Общи условия за участие в промо-кампания: „Превърти играта с olx и спечели супер награди от Супер Марио Bros.: Филмът“

Организатор на кампанията „Превърти играта с olx и спечели супер награди от Супер Марио Bros.: Филмът („Кампания”) е администраторът на платформата www.olx.bg („OLX”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“) в партньорство с „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК 200522737. Кампанията се провежда в рамките на landing страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/smbmovie/

I.Предмет 

1. Организаторът предоставя възможност на всеки OLX.bg потребител да участва в Кампанията чрез попълване на отговори на зададените 3 (три) броя въпроса и регистрация в landing страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/smbmovie/, обявяваща провеждането на Кампанията. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията („Условия за участие”), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в раздел IV по-долу.

II. Участници в кампанията

2. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически и юридически лица, навършили 18 години, разполагащи с активен профил в OLX.bg, които са попълнили отговорите на зададените 3 (три) броя въпроса и са се регистрирали в страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/smbmovie/

3. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период

4.Начало на Кампанията – 10:00 ч. на 27.03.2023 г.

Край на Кампанията – 23:59:59 ч. на 02.04.2023 г.

IV. Награди:

5. Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие, ще бъде включен в теглене за една от следните награди, предоставени ексклузивно от „Форум Филм България“ ЕООД:

1. 1 (един) бр. „супер марио“ комлект, осигурен ексклузивно от www.ozone.bg , който се състои само и единствено от: 

– 1 бр. безжични „Супер Марио“ слушалки;

– 1 бр. детски LED „Супер Марио“ часовник;

– 1 бр. „Супер Марио“ мини лампа ; 

2. 1 (един) бр. „супер Марио“ комплект, състоящ се от 1 бр. оригинална възглвница от филма „Супер Марио Bros.: Филмът“   и 1 бр. оригинални значки от филма „Супер Марио Bros.: Филмът“;

3. 1 (един) бр. „супер Марио“ комплект, състоящ се от 1 бр. оригинална чанта за кръста от филма „Супер Марио Bros.; Филмът” и 1 бр. оригинални стикери от филма „Супер Марио Bros.: Филмът“

V. Механизъм за участие в Кампанията

6. Условието за участие в Кампанията е потребителят да отговори правилно на 3 (три) въпроса, свързани с филма „Супер Марио Bros.: Филмът“, зададени на страницатаhttps://olxadvertising.com/movies/index.php/smbmovie/ и да се регистрира с Име и Телефон за участие в Кампанията.

7. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията.

8. Участието повече от един път на уникален потребител не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията.

VI. Теглене на наградите

9. Печелившите участници ще бъдат определени чрез жребий в срок от 7 (седем) календарни дни след края на Кампанията. Ще бъдат изтеглени и 5 резерви, с които Организаторът ще се свърже, в случай че не бъде осъществен контакт с някой от печелившите участници.

10. Печелившите участници ще бъдат обявени в официално разработената лендинг страница на OLX:https://olxadvertising.com/movies/index.php/smbmovie/. С всеки от регистрираните печеливши участници OLX ще се свърже на попълнения от тях телефонен номер в регистрационната форма.

11. Наградата ще бъде връчена на всеки от печелившите участници не по-късно от 30 дни от осъществяване на контакт с него и ще бъде предоставена на печелившия участник по предварително уговорен с него начин:

– чрез изпращане чрез куриер на посочен от него адрес;

– чрез получаване на място от офис на Организатора;

– по друг, предварително съгласуван между Организатора и Печелившия участник, начин;

VII. Лични данни

12. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в платформата OLX.

13. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Кампанията и получаване на Наградата.

14. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията. 

15. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. 

16. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

17. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност

18. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

19. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност. 

20. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

21. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията.

22. Организаторът и „Форум Филм България“ ЕООД не носят отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни или други независещи от Организатора и Форум Филм България, причини, награда не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

23. Наградите, предоставяни в промоционалната кампания „Превърти играта с olx и спечели супер награди от Супер Марио Bros.: Филмът  са само и единствено:

1. 1 (един) бр. „супер Марио“ комлект, осигурен ексклузивно от www.ozone.bg , който се състои само и единствено от: 

– 1 бр. безжични „Супер Марио“ слушалки;

– 1 бр. детски LED „Супер Марио“ часовник;

– 1 бр. „Супер Марио“ мини лампа ; 

С получаването на наградата 1 (един) „супер Марио“ комплект, осигурен ексклузивно от www.ozone.bg, състоящ се само и единствено от: 

– 1 бр. безжични „Супер Марио“ слушалки;

– 1 бр. детски LED „Супер Марио“ часовник;

– 1 бр. „Супер Марио“ мини лампа ; 

Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход за физическото лице , като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за него. В тази връзка печелившият участник доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

2. 1 (един) бр. „супер Марио“ комплект, състоящ се от 1 бр. оригинална възглвница от филма „Супер Марио Bros.: Филмът“   и 1 бр. оригинални значки от филма „Супер Марио Bros.: Филмът“;

3. 1 (един) бр. „супер Марио“ комплект, състоящ се от 1 бр. оригинална чанта за кръста от филма „Супер Марио Bros.; Филмът” и 1 бр. оригинални стикери от филма „Супер Марио Bros.: Филмът“

Допълнителни детайли: 

– наградата 1 бр. детски LED „Супер Марио“ часовник не е водоустойчив и е подходящ за деца над 3 години;

– наградата 1 бр. „Супер Марио“ мини лампа е официално лицензирана лампа Paladone Question Block

Ако Печеливш участник, спечелил някоя от посочените награди в Кампанията „Превърти играта с olx и спечели супер нахради от Супер Марио Bros.: Филмът“ се откаже от получаването им, като за отказ се счита и несвързването с Организатора в посочения от него срок, то Организаторът, по преценка, има право да избере друг печеливш участник на негово място.

25. Извън посочените по-горе разходи за куриер и връчване на наградата, Организаторът не поема никакви други допълнителни разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи, разходи за храна и всякакви други случайни или-не разходи).

26. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата.

27. Организаторът на Играта не носи отговорност за спечелилия участник по време на използването на спечелената от него награда, както и за неговите действия по време на използване на наградата.
28. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.

29. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на 

Настоящите правила влизат в сила в момента на стартиране на Кампанията – 10:00 ч. на 27.03.2023 г. ©2023 г. | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД