Правила за играта „#асеганакъде“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите правила уреждат начина на провеждане на играта „#асеганакъде“ (наричана по-долу за краткост „Играта“), която ще се проведе в периода от 02.11.2020 г. до 17.12.2020 г. включително.

2. Играта ще се провежда съобразно настоящите правила, които ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на OLX Bulgaria  и специално създадена лендинг страница на следния уеб адрес www.blog.olx.bg в периода на провеждането ѝ. Участието в Играта е обвързано с покупка, извършена чрез обява в OLX при условията на т.7

II. ОРГАНИЗАТОР, ПАРТНЬОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3. Играта се организира от „НАСПЪРС КЛАСИФАЙДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175345805, с адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет.3, наричано по-долу Организатор. Партньор на Организатора, осигуряващ наградите в Играта, са Бензионостанции Еко, управлявани от  „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, с адрес: гр. София,  ул. „Лъчезар Станчев” № 3, бл. комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9.

4. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които отговарят на условията й. Участието в Играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието им и се съгласяват безусловно да ги спазват.

5. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица: 

5.1. членове на управителните органи на Организатора и Партньора на играта;

5.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта, както и в дружествата, доставящи стоките, предоставяни като награди в рамките на играта;

5.3. работници и служители на лицата по т.5.1 и т.5.2 по-горе;

5.4. лицата по т.17 от настоящите правила; 

5.5. свързани лица на лицата по т. 5.1. – т. 5.4 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.

6. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.4 и за което не са налице ограниченията по т.5 от настоящите правила, може да участва в играта. 

 

 

7. Участието в играта се осъществява чрез изпълнението на следните няколко стъпки:

7.1 Създаване на скрийншот на обява на автомобил на стойност 5000 лв. или на стойност над 5000лв. с включен ДДС, който участникът е харесал в OLX.BG

7.2. Покупка на автомобила по т.7.1, предмет на обявата в OLX.BG, на стойност 5000 лв. или на стойност над 5000 лв. с включен ДДС.

7.3. Създаване на видео или снимка от първото пътуване на участника със закупения чрез обява в OLX автомобил и публикуване на видеото/снимката във личния фейсбук и/или инстаграм профил на участника с хаштаг #асеганакъде @EKOstation @OLXbg., като на видеото/снимката не трябва да се вижда регистрационният номер на автомобила.

7.4. Изпращане на скрийншота на обявата по т.7.1 и видеото/снимката по т.7.3 с имейл до promo@olx.bgв срок до 17.12.2020 г. вкл. В имейла участникът посочва следните данни за контакт: телефонен номер и адрес.

Организаторът изрично заявява, че за участие в Играта от участниците не се изисква да заснемат себе си или да заснемат други лица при създаване на нужните за участие снимкови и/или видео материали. 

Не се допуска и не се изисква от участниците също така заснемането на документи, свързани със закупуването на автомобила, както и заснемане на регистрационния номер на автомобила.

8. Организаторът може по всяко време да проверява съответствието на даден участник с изискванията и ограниченията за участие в играта. С изпълнение на горепосочените стъпки и изпращане на нужните материали до посочения в т.7.4 имейл адрес на Организатора, конкретният участник се регистрира за участие в играта и декларира, че отговаря на изискванията на т.4, че спрямо него не са налице предпоставките по т.5 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

9. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да го изключи от участие. В този случай Организаторът може да запази данните на участника, за определен период от време.

10.2. По всяко време Организаторът на играта може да предприеме действия по премахване на публикации,публикувани снимки и/или коментари, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, публикувал съответните материали или ако прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в т.13 от настоящите правила. Същото право Организаторът на играта има и ако прецени, че публикуваните от участника материали не отговарят на критериите по т.13 по-долу. 

10.3. При прекратяване на играта или на участието на отделен участник в нея, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците и на всякакви други трети лица.

11.1. Снимките (фотографските материали) и/или видеа, публикувани и отбелязани от всеки участник във фейсбук и/или инстаграм профила му, трябва да бъдат заснети от участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху тях. Когато в даден материал са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си за публикуването на материала във фейсбук и/или инстаграм, респ. за използването на изходния материал за създаването на тези произведения. Ако лица, заснети в материала, са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на материала или използване на изходния материал за създаване на публикувания фотографски материал, се дава от родителите им, респ. от техните попечители/ настойници.

11.2. С факта на публикуване на снимковия материал и/или видеоматериала си във фейсбук и/или инстаграм, всеки участник декларира, че е автор на материала, респ. на изходния материал, от който той е създаден, или че на друго основание притежава авторските права върху него.

11.3. С факта на публикуване на снимковия материал и/или на видеоматериала си във фейсбук и/или инстаграм, всеки участник в играта декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този материал, ако има такива, и в изходния материал за създаването му. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за публикуване на снимките, респ. за използване на изходния материал, включително и за публикуването им във Фейсбук/Инстаграм профила на Организатора, е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници. 

