Общи условия за участие в промо-кампания „Време е за награди и приключения с G.I. Joe Origins и Olx”

Организатор на кампанията „Време е за награди и приключения с “G.I. Joe Origins и Olx ”  („Кампания”) е администраторът на платформата www.olx.bg (“OLX”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“) в партньорство с „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК 200522737. Кампанията се провежда в рамките на landing страницата: https://olxadvertising.com/gijse/.

I.Предмет 

1. Организаторът предоставя възможност на всеки OLX.bg потребител, да участва в Кампанията чрез попълване на отговори на зададените 3 (три) броя въпроса и регистрация в landing страницата: https://olxadvertising.com/gijse/ обявяваща провеждането на Кампанията. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията (“Условия за участие”), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в раздел IV по-долу.

II. Участници в кампанията

2. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически и юридически лица, навършили 18 години, разполагащи с активен профил в OLX.bg, които са попълнили отговорите на зададените 3 (три) броя въпросник и са се регистрирали в страницата: https://olxadvertising.com/gijse/

3. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техн съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период 

4. Начало на Кампанията – 10:00:00 ч. на 12.07.2021 г. 

Край на Кампанията – 23:59:59 ч. на 25.07.2021 г.

IV. Награди   
5. Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие, ще бъде включен в теглене за една от следните награди, предоставени ексклузивно от „Форум Филм България“ ЕООД,:

  1. 4 бр. кинокомплект. Всеки кинокомплект включва само и единствено двоен кинобилети за филма G.I. Joe: Змийски очи с ваучер за консумация за двама (важи само за Синема Сити) за средно меню;

УСЛОВИЯ, свързани с наградата кинокомплект: Ваучерът за консумация включва само и единствено: 2 бр. средно меню, включващо 2 бр. средни пуканки + 2 бр. средна напитка по избор (Pepsi/Pepsi Max/Mirinda/7UP/Lipton Lemon/Lipton Peach).

1. Два кинобилета само и единствено за филма G.I. Joe: Змийски очи важат в периода 23.07. – 12.08. за избрано от победителя кино, само и единствено от киноверигата Синема Сити (всички обекти от киноверигата може да видите ТУК). Кинобилетите важат за избран от победителя ден и час в предварително посоченото от него кино от веригата Синема Сити, според програмата на киното. Организаторите не носят отговорност в случай, че в посоченото кино няма прожекции на филма в деня и часа, избрани от победителя. Кинобилетите важат и за 4DX. Кинобилетите, както и ваучерът за консумация от бара не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

2. Ваучер за консумация от бара на Синема Сити – ваучерът за консумация от бара включва само и единствено: 2 бр. средни пуканки +  2 бр. средна напитка Pepsi/ Pepsi Max/ Mirinda/7UP/ Lipton Lemon/ Lipton Peach по избор, в съответното кино, в което победителят е избрал да използва кинобилетите. Ваучерът за консумация от бара на Cinema City важи в периода 23.07. – 12.08.202

За да получи наградата си, победителят следва да посети офиса на управителя в избраното от него кино от веригата Синема Сити. След легитимация, ще му бъдат предоставени кинобилетите за филма, както и ваучери за спечелените продукти, които да предостави на бара, за да може да ползва съответните продукти.

V. Механизъм за участие в кампанията

6. Условието за участие в Кампанията е потребителят да отговори правилно на 3 (три) въпроса свързани с филма G.I. Joe Origins зададени на страницата: https://olxadvertising.com/gijse/ и да се регистрира с Име и Телефон за участие в Играта. 


7. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията или да получат спечелената  награда.         
8. Участието повече от един път на уникален потребител не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията.

VI.Теглене на наградите

9. Печелившите участници ще бъдат определени чрез жребий в срок от 7 (седем) календарни дни след края на Кампанията. Ще бъдат изтеглени и 5 резерви, с които Организаторът ще се свърже, в случай че не бъде осъществен контакт с някой от печелившите участници. 

10. Печелившите участници ще бъдат обявени в официално разработената лендинг страница на OLX:https://olxadvertising.com/gijse/. С всеки от регистрираните печеливши участници OLX ще се свърже на попълнения от тях телефонен номер в регистрационната форма. 

11. Наградата по Раздел IV, т.5, б. C ще бъде връчена на всеки от печелившите участници не по-късно от 30 дни от осъществяване на контакт с него. 

12. Наградата „кинокомплект“ ще бъде предоставена на печелившия участник на място в съответното кино, посочено предварително от него, където се провежда прожекция на филма G.I. Joe Origins”. Наградата„комплект предметни награди“ ще бъде предоставена на печелившия участник по предварително уговорен с него начин:

– или чрез изпращане чрез куриер на посочен от него адрес;

– или чрез получаване на място от офис на Организатора;

– по друг, предварително съгласуван между Организатора и Печелившия участник, начин;

VII. Лични данни

12. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в платформата OLX.

13. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Кампанията и получаване на Наградата.

14. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията. 

15. Организаторът  предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. 

16. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.     
17.  За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност

19. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

20. Организаторът няма  задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност. 

21. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

22. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията. 

23. Организаторът не носи никаква отговорност относно отношенията между Форум Филм България ЕООД и приносителя на спечелените билети за прожекция на филма G.I. Joe Origins” във връзка с тяхното използване и произтичащите от него въпроси и спорове. Организаторът и „Форум Филм България“ не носят отговорност ако в избрания от победителя ден и час, в посоченото от него кино, в което иска да ползва наградата си „кинокомплект“ няма прожекция на филма G.I. Joe Origins”. Организаторът и Форум Филм България не носят отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни или други независещи от Организатора и Форум Филм България, причини, награда не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

24. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и  подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.  

25. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.  

26. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на https://olxadvertising.com/gijse/.

©2021г.  | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД