Общи условия за участие в промо-кампания „Оцелей, играй и спечели филмови награди с Olx”

Организатор на кампанията „Оцелей, играй и спечели филмови награди с olx”  („Кампания”) е администраторът на платформата www.olx.bg („OLX”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“) в партньорство с „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК 200522737 . Кампанията се провежда в рамките на landing страницата: The Lost City (olxadvertising.com).

I.Предмет:

1. Организаторът предоставя възможност на всеки OLX.bg потребител, да участва в Кампанията чрез попълване на отговори на зададените 3 (три) броя въпроса и регистрация в landing страницата: The Lost City (olxadvertising.com), обявяваща провеждането на Кампанията. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията („Условия за участие”), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в раздел IV по-долу.

II. Участници в кампанията:

2. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически и юридически лица, навършили 18 години, разполагащи с активен профил в OLX.bg, които са попълнили отговорите на зададените 3 (три) броя въпроса и са се регистрирали в страницата: The Lost City (olxadvertising.com).

3. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен, включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период:

4. Начало на Кампанията – 10:00:00 ч. на 14.03.2022 г. 

Край на Кампанията – 23:59:59 ч. на 20.03.2022 г.

IV. Награди: 

5. Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие, ще бъде включен в теглене за една от следните предметни оригинални награди от филма Изгубеният град, предоставени ексклузивно от „Форум Филм България“ ЕООД,:

→ 1 бр. покана за двама за специално предпремиерно събитие Date night

→ 3 бр. оригинална чанта за кръст от филма Изгубеният град;

→ 3 бр. оригинална бутилка за вода от филма Изгубеният град;

→ 2 бр. оригинална книга с тайник от филма Изгубеният град.

V. Механизъм за участие в кампанията:

6. Условието за участие в Кампанията е потребителят да отговори правилно на 3 (три) въпроса,свързани с филма Изгубеният град,  зададени на страницата: The Lost City (olxadvertising.com) и да се регистрира с Име и Телефон за участие в Играта. 

7. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията или да получат спечелената награда.         

8. Участието повече от един път на уникален потребител не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията.

VI.Теглене на наградите:

9. Печелившите участници ще бъдат определени чрез жребий в срок от 2 (два) [DD1] календарни дни след края на Кампанията. Ще бъдат изтеглени и 5 резерви, с които Организаторът ще се свърже, в случай че не бъде осъществен контакт с някой от печелившите участници. 

10. Печелившите участници ще бъдат обявени в официално разработената лендинг страница на OLX: The Lost City (olxadvertising.com). С всеки от регистрираните печеливши участници OLX ще се свърже на попълнения от тях телефонен номер в регистрационната форма.

11. Наградата 1 бр. покана за двама за специално предпремиерно събитие Date night важи само и единствено за специалното предпремиерно събитие Date night, посветено на филма Изгубеният град, организирано от Cinema City на 23.03.2022 г. от 19.00 ч.

12. Наградата 1 бр. покана за двама за специално предпремиерно събитие Date night важи само и единствено за кината от киноверигата Cinema City (всички кина може да видите ->ТУК) на територията на Република България. 

13. Печелившият участник, спечелил наградата 1 бр. покана за двама за специално предпремиерно събитие Date night следва да се свърже с Организаторите до 24 часа от получаването на известието, че е спечелил наградата 1 бр. покана за двама за специално предпремиерно събитие Date night, но не по-късно от 15.00 ч. на 22.03., за да потвърди, че ще се възползва от спечелената награда и да посочи конкретното кино от киноверигата Cinema City, което ще посети.

14. Печелившият участник, спечелил наградата 1 бр. покана за двама за специално предпремиерно събитие Date night, посветено на филма Изгубеният град и потвърдил нейното ползване, както и конкретното кино от киноверигата Cinema City, в което ще го направи, ще я получи на място, в избраното от него кино, в деня на специалното предпремиерно събитие Date night, посветено на филма Изгубеният град на 23.03.2022 г., след като се легитимира пред оторизиран представител, посочен на място в конкретното кино от веригата Cinema City. 

15. Другите предметни награди (  оригинална чанта за кръст от филма Изгубеният град , оригинална бутилка за вода от филма Изгубеният град и оригинална книга с тайник от филма Изгубеният град)ще бъдат връчени на всеки от печелившите участници не по-късно от 30 дни от осъществяване на контакт с него. 

 и ще бъде предоставена на печелившия участник по предварително уговорен с него начин:

– или чрез изпращане чрез куриер на посочен от него адрес;

– или чрез получаване на място от офис на Организатора;

– по друг, предварително съгласуван между Организатора и Печелившия участник, начин;

VII. Лични данни & oтговорност:

12. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в платформата OLX.

13. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Кампанията и получаване на Наградата.

14. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията.

15. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. 

16. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.     

17.  За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност:

19. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

20. Организаторът няма  задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност. 

21. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

22. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията. 

23. Организаторът и Форум Филм България не носят отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни или други независещи от Организатора и Форум Филм България, причини, награда1 не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

24. Наградата 1 бр. покана за двама за специално предпремиерно събитие Date night важи само и единствено за специалното предпремиерно събитие Date night, посветено на филма Изгубеният град, организирано от Cinema City на 23.03.2022 г. от 19.00 ч. и не може да бъде заменяна срещу паричната ѝ и каквато и да е друга равностойност, нито срещу кинобилети за друга прожекция на филма Изгубеният град или друго филмово заглавие. 

24. Другите предметни награди (3 бр. оригинална чанта за кръст от филма Изгубеният град; 3 бр. оригинална бутилка за вода от филма Изгубеният град;2 бр. оригинална книга с тайник от филма Изгубеният град филма Изгубеният град са тези, които са комуникирани към печелившия участник и не могат да бъдат заменяни срещу паричната им или каквато и да е друга равностойност или с друга по вид предметна награда от филма Изгубеният град или друго филмово заглавие. 

25. Извън посочените по-горе разходи за куриер и връчване на наградата, Организаторът не поема никакви други допълнителни разходи, свързани с получаването и използването на спечелена награда (включително, но не само пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни разходи).

26. Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда 1 бр. покана за двама за специално предпремиерно събитие Date night (включително, но не само пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни разходи).

27. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. 

28. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.  

29. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на The Lost City (olxadvertising.com). Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта.

©2022г.  | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД