общи условия

Общи условия за участие в кампания „Продай автомобила в OLX и спечели ваучер за 500 лв за автоаксесоари”

Общи условия за участие в кампания

„Продай автомобила в OLX и спечели ваучер за 500 лв за автоаксесоари

Организатор на кампанията „Продай автомобила в OLX и спечели ваучер за 500 лв за автоаксесоари („Кампания”) в платформата за безплатни обяви OLX с уеб адрес (URL) www.olx.bg („Платформата”) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“).

I.Предмет

 1. Организаторът предоставя възможност на всеки потребител на Платформата да участва в Кампанията чрез публикуване на нова обява в подкатегория „Автомобили”. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията (“Условия за участие”), ще бъде включен в томбола за награда.
 2. Участници в кампанията
 3. 2. Участници в Kампанията могат да бъдат всички потребители на Платформата по смисъла на Общите условия за използване на Платформата, с валиден профил, при спазване на настоящите Условиятa за участие.
 4. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период

 1. Начало на кампанията – 00:00:00 ч. на 14.01.2019 г.

Край на кампанията – 00:00:00 ч. на 01.02.2019 г.

 

 1. Награда. Условия на ваучера
  5. Потребителите, които отговарят на настоящите Условия за участие, ще бъдат включени в томбола за награда – ваучер за пазаруване при АУТОПРО.БГ – ЕООД на стойност 500 (“петстотин”) лв. (“Ваучер”).
  6. Ваучерът e валиден в срок до 30/07/2019 г. включително (“Срок на валидност”).
  7. Ваучерът ще важи при предявяване в търговския обект на АУТОПРО.БГ – ЕООД с адрес: гр. София, Ботевградско шосе, ул. Саранци 3, магазин Аутопро (“Търговски обект”) в рамките на уговорения по-горе Срок на валидност.
  8. Приносителя на Ваучера има възможност за надплащане над стойността на Ваучера, в случай че желае да закупи от АУТОПРО.БГ – ЕООД стоки на стойност, по-висока от стойността на Ваучера.
  9. В случай че приносителят на Ваучера закупи от АУТОПРО.БГ – ЕООД стоки на стойност, по-ниска от стойността на Ваучера, остатъкът от неусвоените средства по Ваучера не подлежат на възстановяване.
  10. Ваучерът важи за всички стоки в наличност в търговския обект на АУТОПРО.БГ – ЕООД без ограничение.

 

 1. Механизъм за участие в кампанията
 2. Всеки потребител на Платформата има право да участва в Кампанията при спазване на настоящите Условия за участие.
 3. Условието за участие в Кампанията е потребителят да публикува нова обява в подкатегория „Автомобили” в периода на Кампанията.
  13. Публикуваните обяви следва да са в пълно съответствие с Общите условия за използване на Платформата, включително Приложение 1: Забранени артикули и услуги. Организаторът си запазва правото да премахва всякакви обяви, които противоречат на Общите условия за използване на платформата и приложенията към тях.
  14. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия за използване на Платформата или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията или да получат спечелената от томболата награда.
  15. Публикуването на повече от една обява не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията.

VI.Томбола

 1. Печелившият участник ще бъде определен чрез жребий в присъствието на нотариус в срок от 15 (петнадесет) календарни дни след края на Кампанията. При провеждането на жребия ще бъдат определени и имената на 3 (трима) участници, които да послужат за резерви, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със печелившя участник.
 2. Победителя ще бъде обявявен във Facebook страницата на OLX тук. Личните данни на победителя ще бъдат псевдонимизирани. Екипът на платформата OLX ще се свърже с победителя, а при невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от датата на обявяването му, за победител ще се счита потребителят, който е първа резерва. При последваща невъзможност за контакт с потребителя, който е първа резерва, се преминава към всеки от оставащите потребители-резерви според реда на изтеглянето им в жребия.
 3. Наградата ще бъде връчена на печелившия участник не по-късно от два месеца от датата на обявяването му и осъществяване на контакт с него.
 4. Наградата може да бъде получена единствено от офиса на организатора в гр. София, срещу предоставяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол за връчена награда.

 

VII. Лични данни

 1. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в Платформата.
 2. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на участниците, за целите на Кампанията, e необходимо условие за участие.
 3. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията.
 4. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
 5. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.
  25. Организаторът си запазва правото да публикува снимки на победителя по своя преценка в Интернет пространството.
  26.  За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност

 1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).
 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че ваучерът бъде изгубен, откраднат, унищожен и пр.
 4. Организаторът не носи никаква отговорност относно отношенията между АУТОПРО.БГ – ЕООД и приносителя на Ваучера във връзка с неговото използване за покупка на стоки от АУТОПРО.БГ – ЕООД и произтичащите от това въпроси и спорове.
 5. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.
 6. По всички въпроси, свързани с използаването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.

 

 

©2019г.  | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.