Правила за играта „СПОДЕЛИ И СПЕЧЕЛИ“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Играта се организира под името „Сподели и спечели“ (наричана по-долу за краткост „Играта“) и ще се провежда чрез публикуване на линкове към обяви в платформата OLX в социалната мрежа Фейсбук в периода от 1.09.2021 г. до 15.09.2021 г. включително.

2. Участието в играта не е свързано със закупуването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.

3. Играта ще се провежда съобразно настоящите правила, които ще бъдат публикувани в блога на Организатора, като линк към правилата ще бъде достъпен във Фейсбук профила на организатора „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД (ОЛХ/OLX) в периода на провеждането ѝ.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

4. Играта се организира от „НАСПЪРС КЛАСИФАЙДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175345805, с адрес: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет.3, представлявано от управителя Камен Ангелов Янкулов, наричано по-долу Организатор.

5. В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 14 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в играта чрез социалната мрежа Фейсбук.

6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица:

6.1. членове на управителните органи на Организатора на играта;

6.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта;

6.3. работници и служители в юридическите лица по т.6.1 и т.6.2 по-горе;

6.4. лицата по т.19 от настоящите правила;

6.5. свързани лица на лицата по т. 6.1. – т. 6.4 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ

7. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.5 и за което не са налице ограниченията по т.6 от настоящите правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно.

8. Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане на настоящите правила и съгласието му да участва в играта и на направените при регистрирането му и при участието му в играта изявления, ще се извършва посредством IP адрес и наименование на Фейсбук профил на участника.

9.1. Участието в играта се осъществява чрез публикуване на линк към активна към момента на участието обява в OLX(Интернет страницата https://www.olx.bg) от участника в профила на Организатора във Фейсбук под формата на коментар под публикувания от Организатора пост за игратa (прикачване на линк към активна обява, публикувана на Интернет страницата https://www.olx.bg), независимо от категорията, в която попада обявата.   Стоката, която е обявена за продажба в съответната обява, следва да може по предназначението си да послужи за подобряване интериора и/или функционалността на обособеното като „детска стая“ помещение от дома, както и да бъде с посочена от продаващия я потребител цена до 200 (двеста) лева. Всеки участник може да публикува и текстов коментар, който да описва какво участникът желае да подобри в своя дом и по-конкретно в обособеното като „детска стая“ помещение в дома си, и как желае да направи това с помощта на Организатора, чрез стоката, към чиято обява за продажба е прикачил линк.

9.2. Публикуваните от участниците във Фейсбук профила на Организатора снимки и коментари, ще бъдат достъпни докато профилът съществува.

9.3. С факта на публикуване на коментар във Фейсбук профила на Организатора, конкретният участник се регистрира за участие в играта и декларира, че отговаря на изискванията на т.5, че спрямо него не са налице предпоставките по т.6 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

10.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези снимки и/или коментари от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

10.2. По всяко време, независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът на играта, действащ чрез модератор, може да премахне от профила си във Фейсбук публикувани снимки и/или коментари, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, публикувал съответните материали или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в т.13 от настоящите правила. Същото право Организаторът на играта има и ако прецени, че публикуваните от участника материали не отговарят на критериите по т.13 по-долу. Ако при премахване на материалите от модератора, играта още не е приключила, то с това действие Организаторът отстранява участника, който ги е публикувал, от участие в играта.

10.3. При прекратяване на играта или на участието на отделен участник в нея, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците и на всякакви други трети лица.

11.2. Каченият от всеки участник във Фейсбук профила на Организатора текст (коментар) трябва да е негово авторство, освен ако не съдържа цитат, обозначен като такъв с посочване на автора му.

11.3. С факта на публикуване на коментара си във Фейсбук профила на Организатора, всеки участник декларира, че е автор на материала, респ. на изходния материал, от който той е създаден, или че на друго основание притежава авторските права върху него.

12. Едно физическо лице може да участва в играта неограничен брой пъти с различни коментари и линкове към обяви.

