Правила за играта „ПОСЛЕДВАЙ И СПЕЧЕЛИ“

Правила за играта „ПОСЛЕДВАЙ И СПЕЧЕЛИ

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Играта се организира под името „Последвай и спечели“ (наричана по-долу за краткост „Играта“) и ще се провежда чрез следване на профила на Организатора в социалната мрежа Инстаграм, чрез споделяне на поста на Играта в Инстаграм стори (Instagram story) и тагване на този пост с таг @olxbulgaria в периода от 30.06.2020 г. до 07.07.2020 г. включително.

2. Участието в играта е изцяло безплатно и не е свързано със закупуването на стока и/или ползването на платена услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.

3. Играта ще се провежда съобразно настоящите правила, които ще бъдат публикувани във Фейсбук профила на организатора „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД (ОЛХ/OLX) и в блога на OLX – https://blog.olx.bg/, в периода на провеждането ѝ.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

4. Играта се организира от „НАСПЪРС КЛАСИФАЙДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175345805, с адрес: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет.3, представлявано от управителите Тим Хилпърт и Камен Ангелов Янкулов, наричано по-долу Организатор.

5. В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 14 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в играта чрез профилите си в социалната мрежа Инстаграм.

6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица:

6.1. членове на управителните органи на Организатора на играта;

6.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта;

6.3. работници и служители в юридическите лица по т.6.1 и т.6.2 по-горе;

6.4. лицата, участващи в тегленето на наградите;

6.5. свързани лица на лицата по т. 6.1. – т. 6.4 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.

7. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.5 и за което не са налице ограниченията по т.6 от настоящите правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно.

8. Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане на настоящите правила и съгласието му да участва в играта и на направените при регистрирането му и при участието му в играта изявления, ще се извършва посредством IP адрес и наименование на Инстаграм профил на участника.

9.1. Участието в играта се осъществява чрез последване от страна на участника в социалната мрежа Инстаграм на профила на Организатора, споделяне от участника в стори в Инстаграм на публикувания в първия ден на провеждане на играта пост за нея и тагване на поста в Инстаграм  с таг @olxbulgaria.

9.2. Конкретният участник се регистрира за участие в играта, когато е извършил всяко от следните действия: последвал е профила  на Организатора в социалната мрежа Инстаграм, споделил е  поста за играта и го е тагнал с таг @olxbulgaria. С извършването на тези действия участникът декларира, че отговаря на изискванията на т.5, че спрямо него не са налице предпоставките по т.6 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на участие в играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

10.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи участника от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

10.2. При прекратяване на играта или на участието на отделен участник в нея, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците и на всякакви други трети лица.

11.1. Действията по последване на профила на Организатора в социалната мрежа Инстаграм, споделянето на поста на Играта и тагването му с таг @olxbulgaria, се считат извършени от лицето, посредством чийто профил в мрежата Инстаграм са извършени.

11.2. С факта на последване на профила на Организатора в социалната мрежа Инстаграм, споделянето на поста и тагването му с таг @olxbulgaria, всеки участник декларира, че има право да използва Инстаграм профила, чрез който е извършил тези действия.

12. Едно физическо лице може да участва в играта само веднъж с последване на профила на Организатора в социалната мрежа Инстаграм, споделяне на поста и тагване с таг @olxbulgaria.

13. Не се допуска участие в играта, когато при публикуването/споделянето на поста на Организатора като стори или по друг начин участникът е публикувал видео материал и/или коментар (текстов), които:

13.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;

13.2. Целят рекламиране на марка стока или услуга. В това число са забранени аудио-визуални и видео материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, включително тези на Организатора на играта, чрез които се цели рекламиране на определена стока и/или услуга;

13.3. Създадени са в нарушение на правилата на т.9 – т.12 включително от настоящите правила;

13.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;

13.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

13.5. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;

13.6. Са с порнографски характер;

13.7. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия обект;

13.8. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя;

13.9.За чието публикуване носителят на авторските права не е дал съгласието си;

13.10. Са неподходящи за възприемане от лица, ненавършили 14 години, независимо от причината за това;

13.11. Съдържат или разкриват лични данни на лица, които не са дали съгласието си за това по реда, установен в действащото законодателство и в настоящите правила;

13.12. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България и приложимото европейско законодателство, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.

14. Всеки снимков или текстов материал, който е публикуван от участник в играта, подлежи на преглед от модератор. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по т.10, т.11 и т.13 по-горе, да отстрани участника от участие в играта.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

15. Играта се провежда, като всеки желаещ да участва, трябва да последва  профила на Организатора в социалната мрежа Инстаграм, да сподели поста на Играта и да го тагне с таг @olxbulgaria по реда на предходния раздел, в периода от 30.06.2020 г. до 07.07.2020 г. включително.

16. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на правилата на играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява в профила на Организатора в социалната мрежа Инстаграм.

