Правила за играта „ОТКРИЙ И СПЕЧЕЛИ“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Играта се организира под името „Открий и спечели“ (наричана по-долу за краткост „Играта“) и ще се провежда чрез публикуване в социалната мрежа Фейсбук в периода от 01.06.2020 г. до 07.06.2020 г. включително на снимки (скрийн шотове) на обява, публикувана в секция „Инструменти“ на Интернет страницата https://www.olx.bg.

2. Участието в играта не е свързано със закупуването на стока и/или ползването на платена услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.

3. Играта ще се провежда съобразно настоящите правила, които ще бъдат публикувани във Фейсбук профила на организатора „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД (ОЛХ/OLX) и в блога на OLX – https://blog.olx.bg/, в периода на провеждането ѝ.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

4. Играта се организира от „НАСПЪРС КЛАСИФАЙДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175345805, с адрес: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет.3, представлявано от управителите Тим Хилпърт и Камен Ангелов Янкулов, наричано по-долу Организатор.

5. В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 14 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в играта чрез социалната мрежа Фейсбук.

6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица:

6.1. членове на управителните органи на Организатора на играта;

6.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта;

6.3. работници и служители в юридическите лица по т.6.1 и т.6.2 по-горе;

6.4. лицата по т.19 от настоящите правила;

6.5. свързани лица на лицата по т. 6.1. – т. 6.4 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.

7. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.5 и за което не са налице ограниченията по т.6 от настоящите правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно.

8. Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане на настоящите правила и съгласието му да участва в играта и на направените при регистрирането му и при участието му в играта изявления, ще се извършва посредством IP адрес и наименование на Фейсбук профил на участника.

9.1. Участието в играта се осъществява чрез публикуване на фотографски материал (снимка/скрийн шот) от участника в профила на Организатора във Фейсбук като коментар под публикувания от Организатора пост за играта. Снимката трябва да представлява скрийн шот (заснет екран), на който е отворена специалната обява на Организатора, чието съдържание е свързано с играта и която обява е публикувана на Интернет страницата https://www.olx.bg в категория „Машини, инструменти, бизнес оборудване“, секция „Инструменти“. Снимката на екрана трябва да е заснета лично от участника, който я публикува като коментар, а не да е препратена снимка, заснета от друг участник. На снимката задължително следва да се вижда часа на заснемане, който да доказва, че снимката е направена в периода на Играта.

9.2. Публикуваните от участниците във Фейсбук профила на Организатора снимки и коментари, ще бъдат достъпни, докато профилът съществува.

9.3. С факта на публикуване на снимка във Фейсбук профила на Организатора, конкретният участник се регистрира за участие в играта и декларира, че отговаря на изискванията на т.5, че спрямо него не са налице предпоставките по т.6 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

10.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи неговия коментар (снимка), като с това изключи тази снимка от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

10.2. По всяко време, независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът на играта, действащ чрез модератор, може да премахне от профила си във Фейсбук публикувани снимки и/или текстови коментари, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, публикувал снимка или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в т.13 от настоящите правила. Същото право Организаторът на играта има и ако прецени, че публикуван от участник материал не отговаря на критериите по т.11 и т.13 по-долу. Ако при премахване на материал от модератора, играта още не е приключила, то с това действие Организаторът отстранява участника, който го е публикувал, от участие в играта.

10.3. При прекратяване на играта или на участието на отделен участник в нея, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците и на всякакви други трети лица.

11.1. Снимката (скрийн шотът), публикувани от всеки участник в  профила във Фейсбук на Организатора, трябва да бъде заснета от участника в играта. В снимката не следва да се съдържа нищо друго, освен заснетата отворена обява, свързана с играта, датата и часа на заснемане. В това число, снимката не следва да съдържа изображения на хора (физически лица).

11.2. С факта на публикуване на снимковия материал във Фейсбук профила на Организатора, всеки участник декларира, че е автор на материала.

12. Едно физическо лице може да участва в играта само веднъж с една снимка/скрийн шот (фотографско произведение).

13. Не се допуска публикуването в профила на Организатора във Фейсбук и участието в играта на снимкови материали и коментари (текстове), които:

13.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;

13.2. Целят рекламиране на марка стока или услуга. В това число са забранени аудио-визуални и видео материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, включително тези на Организатора на играта, чрез които се цели рекламиране на определена стока и/или услуга;

13.3. Създадени са в нарушение на правилата на т.9 – т.12 включително от настоящите правила;

13.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;

13.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

13.5. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;

13.6. Са с порнографски характер;

13.7. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия обект;

13.8. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя;

13.9.За чието публикуване носителят на авторските права не е дал съгласието си;

13.10. Са неподходящи за възприемане от лица, ненавършили 14 години, независимо от причината за това;

13.11. Съдържат или разкриват лични данни на лица, които не са дали съгласието си за това по реда, установен в действащото законодателство и в настоящите правила;

13.12. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България и приложимото европейско законодателство, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.

