Общи условия за участие в промо-кампания „Играй с OLX и спечели ваучер за оригинални маратонки от ShopSector.com”

Организатор на кампанията „Играй с OLX и спечели ваучер за оригинални маратонки от ShopSector.com” („Кампания”) е администраторът на платформата www.olx.bg („OLX”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“) в партньорство с „Шоп Сектор“ ЕООД, ЕИК 202441322, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. КОЗЯК № 25, вх. 1, ет. 3, ап. 9 .

Кампанията се провежда във Фейсбук страницата на OLX.bg: https://www.facebook.com/OLXbg/

I.Предмет

1. Организаторът предоставя възможност на всеки да участва в Кампанията чрез попълване на отговор в коментар под пост за играта във Фейсбук страницата на OLX: https://www.facebook.com/OLXbg/. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията („Условия за участие”), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в раздел IV по-долу.

II. Участници в кампанията

2. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически и юридически лица, навършили 18 години, разполагащи с активен профил във Файсбук и отговорили на зададения въпрос в поста за играта: https://www.facebook.com/OLXbg/

3. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период

4.Начало на Кампанията – 11:00:00 ч. на 07.09.2022 г.

Край на Кампанията – 23:59:59 ч. на 12.09.2022 г.

IV. Награди

5. Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие, ще бъде включен в теглене за една от следните 3 (три) броя награди, предоставени ексклузивно от „Шоп Сектор“ ЕООД:

1. Един (1) брой електронен ваучер на стойност 50 лв. за покупка от сайта на партньора https://www.shopsector.comV. Механизъм за участие в кампанията

6. Условието за участие в Кампанията е потребителят да отговори на въпроса, свързан със сайта на партньора https://www.shopsector.com и публикуван във Фейсбук поста на играта, и да напише своя отговор в коментар под поста за играта.

7. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия или ги заобикалят[1], ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в настоящата Кампания.

8. Участието повече от един път на уникален потребител не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията.[2]

VI. Теглене на наградите

9. Печелившите трима участници ще бъдат определени чрез жребий в срок от 5 (пет) календарни дни от крайната дата на Кампанията (12.09.2022 г.). Ще бъдат изтеглени и 3 участници-резерви, с които Организаторът ще се свърже, в случай на неосъществяване на контакт с някой от печелившите участници.

10. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез лично съобщение във Фейсбук, изпратено им от Организатора.

11. Наградата ще бъде изпратена на всеки от печелившите участници по електронен път, не по-късно от 2 (два) дни от осъществяване на контакт с него.

VII. Лични данни

12. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в платформата OLX.

13. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Кампанията и получаване на Наградата.

14. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията.

15. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

16. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякакво незаконно придобиване и/или зловредна употреба на лични данни и информация.

17. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност

19. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са непредвидими и са извън неговия разумен контрол (при непреодолимасила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

20. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

21. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

22. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията.

23. Организаторът и „Шоп Сектор“ ЕООД не носят отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни или други независещи от Организатора и Шоп Сектор“ ЕООД, причини, награда не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

24. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

25. Наградите, предоставяни в промоционалната кампания „Играй с OLX и спечели ваучер за оригинални маратонки от ShopSector.com” са само и единствено:

– Три (3) броя електронен ваучер на стойност 50 лв. за покупка от сайта на партньора: https://www.shopsector.com

26. Печелившият участник печели конкретната награда (електронен ваучер на стойност 50 лв.) и тя не може да бъде заменена срещу паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност или с друга по вид предметна награда от „Шоп Сектор“ ЕООД или от Организатора.

27. Ако печеливш участник пазарува с ваучера за по-малка сума от 50 лв., неизползваната сума от ваучера не се прехвърля за следваща покупка. Ваучерът е за еднократна покупка. Предоставеният промо код следва да бъде въведен в кошницата, щом изберете продукт/и, който/които искате да поръчате. Той важи за всички артикули на сайта на партньора https://www.shopsector.com и е валиден за неограничен период от време. Ако възникне проблем с прилагането на кода, можете да се свържете за помощ на телефон: 0895 12 16 16

28. Организаторът не поема никакви други допълнителни разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи, разходи за храна и всякакви други случайни или-не разходи).

29. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата.

30. В случай че печеливш участник се откаже от получаването на спечелената от него награда,  той трябва възможно най- бързо и недвусмислено да уведоми писмено Организатора, заявявайки своя отказ и да не използва получения електорнен ваучер, а да го върне на Организатора. В този случай, Организаторът има право, , да избере друг участник, който да получи съответната награда.

31. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.

32. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на https://blog.olx.bg/

Настоящите правила влизат в сила от момента на стартиране на Кампанията – 11:00:00 ч. на 07.09.2022 г.

©2022г. | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД


[1] Напр. чрез създаване на неистински профили с цел увеличаване на шансовете за спечелване на награда; спам и друго недобронамерено поведение и постъпки, които биха нарушили естествения ход на Кампанията.

[2] *всеки участник има право да спечели САМО един (1) ваучер на стойност 50 лв. от играта