12. Едно физическо лице може да участва в играта неограничен брой пъти с различни обяви с  коли, които е закупил чрез обява в OLX.

13. Не се допуска публикуването и участието в играта на снимков и видео материали, които:

13.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;

13.2. Целят рекламиране на марка стока или услуга. В това число са забранени аудио-визуални и видео материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, включително тези на Организатора на играта, чрез които се цели рекламиране на определена стока и/или услуга;

13.3. Създадени са в нарушение на настоящите правила;

13.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;

13.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

13.5. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;

13.6. Са с порнографски характер;

13.7. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия обект;

13.8. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя;

13.9.За чието публикуване носителят на авторските права не е дал съгласието си;

13.10. Са неподходящи за възприемане от лица, ненавършили 14 години, независимо от причината за това;

13.11. Съдържат или разкриват лични данни на лица, които не са дали съгласието си за това по реда, установен в действащото законодателство и в настоящите правила;

13.12. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България и приложимото европейско законодателство, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.

14.1. След публикуване на снимков/видео материал, той ще бъде достъпен за всички абонирани ползватели на социалните медии, които ще могат да го виждат и преглеждат. Участникът в играта дава изричното си съгласие за тези последици в резултат на публикуването на неговия снимков/видео материал .

14.2. По всяко време, докато трае играта или след това, всеки участник има право да премахне от социалните мрежи снимков или видео материал, публикуван във връзка с участието му в Играта, но в този случай не се включва в тегленето за наградите.

 

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ

15. Играта се провежда, като желаещите да участват следва да изпълнят посочените в т.7 от настоящите правила стъпки в периода от 02.11.2020 г. до 17.12.2020 г. включително.

16. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на правилата на играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява в профила на Организатора в социалната мрежа на OLX Bulgaria и на лендинг страницата. 

17. Организаторът на играта определя лицата, които ще преценяват дали снимковите и текстовите материали, публикувани в профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук, отговарят на настоящите условия.

18.1. След края на периода за публикуване на снимкови и видео материали и изпращане на нужната информация по имейла адреса за участие в Играта, определен съгласно т.7.4 от настоящите правила, на случаен принцип в присъствието на нотариус се изтеглят 10 печеливши участници и 5 резервни участници, с които Организаторът да се свърже, в случай че с печелившите участници или с някой от тях не бъде установен контакт, той не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му, или откаже да получи наградата си. Печелившите участници и петте резерви ще бъдат обявени в профила на Организатора във Фейсбук на 22.12.2020 г.

18.2. Всеки от печелившите участници ще получи като награда карта за зареждане на гориво в Бензиностанции Еко на стойност 200 лв. Картата за гориво  може да се ползва в срок до 5 месеца от датата на обявяването на печелившите участници. Печеливш участник не може да претендира изплащането на паричната равностойност на наградата.

19. Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Организатора за правото си да получи своята награда чрез изпращане на съобщение до имейл адреса, от който е заявил участие в Играта по смисъла на т.7.4.

20. В срок от 7 (седем) дни от изпращането на съобщението по т.19 от настоящите правила, печелившите участници следва да изпратят на Организатора трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт. Всеки печеливш участник подписва и писмена декларация, в която заявява съгласието си да предостави личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в  срока по изречение първо печеливш участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.19 и на предходните изречения на тази т.20. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.19, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на следващия по реда на изтегляне резервен участник при съответно приложение на т.19 и т.20 от настоящите правила. Това правило се прилага до изчерпване на резервните участници. Ако никой от тях не изпрати данни за контакт, се прави ново теглене на случаен принцип.

21.1. В случай че изтеглен печеливш участник не отговаря на изискванията или спрямо него има ограничение за участие съгласно настоящите правила, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.20 от настоящите правила. Това правило се прилага и за резервните печеливши участници.

21.2. В случай че изтеглен печеливш участник заяви, че не желае да получи наградата си, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.20 от настоящите правила.

22. Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне от куриер на пощенския адрес на участника, посочен по реда на т.20, за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.20 от настоящите правила. Наградата може да бъде връчена и лично, ако печеливш участник заяви съгласие да получи наградата си по този начин.

V. ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРА ВЪРХУ ПУБЛИКУВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

23.1 С факта на публикуване на снимков/видео материал по повод на участието си в Играта във фейсбук и/или инстраграм, всеки участник се съгласява, че в случай, че бъде обявен за печеливш от играта, с приемането на наградата, отстъпва на Организатора всички имуществени и прехвърлимите неимуществени авторски права върху снимковия/видео материал, използван за участие в Играта, вкл. права на сценариста, режисьора и автора на текста, както и сродните на авторските права на оператора и артистите-изпълнители, ако има такива,, като разрешава на Организатора да публикува този материал на Интернет страницата https://www.olx.bg и да го запази публикуван там в срок от 1 (една година) от края на периода по т.1 от настоящите правила, както и в профилите си в социалните мрежи  по начин, какъвто намери за добре за периода, посочен в т.23.3. Отстъпените от участника права включват всички възможни форми на използване на всяка от снимките и, включително, но не само: възпроизвеждането на снимката,  разпространението сред неограничен брой лица на екземпляри от нея, публичното представяне на снимката, излъчването на снимката по безжичен път, предаването и препредаването на снимката по кабел, публичното показване на снимката, преработката и синхронизацията на снимката, включително приспособяването ѝ и внасянето на всякакъв вид промени в нея, както и използването на снимката за създаване на ново, производно от нея произведение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до снимката или до част от нея по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, извършването на посочените действия по начин, даващ възможност снимката да бъде възприета от неограничен брой лица, публикуването на снимката в Интернет и каналите на Организатора в социалните мрежи, в мрежи и страници за видеосподеляне и др.

23.2. С факта на публикуване на видео и/или снимковия материал във фейсбук и/или инстраграм, лицето, което го я е публикувало, отстъпва на Организатора правото да променя всяка от снимките, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица; да реши дали всяка от снимките да бъде разгласена; да изисква запазване целостта и неизменяемостта на всяка от снимките при възпроизвеждането или използването ѝ по какъвто и да било начин.

23.3. Правата по настоящата т.23 се отстъпват на Организатора като изключителни, за неограничена територия и за срок от 10 (десет) години и свободно прехвърлими. Независимо от горното, Организаторът има право да запази публикуваните в различни Интернет канали и Интернет страници за споделяне снимки неограничено време в тези канали и страници, като преустанови другите форми на използването им след изтичане на срока по изречение първо.

VI. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

24. Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта. Организаторът не носи отговорност за качеството на електронната комуникация, чрез която участниците осъществяват участието си в играта. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на профила му социалните мрежи или на електронната страница https://www.olx.bg, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване на участника.

25. Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужд профил в социалните мрежи, както и за използването от страна на участник на чужди лични данни.

26. Организаторът не носи отговорност за верността на декларациите съгласно настоящите правила, направени от участниците в играта, включително, но не само, за авторството на участниците върху публикуваните от тях снимкови и видеоматериали.

27. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на снимковите и видеоматериали, публикувани от участниците в играта в социалните мрежи.

VIІ. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

28.1. Всеки участник носи отговорност, в случай че направена от него декларация съгласно настоящите правила, е невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за последиците от неверността на тези декларации, включително за използването на снимковите и/или видеоматериали, които не е имал право да използва. Също така, участникът дължи на Организатора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които той се изисква да заплати на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на неверността на декларациите на участника, включително за използването на личните данни, относно които са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита. 

28.2. Всеки участник носи отговорност и ако своевременно не посочи точни лични данни за получаване на наградата си, ако не се легитимира надлежно пред куриера, за да я получи или ако не я получи своевременно от куриера.

29. Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужд профил в социалните мрежи, както и ако е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на профил и/или лични данни, които не е имал право да използва. 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

30. Организаторът е администратор на лични данни и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. 

31.1 С предоставянето на личните си данни всеки участник сключва с Организатора договор при общите условия на настоящите правила, като личните му данни се считат за предоставени на основание чл.6, ал.1, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. С предоставянето на личните си данни участникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на негови лични данни (три имена, телефон и пощенски адрес за доставка на наградата) от Организатора и/или от негови партньори за следното:

– с цел валидно участие в играта;

– за осигуряване на получаването на спечелената награда;

– за реализиране на правата и за изпълнение на задълженията на Организатора, произтичащи от настоящите правила, респ. от сключените с участниците договори и от приложимото законодателство.

31.2. С предоставянето на личните си данни всеки участник, на основание чл.6, ал.1, „а“,  „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.33.1 за период от 1 (една) година след приключване на играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на съответното производство.

31.3 С регистрирането си за участие в играта участникът се съгласява, че името му може да бъде публикувано във фейсбук профила на OLX България, в случай че e обявен за спечелил награда.

32. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите, различни от тези по т.31, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Оператора на посочения в тези Правила негов адрес за кореспонденция или да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на Организатора на имейл адрес: dpo@olx.bg.

33. Отказът да се предоставят личните данни по т.20 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

34. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при общите условия на тези правила, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

35. В случай на несъгласие с действията на Организатора като администратор на лични данни или на евентуално използвания от него обработващ личните данни, субектът на личните данни може да подаде жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg или на тел. 02/91-53-519.

IХ. РАЗНИ

36. С осъществяване на действията по т.7 за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

37. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им по реда на т. 2.

38. Всички спорове между Организатора и участниците в играта  се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в играта.