14. Всеки снимков или текстов материал, който е публикуван от участник в играта, подлежи на преглед от модератор. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по т.10, т.11 и т.13 по-горе, да отстрани материала от участие в играта.

15.1. След публикуване на текстов и/или снимков материал, той ще бъде достъпен за всички посетители на Фейсбук профила на Организатора, които ще могат да го виждат и преглеждат, и ще остане достъпен за всички потребители докато профилът съществува. Участникът в играта дава изричното си съгласие за тези последици в резултат на публикуването на неговия текстов и/или снимков материал във Фейсбук профила на Организатора.

15.2. По всяко време от съществуването на профила на Организатора във Фейсбук, независимо дали докато трае играта или след това, всеки участник има право да поиска публикуван от него текстов или фотографски материал, да бъде премахнат от профила на Организатора. Искането се отправя чрез лично съобщение във Фейсбук профила на Организатора до последния и в тридневен срок от постъпването му, съответният материал следва да бъде премахнат. В случай че искането за премахване на публикацията е направено по време на играта, съответният участник не се включва в тегленето за наградата.

16. Публикуван във Фейсбук профила на Организатора материал може да бъде премахнат и по искане на трето лице, което претендира, че е автор на снимката и че не е дало съгласието си за публикуването ѝ или че съответният материал го засяга, тъй като е в нарушение на правилата на т.13 по-горе. Искането, заедно с доказателствата в негова подкрепа, се изпращат от третото лице на лично съобщение във Фейсбук профила на Организатора до последния и в тридневен срок от постъпването му, модератор на профила преценява дали съответният материал да бъде премахнат. Участникът в играта не може да оспорва премахването на публикувания от него материал от Фейсбук профила на Организатора, ако то е направено от модератора в резултат на постъпило искане от страна на трето лице по реда на предходните изречения, нито да претендира обезщетение за вреди, настъпили от такова премахване на материала/ите.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

17. Играта се провежда, като всеки желаещ да участва, може да публикува в профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук една снимка (скрийн шот, фотографско произведение) по реда на предходния раздел, в периода от 01.06.2020 г. до 07.06.2020 г. включително.

18. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на правилата на играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява в профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук.

19. Организаторът на играта определя лицата, които ще преценяват дали снимковите и текстовите материали, публикувани в профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук, отговарят на настоящите условия.

20.1. След края на периода за публикуване на снимкови материали, определен съгласно т.1 от настоящите правила, на случаен принцип в присъствието на нотариус се изтеглят един печеливш участник и двама резервни участници, с които Организаторът да се свърже, в случай че с печелившия участник не бъде установен контакт, той не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му или откаже да получи наградата си. Печелившият участник и двете резерви ще бъдат обявени в профила на Организатора във Фейсбук в срок до 12.06.2020 г.

20.2. Печелившият участник ще получи като награда професионален куфар с инструменти, съдържащ 164 (сто шестдесет и четири) части и винтоверт. Печелившият участник не може да претендира изплащането на паричната равностойност на наградата или замяната ѝ с друга по вид материална награда.

21. Печелившият участник ще бъде уведомен от Организатора за правото си да получи своята награда чрез изпращане на лично съобщение до профила му във Фейсбук, който той е използвал за участие в играта.

22. В срок от 7 (седем) дни от изпращането на съобщението по т.21 от настоящите правила, печелившият участник следва да изпрати трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт на лично съобщение до профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук. Печелившият участник подписва и писмена декларация, в която заявява съгласието си да предостави личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в  срока по изречение първо печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.21 и на предходните изречения на тази т.22. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.21, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен участник при съответно приложение на т.21 и т.22 от настоящите правила. В случай че и вторият участник не изпрати в срок личните си данни, се прави ново теглене на случаен принцип и чрез жребий се определя нов печеливш участник и нови две резерви.

23.1. В случай че определеният за печеливш участник, не отговаря на изискванията по т.5 или спрямо него има ограничение за участие по т.6 от настоящите правила, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила. Това правило се прилага и за резервните печеливши участници.

23.2. В случай че определен за печеливш участник заяви, че не желае да получи наградата си, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

24. Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне от куриер на пощенския адрес на участника, посочен по реда на т.22, за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

V. ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРА ВЪРХУ ПУБЛИКУВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

25.1. С факта на публикуване на снимковия материал във Фейсбук профила на Организатора, всеки участник се съгласява, че в случай, че бъде обявен за печеливш от играта, с приемането на наградата, отстъпва на Организатора всички имуществени и прехвърлимите неимуществени авторски права върху снимковия материал, използван за участие в Играта, вкл. правата на режисьора и сродните на авторските права на оператора, като разрешава на Организатора да публикува този материал на Интернет страницата https://www.olx.bg и да го запази публикуван там в срок от 1 (една година) от края на периода по т.1 от настоящите правила, както и във Фейсбук профила си по начин, какъвто намери за добре за периода, посочен в т.25.3. Отстъпените от участника права включват всички възможни форми на използване на снимката, включително, но не само: възпроизвеждането на снимката,  разпространението сред неограничен брой лица на екземпляри от нея, публичното представяне на снимката, излъчването на снимката по безжичен път, предаването и препредаването на снимката по кабел, публичното показване на снимката, преработката и синхронизацията на снимката, включително приспособяването ѝ и внасянето на всякакъв вид промени в нея, както и използването на снимката за създаване на ново, производно от нея произведение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до снимката или до част от нея по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, извършването на посочените действия по начин, даващ възможност снимката да бъде възприета от неограничен брой лица, публикуването на снимката в Интернет и каналите на Организатора в социалните мрежи, в мрежи и страници за видеосподеляне и др.

