общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в промо – кампания „Черен петък”

Организатор на промоционалната кампания  „Черен петък“ в платформата за безплатни обяви OLX е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3, с ЕИК 175345805.

 

I.Предмет

 1. Организаторът предоставя възможност на всеки потребител на платформата за безплатни обяви OLX с уеб адрес (URL) www.olx.bg („Платформата”) да участва, като промотира чрез промо опциии Gold в специално обособена страница в периода на кампанията 1 своя обява в категории „Електроника”, „Мода”, „Дом и Градина”, “За бебето и детето” с минимална отстъпка от 30% от цената на предлаганите продукт или услуга.

 

 1. Участници в кампанията
 2. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които са потребители на платформата OLX по смисъла на Общите условия за използване на платформата, и отговарят на условията в т. 6 по-долу.

 

III. Период

 1. Начало на кампанията – 00:00:00 ч. на 23.11.2018г.

Край на кампанията – 00:00:00 ч. на 26.11.2018г.

 

 1. Резултат
 2. Продуктът ще бъде широко промотиран чрез всички подходящи налични външни и вътрешни канали на платформата за времето на Кампанията на специално обособена страница “Черен петък”.

 

 1. Механизъм за участие в кампанията. Условия
 2. Всеки потребител на Платформата, който отговаря на условията в т. 6 по-долу, има право да участва в Кампанията.
 3. Условията за участие в Кампанията:

6.1. Потребителят да е закупил 5 (пет) промо опции Gold в периода от 1-ви до 15-ти Ноември 2018 г.;

6.2. Потребителят има право да включи само 1 своя обява, промотирана с промо опция Gold в страницата “Черен петък”;

6.3. Промотираната обява да е в една от следните категории – “Eлектроника”, “Мода”, “Дом и “Градина”, “ За бебето и детето”;

6.4. Цената на предлаганите продукт или услуга в промотираната обява да е с отстъпка поне 30%.

 1. Потребителят трябва да разполага с достатъчно наличност на продуктите, предлагани в промотираната обява.
 2. Всички обяви, включени в кампанията, трябва да отговарят изцяло на Общите условия за използване на платформата OLX.

 

 1. Лични данни
 2. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в Платформата.
 3. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на участниците, за целите на Кампанията, e необходимо условие за участие.
 4. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Кампанията.
 5. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
 6. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.
 7. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

VII. Други условия

 1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).
 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод кампанията, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.
 4. Организаторът не гарантира продажби доходност или реализиране на печалби от включените в Кампанията обяви на потребителите, или други благоприятни последици извън посочените в т. 6 по-горе.
 5. По всички въпроси, свързани с използаването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на OLX достъпни тук.
 6. При констатиране на нередности или нарушения на настоящите правила или на Общите условия за използване на платформата OLX, обявите в нарушение ще бъдат свалени, а средствата, изразходвани за участие в кампанията не подлежат на възстановяване.

 

©2018 г.  | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.