13. Не се допуска публикуването в профила на Организатора във Фейсбук и участието в играта на снимковите материали и коментари (текстове), които:

13.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;

13.2. Целят рекламиране на марка стока или услуга. В това число са забранени аудио-визуални и видео материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, включително тези на Организатора на играта, чрез които се цели рекламиране на определена стока и/или услуга;

13.3. Създадени са в нарушение на правилата на т.9 – т.12 включително от настоящите правила;

13.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;

13.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

13.6. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;

13.7. Са с порнографски характер;

13.8. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия обект;

13.9. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя;

13.10.За чието публикуване носителят на авторските права не е дал съгласието си;

13.11. Са неподходящи за възприемане от лица, ненавършили 14 години, независимо от причината за това;

13.12. Съдържат или разкриват лични данни на лица, които не са дали съгласието си за това по реда, установен в действащото законодателство и в настоящите правила;

13.13. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България и приложимото европейско законодателство, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.

14. Всеки снимков или текстов материал, който е публикуван от участник в играта, подлежи на преглед от модератор. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по т.10 и т.13 по-горе, да отстрани материала от участие в играта.

15.1. След публикуване на текстов и/или снимков материал, той ще бъде достъпен за всички посетители на Фейсбук профила на Организатора, които ще могат да го виждат и преглеждат, и ще остане достъпен за всички потребители докато профилът съществува. Участникът в играта дава изричното си съгласие за тези последици в резултат на публикуването на неговия текстов и/или снимков материал във Фейсбук профила на Организатора.

15.2. По всяко време от съществуването на профила на Организатора във Фейсбук, независимо дали докато трае играта или след това, всеки участник има право да поиска публикуван от него текстов или фотографски материал, да бъде премахнат от профила на Организатора. Искането се отправя чрез лично съобщение във Фейсбук профила на Организатора до последния и в тридневен срок от постъпването му, съответният материал следва да бъде премахнат. В случай че искането за премахване на публикацията е направено по време на играта, съответният участник не се включва в тегленето за наградата.

16. Публикуван във Фейсбук профила на Организатора материал може да бъде премахнат и по искане на трето лице, което претендира, че е автор на материала и че не е дало съгласието си за публикуването му, или че е заснето в материала и не е съгласно той да бъде публикуван или че съответният материал го засяга, тъй като е в нарушение на правилата на т.13 по-горе. Искането, заедно с доказателствата в негова подкрепа, се изпращат от третото лице на лично съобщение във Фейсбук профила на Организатора до последния и в тридневен срок от постъпването му, модератор на профила преценява дали съответният материал да бъде премахнат. Участникът в играта не може да оспорва премахването на публикувания от него материал от Фейсбук профила на Организатора, ако то е направено от модератора в резултат на постъпило искане от страна на трето лице по реда на предходните изречения, нито да претендира обезщетение за вреди, настъпили от такова премахване на материала/ите.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

17. Играта се провежда, като желаещите да участват, могат да публикуват в профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук текстови съобщения (коментари) по реда на предходния раздел, в периода от 1.09.2021 г. до 15.09.2021 г. включително.

18. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на правилата на играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява в профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук.

19. Организаторът на играта определя лицата, които ще преценяват дали участниците отговарят на настоящите условия.

20.1. След края на периода за публикуване на коментари, определен съгласно т.1 от настоящите правила, на случаен принцип се изтеглят един печеливш участник и двама резервни участници, с които Организаторът да се свърже, в случай че с печелившия участник не бъде установен контакт, той не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му, или откаже да получи наградата си. Печелившият участник и двете резерви ще бъдат обявени в профила на Организатора във Фейсбук на 20.09.2021 г.

20.2. Печелившият участник ще получи като награда вещта, посочена от него в линка към коментара му, която вещ е предмет на активна обява за продажба на Интернет страницата https://www.olx.bg. Вещта следва да може по предназначението си да послужи за подобряване интериора и/или функционалността на обособеното като „детска стая“ помещение от дома на печелившия участник, и да е на стойност до 200 (лева). В случай че обявата за вещта е вече изтекла в периода на играта, или е била продадена на трето лице, , или цената ѝ надхвърля 200 лева към момента на определяне на печелившия участник, печелившият участник може да си избере друга награда, отговаряща на изискванията да е обявена за продажба на Интернет страницата https://www.olx.bg, да може по предназначението си да послужи за подобряване интериора и/или функционалността на обособеното като „детска стая“ помещение от дома на печелившия участник и да е на стойност до 200 (сто) лева. Печелившият участник обаче не може да претендира изплащането на паричната равностойност на наградата.