17.1. След края на периода на играта, посочен в   настоящите правила, на случаен принцип се изтеглят трима печеливши участници и трима резервни участници, с които Организаторът да се свърже, в случай че с печеливш участник не бъде установен контакт, той не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му или откаже да получи наградата си. Печелившите участници и трите резерви ще бъдат обявени в профила на Организатора във Инстаграм в срок до 10.07.2020 г.

17.2. Всеки печеливш участник ще получи като награда сгъваема, преносима, полиестерна тента за плаж, с размери 180 х 80 см. в комплект с калъф за пренасяне. Печелившият участник не може да претендира изплащането на паричната равностойност на наградата или замяната ѝ с друга по вид материална награда.

18. Печелившият участник ще бъде уведомен от Организатора за правото си да получи своята награда чрез изпращане на лично съобщение до профила му във Инстаграм, който той е използвал за участие в играта.

19. В срок от 7 (седем) дни от изпращането на съобщението по т.18 от настоящите правила, всеки печеливш участник следва да изпрати трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт на лично съобщение до профила на Организатора в социалната мрежа Инстаграм. Печелившият участник подписва и писмена декларация, в която заявява съгласието си да предостави личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в  срока по изречение първо печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.18 и на предходните изречения на тази т.19. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.18, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен участник при съответно приложение на т.18 и т.19 от настоящите правила. Ако и вторият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.18, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на третия резервен участник при съответно приложение на т.18 и т.19 от настоящите правила. В случай че и третият участник не изпрати в срок личните си данни, се прави ново теглене на случаен принцип и чрез жребий се определя нов печеливш участник и нови три резерви.

20.1. В случай че определен за печеливш участник, не отговаря на изискванията по т.5 или спрямо него има ограничение за участие по т.6 от настоящите правила, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.19 от настоящите правила. Това правило се прилага и за резервните печеливши участници.

20.2. В случай че определен за печеливш участник заяви, че не желае да получи наградата си, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.19 от настоящите правила.

21. Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне от куриер на пощенския адрес на участника, посочен по реда на т.19, за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.19 от настоящите правила.

V. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

22. Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта. Организаторът не носи отговорност за качеството на електронната комуникация, чрез която участниците осъществяват участието си в играта. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи функционирането на профила му в Инстаграм, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване на участника.

23. Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужд профил в Инстаграм, както и за използването от страна на участник на чужди лични данни.

24. Организаторът не носи отговорност за верността на декларациите по т.9 и т.28 от настоящите правила, направени от участниците в играта.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

25.1. Всеки участник носи отговорност в случай, че направена от него декларация по т.9 или т.28 от настоящите правила, е невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за последиците от неверността на тези декларации. Също така, участникът дължи на Организатора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които той се изисква да заплати на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на неверността на декларациите на участника, включително за използването на личните данни, относно които са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита.

25.2. Всеки участник носи отговорност и ако своевременно не посочи точни лични данни за получаване на наградата си, ако не се легитимира надлежно пред куриера, за да я получи или ако не я получи своевременно от куриера.

26. Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужд профил във Инстаграм, както и ако е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на профил във  Инстаграм и/или лични данни, които не е имал право да използва.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

27. Организаторът е администратор на лични данни и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

28.1. С предоставянето на личните си данни всеки участник сключва с Организатора договор при общите условия на настоящите правила, като личните му данни се считат за предоставени на основание чл.6, ал.1, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. С предоставянето на личните си данни участникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на негови лични данни (три имена, телефон и пощенски адрес за доставка на наградата) от Организатора и/или от негови партньори за следното:

– с цел валидно участие в играта;

– за осигуряване на нормалното получаване на спечелената награда;

– за реализиране на правата и за изпълнение на задълженията на Организатора, произтичащи от настоящите правила, респ. от сключените с участниците договори и от приложимото законодателство.

28.2. С предоставянето на личните си данни всеки участник, на основание чл.6, ал.1, „а“,  „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.28.1 за период от 1 (една) година след приключване на играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на съответното производство.

29. С регистрирането си за участие в играта участникът се съгласява, че наименованието му според неговия профил в социалните мрежи Инстаграм може да бъде публикувано в профила на Организатора във Инстаграм, в случай че e обявен за спечелил награда или е изтеглен като резервен участник.

30. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за цели, различни от тези по т.28, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Оператора на посочения в тези Правила негов адрес за кореспонденция или да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на Организатора на имейл адрес: dpo@olx.bg.

31. Отказът да се предоставят личните данни по т.19 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

32. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при общите условия на тези правила, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

33. В случай на несъгласие с действията на Организатора като администратор на лични данни или на евентуално използвания от него обработващ личните данни, субектът на личните данни може да подаде жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg или на тел. 02/91-53-519.

IХ. РАЗНИ

34. С последване на профила на Организатора в социалната мрежа Инстаграм, споделяне на  поста на Играта и тагването му с таг @olxbulgaria, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

35. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им във Фейсбук профила на организатора „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД (ОЛХ/OLX) и в блога на OLX – https://blog.olx.bg/.

36. Всички спорове между Организатора и участниците в играта  се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в играта.