25.2. С факта на публикуване на снимковия материал във Фейсбук профила на Организатора, лицето, което го е публикувало, отстъпва на Организатора да реши дали и кога съответната снимка може да бъде разгласена и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска запазване на целостта на снимката и да се противопоставя на всякакви промени в нея от страна на трети лица, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси; на достъп до оригинала на снимката, когато тя се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на имуществено или неимуществено право, предвидено в тези правила; да спре използването на снимката поради промени в убежденията си; да променя снимката, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица; да реши дали снимката да бъде разгласена под псевдоним или анонимно; да изисква запазване целостта и неизменяемостта на снимката при възпроизвеждането или използването ѝ по какъвто и да било начин.

25.3. Правата по настоящата т.25 се отстъпват на Организатора като изключителни, за неограничена територия и за срок от 10 (десет) години и свободно прехвърлими. Независимо от горното, Организаторът има право да запази публикуваните в различни Интернет канали и Интернет страници за споделяне снимки неограничено време в тези канали и страници, като преустанови другите форми на използването им след изтичане на срока по изречение първо.

25.4. За направеното по силата на настоящите правила отстъпване на правата по т.25.1 – т.25.3 включително, лицето, изпращащо снимката, представя съответна декларация.

VI. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

26. Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта. Организаторът не носи отговорност за качеството на електронната комуникация, чрез която участниците осъществяват участието си в играта. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на профила му във Фейсбук или на електронната страница https://www.olx.bg, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване на участника.

27. Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужд профил във Фейсбук, както и за използването от страна на участник на чужди лични данни.

28. Организаторът не носи отговорност за верността на декларациите по т.9, т.11, т.25.4 и т.33 от настоящите правила, направени от участниците в играта, включително, но не само, за авторството на участниците върху публикуваните от тях снимкови и текстови материали.

29. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на снимковите и текстовите материали, публикувани от участниците в играта в профила на Организатора във Феййсбук.

VIІ. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

30.1. Всеки участник носи отговорност в случай, че направена от него декларация по т.9, т.11, т.25.4 и т.33 от настоящите правила, е невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за последиците от неверността на тези декларации, включително за използването на снимкови материали, които не е имал право да използва. Също така, участникът дължи на Организатора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които той се изисква да заплати на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на неверността на декларациите на участника, включително за използването на личните данни, относно които са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита.

30.2. Всеки участник носи отговорност и ако своевременно не посочи точни лични данни за получаване на наградата си, ако не се легитимира надлежно пред куриера, за да я получи или ако не я получи своевременно от куриера.

31. Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужд профил във Фейсбук, както и ако е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на профил във  Фейсбук и/или лични данни, които не е имал право да използва.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

32. Организаторът е администратор на лични данни и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

33.1. С предоставянето на личните си данни всеки участник сключва с Организатора договор при общите условия на настоящите правила, като личните му данни се считат за предоставени на основание чл.6, ал.1, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. С предоставянето на личните си данни участникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на негови лични данни (три имена, телефон и пощенски адрес за доставка на наградата) от Организатора и/или от негови партньори за следното:

– с цел валидно участие в играта;

– за осигуряване на нормалното получаване на спечелената награда;

– за реализиране на правата и за изпълнение на задълженията на Организатора, произтичащи от настоящите правила, респ. от сключените с участниците договори и от приложимото законодателство.

33.2. С предоставянето на личните си данни всеки участник, на основание чл.6, ал.1, „а“,  „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.33.1 за период от 1 (една) година след приключване на играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на съответното производство.

34. С регистрирането си за участие в играта участникът се съгласява, че наименованието му според неговия профил в социалните мрежи Фейсбук може да бъде публикувано в профила на Организатора във Фейсбук, в случай че e обявен за спечелил наградата или е изтеглен като резервен участник.

35. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за цели, различни от тези по т.33, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Оператора на посочения в тези Правила негов адрес за кореспонденция или да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на Организатора на имейл адрес: dpo@olx.bg.

36. Отказът да се предоставят личните данни по т.22 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

37. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при общите условия на тези правила, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

38. В случай на несъгласие с действията на Организатора като администратор на лични данни или на евентуално използвания от него обработващ личните данни, субектът на личните данни може да подаде жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg или на тел. 02/91-53-519.

IХ. РАЗНИ

39. С публикуване на снимков материал за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

40. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им в профила на „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД (ОЛХ/OLX)  във Фейсбук.

41. Всички спорове между Организатора и участниците в играта  се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в играта.