Общи условия за участие в промо-кампания „На приключение с OLX тръгни, кинонаграда от Котаракът в чизми 2 спечели!“

Организатор на кампанията „На приключение с OLX тръгни, кинонаграда от Котаракът в чизми 2 спечели!“ („Кампания”) е администраторът на платформата www.olx.bg („OLX”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“) в партньорство с „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК 200522737. Кампанията се провежда в рамките на landing страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/PIB2/

I.Предмет 

1. Организаторът предоставя възможност на всеки OLX.bg потребител да участва в Кампанията чрез попълване на отговори на зададените 3 (три) броя въпроса и регистрация в landing страницата:https://olxadvertising.com/movies/index.php/PIB2/, обявяваща провеждането на Кампанията. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията („Условия за участие”), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в раздел IV по-долу.

II. Участници в кампанията

2. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически и юридически лица, навършили 18 години, разполагащи с активен профил в OLX.bg, които са попълнили отговорите на зададените 3 (три) броя въпроса и са се регистрирали в страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/PIB2/.

3. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период

4.Начало на Кампанията – 10:00:00 ч. на 12.12.2022 г.

Край на Кампанията – 23:59:59 ч. на 18.12.2022 г.

IV. Награди

5. Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие, ще бъде включен в теглене за една от следните награди, предоставени ексклузивно от „Форум Филм България“ ЕООД:

1. Един (1) брой комплект от раница с тефтер и стикери от филма „Котаракът в чизми 2“;

2. Един (1) брой комплект тетрадка с гривна от филма „Котаракът в чизми 2“;

3. Един (1) брой одеало за пикник от филма „Котаракът в чизми 2“;

4. Един (1) брой тениска от филма „Котаракът в чизми 2“;

5. Един (1) брой раница от филма „Котаракът в чизми 2“.

V. Механизъм за участие в кампанията

6. Условието за участие в Кампанията е потребителят да отговори правилно на 3 (три) въпроса,свързани с филма Котаракът в чизми 2, зададени на страницатаhttps://olxadvertising.com/movies/index.php/PIB2/ и да се регистрира с Име и Телефон за участие в Играта.

7. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията.

8. Участието повече от един път на уникален потребител не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията.

VI. Теглене на наградите

9. Печелившите участници ще бъдат определени чрез жребий в срок от 7 (седем) календарни дни след края на Кампанията. Ще бъдат изтеглени и 5 резерви, с които Организаторът ще се свърже, в случай че не бъде осъществен контакт с някой от печелившите участници.

10. Печелившите участници ще бъдат обявени в официално разработената лендинг страница на OLX:https://olxadvertising.com/movies/index.php/PIB2/. С всеки от регистрираните печеливши участници OLX ще се свърже на попълнения от тях телефонен номер в регистрационната форма.

11. Наградата ще бъде връчена на всеки от печелившите участници не по-късно от 30 дни от осъществяване на контакт с него и ще бъде предоставена на печелившия участник по предварително уговорен с него начин:

– чрез изпращане чрез куриер на посочен от него адрес;

– чрез получаване на място от офис на Организатора;

– по друг, предварително съгласуван между Организатора и Печелившия участник, начин;

VII. Лични данни

12. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в платформата OLX.

13. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Кампанията и получаване на Наградата.

14. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията.

15. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. 

16. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

17. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност

19. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

20. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност. 

21. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

22. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията.

23. Организаторът и „Форум Филм България“ ЕООД не носят отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни или други независещи от Организатора и Форум Филм България, причини, награда не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

24. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

25. Наградите, предоставяни в промоционалната кампания „На приключение с OLX тръгни, кинонаграда от Котаракът в чизми 2 спечели!“ са само и единствено:

1. Един (1) брой комплект от раница с тефтер и стикери от филма „Котаракът в чизми 2“;

2. Един (1) брой комплект тетрадка с гривна от филма „Котаракът в чизми 2“;

3. Един (1) брой одеало за пикник от филма „Котаракът в чизми 2“;

4. Един (1) брой тениска от филма „Котаракът в чизми 2“;

5. Един (1) брой раница от филма „Котаракът в чизми 2“.

26. Печелившият участник печели конкретната награда, комуникирана към него и тя не може да бъде заменена срещу паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност или с друга по вид предметна награда от филма Котаракът в чизми 2 или друго филмово заглавие, дистрибутирано от „Форум Филм България“ ЕООД.

27. Извън посочените по-горе разходи за куриер и връчване на наградата, Организаторъте не поема никакви други допълнителни разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи, разходи за храна и всякакви други случайни или-не разходи).

28. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата.

29. В случай, че печеливш участник се откаже от получаването на спечелената от него награда, то той трябва да направи това писмено до Организатора, заявявайки своя отказ. В този случай, по преценка на Организатора, той има право, евентуално, да избере друг участник, който да получи съответната награда. 

30. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.

31. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на https://olxadvertising.com/movies/index.php/PIB2/.

Настоящите правила влизат в сила от момента на стартиране на Кампанията -10:00:00 ч. на 12.12.2022 г.

©2022г. | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД