Общи условия за участие в промо-кампания: „OLX те предизвиква: включи се в Операция Форчън: Троянски кон и спечели“

Организатор на кампанията „OLX те предизвиква: включи се в Операция Форчън: Троянски кон и спечели!“ („Кампания”) е администраторът на платформата www.olx.bg („OLX”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“) в партньорство с „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК 200522737. Кампанията се провежда в рамките на landing страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/opfortune/.

I.Предмет 

1. Организаторът предоставя възможност на всеки OLX.bg потребител да участва в Кампанията чрез попълване на отговори на зададените 3 (три) броя въпроса и регистрация в landing страницата:https://olxadvertising.com/movies/index.php/opfortune/, обявяваща провеждането на Кампанията. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията („Условия за участие”), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в раздел IV по-долу.

II. Участници в кампанията

2. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически и юридически лица, навършили 18 години, разполагащи с активен профил в OLX.bg, които са попълнили отговорите на зададените 3 (три) броя въпроса и са се регистрирали в страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/opfortune/

3. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период

4.Начало на Кампанията – 10:00:00 ч. на 09.01.2023 г.

Край на Кампанията – 23:59:59 ч. на 15.01.2023 г.

IV. Награди:

5. Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие, ще бъде включен в теглене за една от следните награди, предоставени ексклузивно от „Форум Филм България“ ЕООД:

1. 1 (един) бр.уникално преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“;

2. 3 (три) бр. кинокомплекта за двама за филма ОПЕРАЦИЯ ФОРЧЪН: ТРОЯНСКИ КОН

V. Механизъм за участие в Кампанията

6. Условието за участие в Кампанията е потребителят да отговори правилно на 3 (три) въпроса, свързани с филма Операция Форчън: Троянски кон, зададени на страницатаhttps://olxadvertising.com/movies/index.php/opfortune/ и да се регистрира с Име и Телефон за участие в Кампанията.

7. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията.

8. Участието повече от един път на уникален потребител не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията.

VI. Теглене на наградите

9. Печелившите участници ще бъдат определени чрез жребий в срок от 7 (седем) календарни дни след края на Кампанията. Ще бъдат изтеглени и 5 резерви, с които Организаторът ще се свърже, в случай че не бъде осъществен контакт с някой от печелившите участници.

10. Печелившите участници ще бъдат обявени в официално разработената лендинг страница на OLX:https://olxadvertising.com/movies/index.php/opfortune/. С всеки от регистрираните печеливши участници OLX ще се свърже на попълнения от тях телефонен номер в регистрационната форма.

11. Наградата ще бъде връчена на всеки от печелившите участници не по-късно от 30 дни от осъществяване на контакт с него и ще бъде предоставена на печелившия участник по предварително уговорен с него начин:

– чрез изпращане чрез куриер на посочен от него адрес;

– чрез получаване на място от офис на Организатора;

– по друг, предварително съгласуван между Организатора и Печелившия участник, начин;

VII. Лични данни

12. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в платформата OLX.

13. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Кампанията и получаване на Наградата.

14. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията. 

15. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. 

16. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

17. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност

18. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

19. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност. 

20. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

21. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията.

22. Организаторът и „Форум Филм България“ ЕООД не носят отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни или други независещи от Организатора и Форум Филм България, причини, награда не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

23. С получаването на наградата 1 (един) бр.уникално преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“; Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход за физическото лице , като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за него. В тази връзка печелившият участник доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

24. Наградите, предоставяни в промоционалната кампания „OLX те предизвиква: включи се в Операция Форчън: Троянски кон и спечели!“ са само и единствено:

1. 1 (един) бр.уникално преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“;

2. 3 (три) бр. кинокомплекта за двама за филма ОПЕРАЦИЯ ФОРЧЪН: ТРОЯНСКИ КОН

Условия, свързани с наградата 1 (един) бр.уникално преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“:

Наградата включва: 

→ вход за въжен парк за един човек;

→ катерене по алпийска стена за един човек;

→ конна езда за един човек с продължителност 30 минути;

→ каране на АТВ по планински пътища за един човек с продължителност 30 минути;

→ инструктаж за всяка от атракциите; 

→ необходимо оборудване за осигуряване на безопасност;

Допълнителни условия: 

→ за да се възполва Печелившият участник максимално от наградата и да изживее емоциите докрай и в безопасност, Организаторите в лицето на Makaroon.bg препоръчват Печелившият участник да бъде облечен подходящо – спортен екип, по възможност дълго долнище, горна дреха с дълъг ръкав удобни и равни обувки, връхна дреха при по-студено време и съответните аксесоари, максимално обезопасено облекло.

→ ваучерът за наградата 1 (един) бр.уникално преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“ е валиден 6 месеца, след като е предоставен на печелившия участник по предварително уговорен с него начин.

→ преживяванията, свързани с използването на наградата 1 (един) бр.уникално преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“ са валидни за един човек. Ако Печелившият участник, спечелил наградата уникално преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“ иска да включи допълнително хора към него, то той го договаря по допълнителен начин с предоставящия наградата Makaroon.bg 

→ след като Организаторите в лицето на olx.bg и „Форум Филм България“ предоставят на печелившия участник наградата преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“, то те нямат ангажимент, свързан с организацията и използването на спечелената награда преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“.

Допълнителна информация за наградата 1 (един) бр.уникално преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“ печелившият участник може да получина www.makaroon.bg .

Организаторът не носи отговорност ако в избрания от него период за използване на наградата 1 (един) бр.уникално преживяване, предоставено от Makaroon.bg – „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“ поради някаква причина тя не може да бъде използвана. 

Печелившият участник печели конкретната награда, комуникирана към него „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“ и тя не може да бъде заменена срещу паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност или с друга по вид предметна награда от филма Операция Форчън: Троянски кон или друго филмово заглавие. Ако Печелившият участник, спечелил наградата „Приключение във въжен парк, конна езда и каране на АТВ в Добринище“ се откаже от ползването ѝ, като за отказ се счита и несвързването с Организатора в посочения от него срок, то Организаторът, по преценка, има право да избере друг печеливш участник на негово място.

– Условия, свързани с наградата 1 (един) бр. кинокомплект за двама за филма Операция Форчън: Троянски кон

Наградата 1 бр. кинокомплект за двама за филма Операция Форчън: Троянски кон включва само и единствено: два кинобилета за филма Операция Форчън: Троянски кон и 1 брой ваучер за консумация за двама от бара на Синема Сити България (наградата е валидна само за кината от киноверигата Синема Сити България).

Допълнителни детайли: 

– 1 (един) брой ваучер за консумация за двама от бара на Синема Сити България включва само и единствено: 2 броя средни пуканки + 2 броя средна напитка по избор (Pepsi, Pepsi Max/Mirinda/7UP/Lipton Lemon/Lipton Peach) в съответното кино от киноверигата Синема Сити България, в което победителят е избрал да използва кинобилетите за филма Операция Форчън: Троянски кон и за прожекцията, за която е избрал. Ваучерът за консумация от бара на Синема Сити България важи в периода 17.01.2023 – 31.01.2023 и не може да бъде използван за прожекции на други филмови заглавия и отделно от използването на спечелените два кинобилета за филма Операция Форчън: Троянски кон.

– 2 (два) кинобилета за 1 (един) победител, които важат само и единствено за филма Операция Форчън: Троянски кон, могат да бъдат използвани от победителя в периода 17.01.2023 г. – 31.01.2023 г. в избрано от победителя кино, само и единствено от киноверигата Синема Сити България (всички обекти от киноверигата Синема Сити България може да видите ТУК). 

– кинобилетите важат само и единствено за прожекция на филма Операция Форчън: Троянски кон за избран от победителя ден и час в предварително посоченото от него кино от киноверигата Синема Сити България, според програмата на киното.

– кинобилетите за филма Операция Форчън: Троянски кон и ваучерът за консумация от бара на съответното кино от киноверигата Синема Сити България, не могат да бъдат заменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност, включително, но не само за други храни и напитки, други награди от филма Операция Форчън: Троянски кон или което и да е друго филмово заглавие. 

– победителят получава своята награда 1 (един) бр. кинокомплект за двама за филма Операция Форчън: Троянски кон, след като се легитимира пред оторизиран представител, посочен на място, в предварително избраното от него кино от киноверигата Синема Сити България. 

Ако Печелившият участник, спечелил наградата 1 (един) бр. кинокомплект за двама за филма Операция Форчън: Троянски кон се откаже от ползването ѝ, като за отказ се счита и несвързването с Организатора в посочения от него срок, то Организаторът, по преценка, има право да избере друг печеливш участник на негово място.

25. Извън посочените по-горе разходи за куриер и връчване на наградата, Организаторът не поема никакви други допълнителни разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи, разходи за храна и всякакви други случайни или-не разходи).

26. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата.

27. Организаторът на Играта не носи отговорност за спечелилия участник по време на използването на спечелената от него награда, както и за неговите действия по време на използване на наградата.
28. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.

29. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на 

Настоящите правила влизат в сила в момента на стартиране на Кампанията – 10.00 ч. на 09.01.2023 г. 

©2023 г. | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД