие от страна на Рекламодател/Рекламна агенция да урежда излъчването на рекламни форми, възоснова на изготвен медия план, изпратен от едната страна до другата страна по електронна поща, като потвърждението на плана изразява съгласие с настоящите Общите условия.

„Наспърс Класифайдс България” ЕООД си запазва правото да променя Общите условия, като е длъжен да уведоми своевременно всеки Рекламодател/Рекламна агенция, ако към този момент промяната го касае пряко. За уведомление се счита също и публикуването на променените Общи условия в www.olx.bg/advertising

„Наспърс Класифайдс България” ЕООД не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя/Рекламната агенция.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ

Всички заявки се приемат не по-късно от три работни дни преди старта на кампанията за нестандартни рекламни форми и не по-късно от един работен ден за стандартните рекламни форми. Рекламните форми, се изпращат във формат SWF, като допълнително е необходимо да се изпратят и работните файлове, както и шрифтовете, които са използвани в рекламната форма.

Всички рекламни форми, подлежат на одобрение от „Наспърс Класифайдс България” ЕООД.

„Наспърс Класифайдс България” ЕООД си запазва правото да отложи кампанията, ако рекламните форми не отговарят на посочените изисквания.

„Наспърс Класифайдс България” ЕООД си запазва правото да откаже или прекрати рекламна кампания без да дължи неустойка, ако прецени, че това е необходимо.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕКЛАМНИТЕ БАНЕРИ

Всички банери, публикувани в сайтовете на „Наспърс Класифайдс България” ЕООД, задължително трябва да имат фон в плътен цвят или рамка с дебелина от минимум 1 пиксел. Продължителността на анимацията не може да превишава 15 секунди. Бързо променящите се кадри в анимиран банер не са препоръчителни.Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да се съобразява с максимално допустимите размери банери, подадени от страна на OLX.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ

„Наспърс Класифайдс България” ЕООД не носи отговорност при публикуване на рекламни форми, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби.

Не се допуска излъчване на рекламни форми, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави, както и материали, нарушаващи чужди права на интелектуална собственост.

„Наспърс Класифайдс България” ЕООД си запазва правото да откаже за излъчване рекламни форми, които противоречат на фирмената политика, законови разпоредби, както и рекламни кампании на конкуретни фирми.

Публикуването на рекламни форми от Рекламодател/Рекламна агенция на сайта на платформата OLX е достъпно чрез използването на функционалност, собственост на трета страна. „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД не може да упражнява контрол върху съдържанието, нито да го модерира. Потребителят е изцяло отговорен за съответствието на рекламната форма с изискванията за законите. „Наспърс Класифайдс България“ ще блокира всякакви рекламни форми, за които има сведения или са докладвани за нарушение на действащото законодателство. Заплатените суми за рекламни форми, публикувани в нарушение на законите не подлежат на връщане.

ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ

При отмяна на излъчвания, намаляване на заявения бюджет и други промени във вече съгласувания медия план, които са извършени след началото на планирана и заявена рекламна кампания от Рекламодателя/Рекламната агенция, същият дължи неустойки, както следва:

– В случайна прекратяване на кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи неустойка в размер на 15% от брутната сума на остатъка от стойността на рекламната кампания от момента на прекратяването й.

– В случай на намаляване на заявената стойност на рекламната кампания (бюджет), Рекламодателят/Рекламната агенция дължи неустойка в размер на 15% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета.

– В случай на отказ от рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи неустойка в размер на 15% от брутната стойност на рекламната кампания, ако отказът е направен в срок по-малко от 5 (пет) работни дни преди планираното начало на рекламната кампания. Не се дължи неустойка, ако отказът е направен в срок повече от 5 (пет) работни дни преди началото на рекламната кампания.

– При пропуск, дължащ се на технически и други причини  или забавено изпълнение на задължения във връзка с публикуването на определена реклама или кампания, Изпълнителят ще компенсира неизпълнението с публикуването на реклама в предвиденият обем, съгласно медия плановете за съответната реклама във време и по начин, уговорени между страните в допълнително писмено споразумение.

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Рекламодателят/Рекламната агенция е защитена от евентуално увеличение на рекламните тарифи само в границите на вече платени медия планове и схеми за излъчване

Всички суми по планирани и одобрени рекламни кампании, следва да бъдат платени авансово, ако Рекламодателят/Рекламната агенция няма сключен писмен договор с „Наспърс Класифайдс България” ЕООД. В случай на подписан договор между двете страни, сумите по кампаниите могат да бъдат разделени на база месечно медийно плниране или друго договорено в конкретния договор. 

При забавяне на дължимите плащания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Наспърс Класифайдс България” ЕООД лихва върху просрочената за плащане сума в размер на 2% за всеки просрочен ден.

Минимална заявка за реклама – 500 лв. без ДДС, след начисляване на агенционна отстъпка.

Основни термини в интернет рекламата

Банер – Реклама под формата на графично изображение с различни размери и линк към рекламодателя.

Импресия – Еднократно зареждане на рекламна форма при зареждане на определена страница

Ротация – При презареждане на определена страница от сайта се зарежда нов рекламен банер. Ротацията се определя на случаен принцип и се залага в банер системата

Нестандартни рекламни формати (Rich Media) – Рекламни банери с нестандартни размери, които съдържат нестандартни части