Втората награда представлява ваучер за пазаруване на стойност 100 лева от магазин shopsector.com.

21. Печелившият участник ще бъде уведомен от Организатора за правото си да получи своята награда чрез изпращане на лично съобщение до профила му във Фейсбук, който той е използвал за участие в играта.

22. В срок от 7 (седем) дни от изпращането на съобщението по т.21 от настоящите правила, печелившият участник следва да изпрати трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт на лично съобщение до профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук. Ако в  срока по изречение първо печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.21 и на предходните изречения на тази т.22. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.21, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен участник при съответно приложение на т.21 и т.22 от настоящите правила. В случай че и вторият участник не изпрати в срок личните си данни, се прави ново теглене на случаен принцип и чрез жребий се определя нов печеливш участник и нови две резерви.

23.1. В случай че определеният за печеливш участник, не отговаря на изискванията по т.5 или спрямо него има ограничение за участие по т.6 от настоящите правила, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила. Това правило се прилага и за резервните печеливши участници.

23.2. В случай че определен за печеливш участник заяви, че не желае да получи наградата си, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

24. Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне от куриер на пощенския адрес на участника, посочен по реда на т.22, за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

V. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

25. Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта. Организаторът не носи отговорност за качеството на електронната комуникация, чрез която участниците осъществяват участието си в играта. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на профила му във Фейсбук или на електронната страница https://www.olx.bg, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване на участника.

26. Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужд профил във Фейсбук, както и за използването от страна на участник на чужди лични данни.

27. Организаторът не носи отговорност за верността на декларациите от настоящите правила, направени от участниците в играта, включително, но не само, за авторството на участниците върху публикуваните от тях снимкови и текстови материали.

28. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на снимковите и текстовите материали, публикувани от участниците в играта в профила на Организатора във Фейсбук.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

29. Всеки участник носи отговорност в случай, че направена от него декларация от настоящите правила, е невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за последиците от неверността на тези декларации, включително за използването на снимковите и/или текстовите материали, които не е имал право да използва. Също така, участникът дължи на Организатора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които той се изисква да заплати на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на неверността на декларациите на участника, включително за използването на личните данни, относно които са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита.

30. Всеки участник носи отговорност и ако своевременно не посочи точни лични данни за получаване на наградата си, ако не се легитимира надлежно пред куриера, за да я получи или ако не я получи своевременно от куриера.

31. Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужд профил във Фейсбук, както и ако е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на профил във  Фейсбук и/или лични данни, които не е имал право да използва.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

32. Организаторът е администратор на лични данни и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

33.1. С предоставянето на личните си данни всеки участник сключва с Организатора договор при общите условия на настоящите правила, като личните му данни се считат за предоставени на основание чл.6, ал.1, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. С предоставянето на личните си данни участникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на негови лични данни (три имена, телефон и пощенски адрес за доставка на наградата) от Организатора и/или от негови партньори за следното:

– с цел валидно участие в играта;

– за осигуряване на нормалното получаване на спечелената награда;

– за реализиране на правата и за изпълнение на задълженията на Организатора, произтичащи от настоящите правила, респ. от сключените с участниците договори и от приложимото законодателство.

33.2. С предоставянето на личните си данни всеки участник, на основание чл.6, ал.1, „а“,  „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.33.1 за период от 1 (една) година след приключване на играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на съответното производство.

34. С регистрирането си за участие в играта участникът се съгласява, че наименованието му според неговия профил в социалните мрежи Фейсбук може да бъде публикувано в профила на Организатора във Фейсбук, в случай че e обявен за спечелил награда.

35. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите, различни от тези по т.33, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Оператора на посочения в тези Правила негов адрес за кореспонденция или да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на Организатора на имейл адрес: dpo@olx.bg.

36. Отказът да се предоставят личните данни по т.22 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

37. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при общите условия на тези правила, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

38. В случай на несъгласие с действията на Организатора като администратор на лични данни или на евентуално използвания от него обработващ личните данни, субектът на личните данни може да подаде жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg или на тел. 02/91-53-519.

VIII. РАЗНИ

39. С публикуване на снимков и/или текстов материал за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

40. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им в профила на „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД (ОЛХ/OLX)  във Фейсбук.

41. Всички спорове между Организатора и участниците в играта  се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в играта.