Общи условия за участие в промоционалната кампания на OLX “Безплатнa OLX доставкa със Speedy”

Общи условия за участие в промоционалната кампания на OLX “Безплатнa OLX доставкa със Speedy”

Настоящите условия („Условия“) съдържат правилата за провеждане на промоционалната кампания “Безплатна OLX доставка със Speedy” („Промоционална кампания“/“Кампания“). 

С участието си в Промоционалната кампания потребителите на платформата https://www.olx.bg/ („OLX”, „Платформа”) и Панела за доставки на OLX чрез Speedy потвърждават, че са запознати и са съгласни с настоящите Условия. 

I. Организатори

1. Организатор на Промоционалната кампания e „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД, с ЕИК 175345805, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3, contact@olx.bg, (наричано по-долу „Организатор”“), а Изпълнител е „Спиди” АД, с ЕИК131371780, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Абагар“ № 22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет. 5, телефон за контакт: 07001 7001 (наричано по-долу „Изпълнител“)

II. Предмет

2.1.Организаторът на Промоционалната кампания предоставя възможност на всеки потребител в OLX, който използва Потребителския модул/панел за доставки на OLX чрез Спиди на линка: https://www.olx.bg/shipping/ („Панел за доставки“), да подготви и изпрати безплатна пратка в рамките на периода на Кампанията от 00:01 ч. на 13.12.2023 г. до 23:59 на 13.12.2023 г. 

2.2 С оглед избягване на каквото и да е било съмнение Участниците следва да имат предвид, че в рамките на кампанията се покрива само стойността на куриерската услуга –   стойността на съдържанието на пратката, съответно на изпращаните стока/артикул, следва да се заплати съгласно договорката между подателя и получателя на пратката. Организаторът и Изпълнителят не определят кой заплаща съдържанието на пратката – този въпрос е предмет на отделна договорка между подател и получател.

2.3 Кампанията важи единствено за пратки:

от офис до офис, до 20 кг

В случай че пратка, с включена опция “Отвори” или “ Тествай”, която е изпратена по време на кампанията, бъде върната от получателя след прегледа и/или теста в офиса на куриера, то тогава цената за връщането също ще се покрива от Организатора.

2.4 Всеки потребител има право да изпрати до 30 пратки с безплатна куриерска услуга в периода на кампанията. След достигането на тази бройка потребителят ще следва да заплати куриерската услуга  според  тарифата на Спиди и предоставената отстъпка за потребители на OLX.

2.5. Всички пратки, създадени по време на промоционалния период, трябва да бъдат изпратени до 14 декември, 2023.

III. Период на Промоционалната кампания

3.  Промоционалната кампания се провежда само в посочения период и при упоменатите условия:

Начало на Промоционалната кампания – 00:01 ч. на 13.12.2023 г.

Край на Промоционална кампания –23:59 на 13.12.2023 г.

IV. Условия за участие

4. Участник в Промоционалната кампания („Участник“) може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице (чрез своя законен представител), което отговаря на всички посочени по-долу условия:

4.1. има качеството “Потребител” или “Бизнес потребител”, по смисъла на Общите условия на OLX („ОУ на OLX.bg”);

4.2. има валиден и активен Бизнес профил и/или Частен профил в OLX по смисъла на ОУ на OLX.bg;

4.3. данните му са вписани при подготовката на пратка/и през Панела за доставки на OLX чрез Спиди.

4.4. успешно е завършил процеса по подготовка  и генериране на товарителница  в рамките на Периода на Промоционалната кампания през Панела за доставки на OLX чрез Спиди

5. Допълнителна информация за подготовката на пратка със Спиди през Панела за доставки, Участникът може да намери тук.

6. Участници, чиито действия противоречат или заобикалят настоящите ОУ, ОУ на OLX.bg, както и приложимото законодателство, ще бъдат дисквалифицирани от Промоционалната кампания без предварително уведомление от Организатора. Дисквалифицираните Участници губят правото да участват в Промоционалната кампания и следва да заплатят съответната куриерска услуга.

7. За участие в кампанията е необходимо участникът да отговаря на всяко едно от условията и да извърши всяко едно от действията, описани в т. 4. Потребителите, участващи в кампанията, следва да предадат за изпращане на Спиди пратките, които са част от кампанията не по-късно от 14.12.2023 г.  

V. Защита на личните данни

8. Личните данни на всички Участници в Промоционална кампания се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност на OLX, както и ОУ и Политиката за защита на личните данни на Спиди АД . За целите на Промоционалната кампания, Организаторът и Изпълнителят обработват имената или псевдонимите, с които Участниците са се регистрирали в OLX, както и други данни, предоставени във връзка с подготвянето на пратка/и през Панела за доставки.

9. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на Участниците за целите на Промоционалната кампания, e необходимо условие за участие.

10. OLX обработва лични данни на Участниците за целите на провеждане на Промоционална кампанията в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Спиди обработва лични данни на Участниците за целите на изпълнение на куриерската услуга и в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.

11.  За въпросите, отнасящи се до обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VI. Комуникация

12. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Промоционалната кампания, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

VII. Отговорност. Ограничения. Жалби.

13. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Промоционалната кампания поради причини, които са извън неговия контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.). 

14. Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време поради технически причини, свързани с Промоционалната кампания и/или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи или форсмажорни или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин.

15. По всички въпроси, свързани с използването на OLX се прилагат ОУ на OLX.bg, достъпни тук.

16. В случай на промяна в правилата на Промоционалната кампания Организаторът я оповестява по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена, като се има предвид, че промяната на Общите условия няма да засегне правата, придобити от Потребителите преди влизането в сила на измененията на Общите условия.

17. Недействителността на отделни текстове от Условията на Промоционалната кампания не засяга действителността и приложимостта на останалите точки.

18. За неуредените в настоящите Условия и в ОУ на OLX и Спиди въпроси се прилагат приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

©2023г.  | Наспърс Класифайдс България ЕООД