ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в промо-кампания в платформата OLX: “Автоматичен импорт на обяви за потребителите на CloudCart”

Организатор на промоционална кампания („Кампания“) в онлайн платформата www.olx.bg („Платформата“, “OLX“) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, с ЕИК 175345805.

I.Предмет

1. Организаторът предоставя възможност на потребителите на Платформата на CloudCart, при стартиране на  публикуване на обяви чрез API приложението на CloudCart в OLX,  да закупят два пакета с обяви на цената на един от OLX, еднократно, в рамките на Кампанията от 01.04.2021г. до 30.04.2021г. В Кампанията може да участва всеки бизнес потребител, закупил от OLX Basic, Premium или Max пакет с обяви и качил в Платформата своя обява с API приложението на CloudCart , осигуряващ по-бързо и лесно администриране на обяви. В случай че даден потребител не желае да участва в Кампанията при тези Общи условия, той може да не използва  втория пакет от офертата.

II. Участници

2. Участници в кампанията могат да бъдат всички бизнес потребители на OLX и CloudCart по смисъла на ОУ на OLX и CloudCart и отговарящи на условията в раздел IV по-долу.

III. Период на кампанията

3. Кампанията се провежда в периода от: началото на кампанията – 00:01:00 ч. на 01.04.2021г. до  23:59:00 ч. на 30.04.2021г..

IV. Условия за участие в Кампанията

4. Участник в Кампанията („Участник“) е всеки, който отговаря на следните условия:

4.1. е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице (чрез своя законен представител);

4.2. има качеството “Бизнес потребител” по смисъла на Общите условия на OLX („ОУ на OLX.bg”);

4.3. има валиден и активен Бизнес профил в OLX по смисъла на ОУ на OLX.bg;

V. Механизъм за участие

5. Всеки потребител на OLX и платформата на CloudCart  има право да участва в Кампанията. За целта е необходимо да има регистриран акаунт в OLX и да започне да публикува обявите си автоматично чрез API приложението, изградено от CloudCart.

5.1 През периода на кампанията при закупуване всеки участник получава два Basic, Premium или MAX пакет на цената на 1, като вторият пакет се активира, след като участникът се свърже с OLX на имейл contact@olx.bg и качи обява от първия закупен пакет с новото API приложение на CloudCart.

За потребители, закупили обяви в  периода 01 Декември 2020 г. – 31 Март 2021 г.,промоцията важи при закупуване на пакети със същия или по-голям обем обяви от последно закупения Basic, Premium или Max пакет и обявите трябва да бъдат в същата категория и подкатегория. За потребителите, които нямат закупен пакет в периода 01 Декември 2020 г. – 31 Март 2021 г., (нови потребители) не се прилага ограничението в обема и вида на обявите по предходното изречение. Повече информация за приложението на CloudCart бизнес потребителят може да открие тук

Общата цена за двата пакета е равна на стандартната (извън периода на промоцията) цена за един пакет от същия вид („2 за 1“).  Повече информация за пакетите ще намерите ТУК.

5. 2 Организаторът зарежда втория пакет от същия обем като обема на първия пакет, закупен в рамките на Периода на Кампанията с API приложението на CloudCart, след като потребител се свърже с OLX на contact@olx.bg .

5. 3 Промо-офертата е валидна еднократно в рамките на промо-кампанията и само при условие, че потребителят публикува обявите си автоматично през API приложението на CloudCart;

6. 1. Доколкото участието в Кампанията е свързано с публикуването на обяви в OLX,  Общите условия (ОУ) за използване на OLX следва да бъдат спазвани, включително и техните приложения.

6. 2. Двата пакета са с еднакъв период на валидност, а всяка от публикуваните в периода на валидност обяви има срок 30 дни, като се брои и денят на нейното публикуване.

Пример 1 – Ако участник е направил покупка на пакет с 30-дневна валидност на 10.04.2021г. (на тази дата му се активира първият пакет), и е  качил  обява с CloudCart приложението на 20.04.2021 г., то вторият пакет ще се зареди до 72 часа след контакт от страна на потребителя с contact@olx.bg или с неговия търговски консултант, като датата на валидност и на двата пакета ще бъде 9.05.2021г.

6. 3. Ако потребителят не публикува всички обяви от пакетите в рамките на периода на тяхната валидност, то той губи правото да го направи след това.

6. 4. Подробна информация за предлаганите от Организатора пакети с обяви участниците могат да открият в Приложение №6 и Приложение №7 от Общите условия на OLX.

7.  Участници, чиито действия противоречат на или заобикалят настоящите Общи условия, ОУ на OLX.bg, както и приложимото законодателство, губят правото си на участие в Кампанията и произтичащото от него получаване и използване на удвоен пакет с обяви без да е налице предварително уведомление от Организатора за това.

9. При установяване на злоупотреба и/или друго нарушаване на правилата за участие и реда за провеждане на Кампанията Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния недобросъвестен Участник.

10. Участници в Играта не могат да бъдат Организатора, негови служители или управители, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон и техните служители или управители, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително.

VI. Защита на личните данни

11. Личните данни на всички Участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност на OLX. За целите на Кампанията Организаторът обработва имената или псевдонимите, с които Участниците са се регистрирали в OLX, както и други данни, предоставени във връзка с механизма на провеждане на Кампанията.

12. Участниците в Кампанията не предоставят лични данни, различни от вече предоставените от тях за целите на ползването на услугите на Olx съгласно ОУ. В случая допълнителната обработка за целите на провеждането на Кампанията на вече събраните лични данни се извършва на договорно основание, за целите на изпълнението на тези Общи условия.

13. Организаторът обработва лични данни на Участниците за целите на провеждане на Кампанията в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

14. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица. 

15.  За въпросите, отнасящи се до обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

16. OLX и Cloudcart са отделни администратори на лични данни и спазват самостоятелно съответното законодателство.

VII. Комуникация

17. Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на Кампанията на уебсайта на Организатора.

18. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

VIII. Отговорност. Ограничения.

19. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.). 

20. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време поради технически причини, свързани с Кампанията, и/или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи или форсмажорни или други обстоятелства извън контрола на Организатора като обяви това по подходящ начин.

21. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.

22. По всички въпроси, свързани с използването на OLX, се прилагат ОУ на OLX.bg, както и всички други релевантни правила, достъпни на официалния сайт на Платформата, включително и за използване на инструмента OLX PRO.

23. Организаторът определя правилата за участие в Кампанията едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, стига това да не засяга негативно вече придобитите права на потребителите по силата на тези ОУ. Промените се оповестяват като актуализираните Общи условия за правилата за участие и реда за провеждане на Кампанията се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

24. Организаторът ОЛХ не носи отговорност за услугата, предоставяна на неговите потребители от Cloudcart.

25. Недействителността на отделни текстове от Общите условия на Кампанията не засяга действителността и приложимостта на останалите точки.

256. За неуредените в настоящите Общи условия, ОУ и Политиката за защита на личните данни на OLX въпроси се прилагат приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

©2021г.  | Наспърс Класифайдс България ЕООД