Правила за играта „Подготви се за път с OLX и ЕКО“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите правила уреждат начина на провеждане на играта куиз „Подготви се за път с OLX и EKO“ (наричана по-долу за краткост „Играта“), която ще се проведе в периода от 20.04.2021 г. до 10.05.2021 г. включително.

2. Играта ще се провежда съобразно настоящите правила, които ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на OLX Bulgaria  и специално създадена лендинг страница в периода на провеждането ѝ. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.

II. ОРГАНИЗАТОР, ПАРТНЬОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3. Играта се организира от „НАСПЪРС КЛАСИФАЙДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175345805, с адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет.3, наричано по-долу Организатор. Партньор на Организатора, осигуряващ наградите в Играта, са Бензионостанции Еко, управлявани от  „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, с адрес: гр. София,  ул. „Лъчезар Станчев” № 3, бл. комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9.

4. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които отговарят на условията й. Участието в Играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите условия. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието им и се съгласяват безусловно да ги спазват.

5. Нямат право да участват в Играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица: 

5.1. членове на управителните органи на Организатора и Партньора на Играта;

5.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на Играта      както и в дружествата, доставящи стоките, предоставяни като награди в рамките на Играта;

5.3. работници и служители на лицата по т.5.1 и т.5.2 по-горе;

5.4. свързани лица на лицата по т. 5.1. – т. 5.3 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.

6. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.4 и за което не са налице ограниченията по т.5 от настоящите правила, може да участва в Играта. 

7. Участието в Играта се осъществява чрез изпълнението на следните няколко стъпки:

7.1 Прочитане на статията, публикувана тук;

7.2. Отговаряне с верен отговор на петте въпроса , публикувани на специално създадената лендинг страница на Играта на уеб адреса www.blog.olx.bg в периода на провеждането ѝ.;

7.3. Попълване от участника на формуляр за регистрация  в Играта чрез предоставяне на  имейл адрес, име и телефон.

8. Организаторът може по всяко време да проверява съответствието на даден участник с изискванията и ограниченията за участие в Играта. С изпълнение на горепосочените стъпки в т.7, конкретният участник се регистрира за участие в Играта и декларира, че отговаря на изискванията на т.4, че спрямо него не са налице предпоставките по т.5 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на Играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

9. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на Играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в Играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да го изключи от участие. В този случай Организаторът може да запази данните на участника, за определен период от време.

10.1. По всяко време Организаторът на Играта може да предприеме нужните мерки, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от Играта от страна на участник, или ако прецени, че с действията си участникът нарушава настоящите правила. 

10.2. При прекратяване на Играта или на участието на отделен участник в нея, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците и на всякакви други трети лица.

11. Всеки участник може да участва в Играта само веднъж и да спечели само една награда. Всяко последващо участие ще се счита са невалидно.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ

12. Играта се провежда, като желаещите да участват следва да изпълнят посочените в т.7 от настоящите правила стъпки в периода от 20.04.2021 г. до 10.05.2021 г. включително.

13. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време в случай, че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на правилата на Играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Играта се обявява в профила на Организатора в социалната мрежа на OLX Bulgaria и на лендинг страницата.

14.1. След края на периода на Играта, определен съгласно т.1 от настоящите правила, на случаен принцип се изтеглят 5 печеливши участници и 3 резервни участници, с които Организаторът да се свърже, в случай че с печелившите участници или с някой от тях не бъде установен контакт, той не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му, или откаже да получи наградата си. Печелившите участници и трите резерви ще бъдат обявени в профила на Организатора във Фейсбук на 12.05.2021 г.

14.2. Наградите в Играта са 5 на брой, както следва:

а) 4 награди , представляващи 1 брой масло за автомобили EKO MEGATRON  в разфасовки от 4 литра всяка от бутилките;

б) 1 награда, представляваща  4 броя масла ЕКО МОТО за мотори по 1 литър. 

15. Печеливш участник не може да претендира изплащането на паричната равностойност на спечелена награда.

16. Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Организатора за правото си да получи своята награда чрез изпращане на съобщение до имейл адреса, с който се е регистрирал за участие или с получаване на телефонно обаждане на предоставения от него телефон за контакт.

17. В срок от 7 (седем) дни от изпращането на съобщението по т.16 от настоящите правила, печелившите участници следва да изпратят на Организатора трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт. С изпращане на своите данни печелившите участници  заявяват съгласието си да предоставят личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в  срока по изречение първо печеливш участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.16 и на предходните изречения на тази т.17. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.17, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на следващия по реда на изтегляне резервен участник при съответно приложение на т.16 и т.17 от настоящите правила. Това правило се прилага до изчерпване на резервните участници. Ако никой от тях не изпрати данни за контакт, се прави ново теглене на случаен принцип.

18.1. В случай че изтеглен печеливш участник не отговаря на изискванията или спрямо него има ограничение за участие съгласно настоящите правила, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.17 от настоящите правила. Това правило се прилага и за резервните печеливши участници.

18.2. В случай че изтеглен печеливш участник заяви, че не желае да получи наградата си, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.17 от настоящите правила.

19. Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне от куриер на пощенския адрес на участника, посочен по реда на т.17, за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.17 от настоящите правила. Наградата може да бъде връчена и лично, ако печеливш участник заяви съгласие да получи наградата си по този начин.

V. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

20. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта. Организаторът не носи отговорност за качеството на електронната комуникация, чрез която участниците осъществяват участието си в Играта. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на профила му социалните мрежи или на електронната страница https://www.olx.bg, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване на участника.

21. Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужди лични данни.

22. Организаторът не носи отговорност за верността на декларациите съгласно настоящите правила, направени от участниците в Играта.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

23.1. Всеки участник носи отговорност, в случай че направена от него декларация съгласно настоящите правила, е невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за последиците от неверността на тези декларации. Също така, участникът дължи на Организатора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които той се изисква да заплати на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на неверността на декларациите на участника, включително за използването на личните данни, относно които са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита. 

23.2. Всеки участник носи отговорност и ако своевременно не посочи точни лични данни за получаване на наградата си, ако не се легитимира надлежно пред куриера, за да я получи или ако не я получи своевременно от куриера.

24. Всеки участник носи отговорност, в случай че използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на профил и/или лични данни, които не е имал право да използва. 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

25. Организаторът е администратор на лични данни и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. 

26. С предоставянето на личните си данни всеки участник сключва с Организатора договор при общите условия на настоящите правила, като личните му данни се считат за предоставени на основание чл.6, ал.1, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. С предоставянето на личните си данни участникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на негови лични данни  от Организатора и/или от негови партньори за следното:

– с цел валидно участие в Играта;

– за осигуряване на получаването на спечелената награда;

– за реализиране на правата и за изпълнение на задълженията на Организатора, произтичащи от настоящите правила, респ. от сключените с участниците договори и от приложимото законодателство.

27. С предоставянето на личните си данни всеки участник, на основание чл.6, ал.1, „а“,  „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.26 за период от 1 (една) година след приключване на Играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на съответното производство.

28. С регистрирането си за участие в Играта участникът се съгласява, че името му може да бъде публикувано във фейсбук профила на OLX България, в случай че e обявен за печеливш или е изтеглен като резерва.

29. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите, различни от тези по т.26, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Оператора на посочения в тези Правила негов адрес за кореспонденция или да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на Организатора на имейл адрес: dpo@olx.bg.

30. Отказът да се предоставят личните данни по т.17 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

31. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на Играта и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при общите условия на тези правила, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

32. В случай на несъгласие с действията на Организатора като администратор на лични данни или на евентуално използвания от него обработващ личните данни, субектът на личните данни може да подаде жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg или на тел. 02/91-53-519.

VIII. РАЗНИ

33. С осъществяване на действията по т.7 за участие в Играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в Играта.

34. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им по реда на т. 2.

35. Всички спорове между Организатора и участниците в Играта  се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в Играта.