Общи условия за участие в промо-кампания “School Mall”

I. Организатор

1. Организатор на промоционалната кампания “School Mall” (“Кампания”) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3. Кампанията се провежда в рамките на платформата за безплатни обяви OLX.bg с уеб адрес (URL) www.olx.bg („Платформата”/”OLX”), администрирана от Организатора.

II.Предмет 

2. Организаторът предоставя възможност на търговци, които все още нямат профил в OLX, да участват в Кампанията, като се регистрират в Платформата след началото на Кампанията и закупят пакет за допълнителни обяви с 50% отстъпка в някоя от следните категории: 

  • Мода;
  • Електроника;
  • Мебели;
  • Ученически пособия;
  • Учебници и помагала.

Потребителите, които се регистрират в Платформата след началото на Кампанията и закупят пакет за допълнителни обяви с 50% отстъпка в посочените по-горе категории, получават възможност да участват в настоящата Кампания. 

II. Участници

3. Участници в кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които регистрират своя профил в Платформата след началото на Кампанията и закупят пакет за допълнителни обяви с 50% отстъпка в посочените в т. 2 по-горе категории. Участниците следва да отговарят на всички изисквания на Общите условия за използване на Платформата. Организаторът си запазва правото да блокира всеки профил, който не отговаря на Общите условия за използване на Платформата, други писмени правила на Организатора и/или на приложимото законодателство, или ги заобикаля. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в резултат на блокирани, изтрити или ограничени профили в резултат на констатирани нарушения или при основателни съмнения за такива.  

III. Период 

4. Начало на кампанията – 00:00:00 ч. на 24.08.2020 г. 

Край на кампанията – 23:59:59 ч. на 30.09. 2020

IV. Изгода за Участницитe

5. Всеки Участник, който отговаря на условията на Кампанията и на Общите условия за използване на Платформата, ще получи възможност да избере до 5 свои обяви, които ще бъдат поместени в специална страница в Платформата с продукти за подготовка за ученика, достъпна ТУК. Специалната страница ще бъде видима за всички потребители в Платформата

6. Всеки Участник има възможност да изпрати избраните от него обяви до 18.08.2020 г. на следния адрес: …@olx.bg. Списъкът с избрани от Участника обяви следва да съдържа следната информация:

  • заглавие на обявата;
  • URL на обявата в Платформата;
  • цена на предлагания продукт или услуга с ДДС;
  • крайна цена с отстъпка (ако има такава);
  • % отстъпка. 

7. Изпратените от Участника обяви ще бъдат поместени в специалната страница в Платформата след 24.08.2020 г. Поместените в специалната страница обяви се визуализират на ротационен принцип без право на гарантирана позиция в страницата. 

8. Доколкото участието в Кампанията е свързано с публикуването на обяви в Платформата, същите следва да бъдат изцяло в съответствие с Общите условия за използване на Платформата, както и с други писмени правила на Организатора, публикувани в Платформата, и/или приложимото законодателство. Организаторът си запазва правото да премахва обяви, които не отговарят на Общите условия за използване на Платформата, други писмени правила на Организатора и/или на приложимото законодателство, или ги заобикалят. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в резултат на премахнати обяви в резултат на констатирани нарушение или при основателни съмнения за такива.  

VI. Лични данни

9. Личните данни на всички потребители, участници в Кампанията, се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност на Организатора, достъпна в Платформата.

10. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Кампанията. Доброволното предоставяне на лични данни  от страна на участниците, за целите на създаване на профил в Платформата, e необходимо условие за участие. В този смисъл, законовото основание за обработване на личните данни на участниците е изпълнението на договор, по който всеки от участниците е страна, или за предприемане на стъпки по искане на всеки участник преди сключването на договор.

11. Организаторът  предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. 

12. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

13.  За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и Политиката за поверителност на Платформата, достъпна тук.

VII. Други условия. Ограничаване на отговорността

14. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са  извън неговия разумен контрол  (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

15. Всички запитвания и сигнали във връзка с Кампанията се изпращат до Организатора на адрес …@olx.bg. Организаторът ще отговори на запитванията и сигналите в разумен срок, с оглед броя и сложността на получените запитвания и сигнали.  

16. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.

17. Организаторът не гарантира продажби, доходност или реализиране на печалби от промотираните чрез закупените промо опции и платени пакети обяви на потребителите, или други благоприятни последици извън посочените в т. 2 по-горе.

18. Организаторът не носи отговорност в случай на едностранна промяна в цената на предлаганите от участниците в Кампанията продукти и услуги и/или в случай на изчерпана наличност на предлаганите от тях стоки. 

19. По всички въпроси, свързани с използаването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на OLX достъпни тук.  

20. При констатиране на нередности или нарушения на настоящите правила или на Общите условия за използване на платформата OLX или други псимени правила на Организатора, Организаторът си запазва правото да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, а средствата, изразходвани за закупуване на промо опции и пакети в срока на Кампанията не подлежат на възстановяване.  

21. OLX в качестовото си на Организатор си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи условия във всеки един момент от провеждане на кампанията, вкл. и да я прекрати или отложи, като информира за това чрез контакт по телефон.

©2020 г.  | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД