Общи условия за участие в промо кампания „Приключение като за последно с OLX и ПАЗИТЕЛИ НА ГАЛАКТИКАТА VOLUME 3 ти носи „галактически“ награди.“

Oрганизатор на кампанията „Приключение като за последно с OLX и ПАЗИТЕЛИ НА ГАЛАКТИКАТА VOLUME 3 ти носи „галактически“ награди“ (Кампания) e aдминистраторът на платформата www.olx.bg („ОLX.bg”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“) в партньорство с „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК: 200522737. Кампанията се провежда в рамките на landing страницата: 

I.Предмет:

1. Организаторът предоставя възможност на всеки OLX.bg потребител да участва в Кампанията чрез попълване на отговори на зададените 3 (три) броя въпроса и регистрация в landing страницата https://olxadvertising.com/movies/index.php/gotg_v3/,  обявяваща провеждането на Кампанията. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията („Условия за участие“), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в раздел IV, по-долу.

II. Участници в кампанията:

2. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически и юридически лица, навършили 18 години, разполагащи с активен профил в OLX.bg, които са попълнили отговорите на зададените 3 (три) броя въпроса и са се регистрирали на landing страницата https://olxadvertising.com/movies/index.php/gotg_v3/

3. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия, без ограничение и по съребренена линия до 4-та степен, включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период

4.Начало на Кампанията – 10:00:00 ч. на 24.04.2023 г.

Край на Кампанията – 23:59:59 ч. на 30.04.2023 г.

IV. Награди:

5. Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие, ще бъде включен в тегленето за една от следните награди от филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, предоставени ексклузивно от „Форум Филм България“ ЕООД:

1. 1 (един) бр. двойна покана за 1 (един) брой победител и 1 (един) брой придружител за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. в град София.

2. 1 (един) брой комплект оригинални награди от филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, състоящ се от по 1 (един) брой оригинална шапка и оригинален тефтер от филма.

3. 1 (един) брой комплект оригинални награди от филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, състоящ се от по 1 (един) брой оригинална раница и стикери от филма.

4. 1 (един) брой оригинална тениска от филма „Пазители на Галактиката Volume 3”.

5. 1 (един) брой оригинално спортно горнище от филма „Пазители на Галактиката Volume 3”.

V. Механизъм за участие в Кампанията

6. Условието за участие в Кампанията е потребителят да отговори правилно на 3 (три) въпроса, свързани с филма „Пазители на Галактиката Volume 3“, зададени на landing страницата https://olxadvertising.com/movies/index.php/gotg_v3/ и да се регистрира с име и телефон за участие в Кампанията.

7. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията. 

8. Участието повече от един път на уникален потребител не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията.

VI. Теглене на наградите:

9. Печелившите участници ще бъдат определени чрез жребий в срок от 7 (седем) календарни дни след края на Кампанията. Изключение е тегленето на печелившия участник, който печели 1 (един) бр. двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. в град София. Той ще бъде изтеглен на 02 май 2023 г. и ще трябва до 11.00 ч. на 03 май 2023 г. да потвърди дали ще се възползва от наградата си. За наградата 1 (един) брой двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. в град София ще бъде изтеглена 1 резерва, с която Организаторът ще се свърже, в случай че не бъде осъществен контакт с печелившия участник, спечелил наградата 1 бр. двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. в град София или той се е отказал от използването на наградата си.

Отделно, ще бъдат изтеглени 4 (четири) броя резерви, с които Организаторът ще се свърже, в случай че не бъде осъществен контакт с някой от печелившите участници, спечелили оригинални предметни награди от филма „Пазители на Галактиката Volume 3”. 

10. Печелившите участници ще бъдат обявени в официално разработената landing страница https://olxadvertising.com/movies/index.php/gotg_v3/. С всеки от регистрираните печеливши участници OLX ще се свърже на попълнените от тях имейл адрес и телефонен номер в регистрационната форма.

11. Печелившият участник, спечелил наградата 1 бр. двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. в гр. София и потвърдил присъствието на събитието си, ще я получи на място, в деня на събитието, след като се легитимира пред представители на Организатора.

 11.1 Печелившите участници, спечелили оригинални предметни награди от филма „Пазители на Галактиката Volume 3“ ще ги получат по един от следните начини:

– чрез изпращане чрез куриер на посочен адрес;

– чрез получаване на място от офиса на Организатора;

– по друг, предварително съгласуван между Организатора и Печелившия участник, начин;

VII. Лични данни:

12. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в платформата OLX.bg.

13. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Кампанията и получаване на спечелената от него награда.

14. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията. 

15. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. 

16. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

17. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/678 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност

18. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

19. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност. 

20. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че спечелената награда бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

21. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията.

22. Организаторът и „Форум Филм България“ ЕООД не носят отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни или други независещи от Организатора и Форум Филм България, причини, награда не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

23. Наградите, предоставяни в промоционалната кампания „Приключение като за последно с OLX и ПАЗИТЕЛИ НА ГАЛАКТИКАТА VOLUME 3 ти носи „галактически“ награди“ са само и единствено:

1. 1 (един) бр. двойна покана за 1 (един) брой победител и 1 (един) брой придружител за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. в град София.

Допълнителни детайли, свързани с получаването и използването на наградата: 1 (един) брой двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. в град София.

 Печелившият участник, печелещ наградата 1 (един) брой двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. в град София ще бъде уведомен на 02 май, че печели. Той ще има срок до 11.00 ч. на 03 май 2023 г. да потвърди или да откаже използването на наградата си.

→ Наградата 1 (един) брой двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. важи само и единствено за конкретното събитие: „IMAX гала премиера на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, което ще се състои на 03 май 2023 г. в гр. София“.

→ Наградата 1 (един) брой двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. важи за 1 (един) брой печеливш участник и 1 (един) брой придружител, определен от него.

→ Наградата 1 (един) брой двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. в гр. София не може да бъде заменяна за: покана за друго събитие, посветено на филма „Пазители на Галактиката Volume 3” или друго филмово заглавие; за друга филмова прожекция на филма „Пазители на Галактиката Volume 3” или друго филмово заглавие; за предметни награди от филма „Пазители на Галактиката Volume 3” или друго филмово заглавие; за паричната или каквато и да е друга равностойност на наградата – 1 (един) брой двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, която ще се състои на 03 май 2023 г.

→ Организаторът и „Форум Филм България“ ЕООД не поемат никакви разходи на печелившия участник и неговия придружител, спечелил наградата 1 (един) брой двойна покана за IMAX гала премиерата на филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, която ще се състои на 03 май 2023 г. в гр. София, свързани с използването ѝ, в т.ч., но не само: пътни, за храна, както и всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с използването спечелената награда.

2. 1 (един) брой комплект оригинални награди от филма „Пазители на Галактиката Volume”, състоящ се от по 1 (един) брой оригинална шапка и оригинален тефтер от филма.

3. 1 (един) брой комплект оригинални награди от филма „Пазители на Галактиката Volume 3”, състоящ се от по 1 (един) брой оригинална раница и стикери от филма.

4. 1 (един) брой оригинална тениска от филма „Пазители на Галактиката Volume 3”.

5. 1 (един) брой оригинално спортно горнище от филма „Пазители на Галактиката Volume 3”.

Ако Печеливш участник, спечелил някоя от посочените награди в Кампанията „Приключение като за последно с OLX и ПАЗИТЕЛИ НА ГАЛАКТИКАТА VOLUME 3 ти носи „галактически“ награди“ се откаже от получаването им, като за отказ се счита и несвързването с Организатора в посочения от него срок, то Организаторът, по преценка, има право да избере друг печеливш участник на негово място.

25. Извън посочените по-горе разходи за куриер и връчване на наградата, Организаторът не поема никакви други допълнителни разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи, разходи за храна и всякакви други случайни или не разходи).

26. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата.

27. Организаторът на Играта не носи отговорност за спечелилия участник по време на използването на спечелената от него награда, както и за неговите действия по време на използване на наградата.
28. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.

29. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на 

Настоящите правила влизат в сила в момента на стартиране на Кампанията – 10:00 ч. на 24.04.2023 г. ©2023 г. | „Наспърс Класифайдс България” ЕООД