Правила за играта „СПОДЕЛИ И СПЕЧЕЛИ“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Играта се организира под името „Сподели и спечели“ (наричана по-долу за краткост „Играта“) и ще се провежда чрез публикуване на фотографски материали (снимки) и текстове в социалната мрежа Фейсбук в периода от 19.05.2020 г. до 01.06.2020 г. включително.

2. Участието в играта не е свързано със закупуването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.

3. Играта ще се провежда съобразно настоящите правила, които ще бъдат публикувани във Фейсбук профила на организатора „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД (ОЛХ/OLX) в периода на провеждането ѝ.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

4. Играта се организира от „НАСПЪРС КЛАСИФАЙДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175345805, с адрес: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет.3, представлявано от управителите Тим Хилпърт и Камен Ангелов Янкулов, наричано по-долу Организатор.

5. В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 14 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в играта чрез социалната мрежа Фейсбук.

6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица:

6.1. членове на управителните органи на Организатора на играта;

6.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта;

6.3. работници и служители в юридическите лица по т.6.1 и т.6.2 по-горе;

6.4. лицата по т.19 от настоящите правила;

6.5. свързани лица на лицата по т. 6.1. – т. 6.4 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.

7. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.5 и за което не са налице ограниченията по т.6 от настоящите правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно.

8. Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане на настоящите правила и съгласието му да участва в играта и на направените при регистрирането му и при участието му в играта изявления, ще се извършва посредством IP адрес и наименование на Фейсбук профил на участника.

9.1. Участието в играта се осъществява чрез публикуване на фотографски материал (снимка) от участника в профила на Организатора във Фейсбук под публикувания от Организатора пост за играта, както и с прикачване на линк към активна обява, публикувана на Интернет страницата https://www.olx.bg в категория „Дом и градина“. Публикуваната като коментар снимка или снимки трябва да онагледява какво участникът желае да подобри в своя дом и/или градина и как желае да направи това. Към снимката – коментар следва да бъде прикачен и линк (връзка) към публикувана активна обява за продажба в категория „Дом и градина“ на Интернет страницата https://www.olx.bg, от която участникът желае да се възползва, като я получи за награда. Стоката, която е обявена за продажба в съответната обява, следва да бъде с посочена от продаващия я потребител цена до 100 (сто) лева. Всеки участник може да публикува и текстов коментар, който да описва какво участникът желае да подобри в своя дом и/или градина и как желае да направи това с помощта на Организатора, чрез стоката, към чиято обява за продажба е прикачил линк.

9.2. Публикуваните от участниците във Фейсбук профила на Организатора снимки и коментари, ще бъдат достъпни докато профилът съществува.

9.3. С факта на публикуване на снимка и/или коментар във Фейсбук профила на Организатора, конкретният участник се регистрира за участие в играта и декларира, че отговаря на изискванията на т.5, че спрямо него не са налице предпоставките по т.6 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

10.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези снимки и/или коментари от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

10.2. По всяко време, независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът на играта, действащ чрез модератор, може да премахне от профила си във Фейсбук публикувани снимки и/или коментари, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, публикувал съответните материали или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в т.13 от настоящите правила. Същото право Организаторът на играта има и ако прецени, че публикуваните от участника материали не отговарят на критериите по т.13 по-долу. Ако при премахване на материалите от модератора, играта още не е приключила, то с това действие Организаторът отстранява участника, който ги е публикувал, от участие в играта.

10.3. При прекратяване на играта или на участието на отделен участник в нея, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците и на всякакви други трети лица.

11.1. Снимките (фотографските материали), публикувани от всеки участник в във профила във Фейсбук на Организатора, трябва да бъдат заснети от участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху тях. Когато в даден материал са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си за публикуването на материала във Фейсбук профила на Организатора, респ. за използването на изходния материал за създаването на тези произведения. Ако лицата, заснети в материала, са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на материала или използване на изходния материал за създаване на публикувания фотографски материал, се дава от родителите им, респ. от техните попечители/ настойници.

11.2. Каченият от всеки участник във Фейсбук профила на Организатора текст (коментар) от всеки участник трябва да е негово авторство, освен ако не съдържа цитат, обозначен като такъв с посочване на автора му.

11.3. С факта на публикуване на снимковия материал и/или на коментара си във Фейсбук профила на Организатора, всеки участник декларира, че е автор на материала, респ. на изходния материал, от който той е създаден, или че на друго основание притежава авторските права върху него.

11.4. С факта на публикуване на снимковия материал и/или на коментара си във Фейсбук профила на Организатора, всеки участник в играта декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този материал и в изходния материал за създаването му. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за публикуване на снимките, респ. за използване на изходния материал, включително и за публикуването им във Фейсбук профила на Организатора, е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници. Освен това, участникът декларира и че е автор на текста на коментара, а ако не е – че го публикува с изричното съгласие на автора му, освен ако текстът не представлява публично известен цитат, чийто автор е посочен в публикацията.

12. Едно физическо лице може да участва в играта неограничен брой пъти с различни коментара и фотографски произведения.

13. Не се допуска публикуването в профила на Организатора във Фейсбук и участието в играта на снимковите материали и коментари (текстове), които:

13.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;

13.2. Целят рекламиране на марка стока или услуга. В това число са забранени аудио-визуални и видео материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, включително тези на Организатора на играта, чрез които се цели рекламиране на определена стока и/или услуга;

13.3. Създадени са в нарушение на правилата на т.9 – т.12 включително от настоящите правила;

13.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;

13.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

13.5. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;

13.6. Са с порнографски характер;

13.7. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия обект;

13.8. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя;

13.9.За чието публикуване носителят на авторските права не е дал съгласието си;

13.10. Са неподходящи за възприемане от лица, ненавършили 14 години, независимо от причината за това;

13.11. Съдържат или разкриват лични данни на лица, които не са дали съгласието си за това по реда, установен в действащото законодателство и в настоящите правила;

13.12. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България и приложимото европейско законодателство, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.

14. Всеки снимков или текстов материал, който е публикуван от участник в играта, подлежи на преглед от модератор. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по т.10 и т.13 по-горе, да отстрани материала от участие в играта.

15.1. След публикуване на текстов и/или снимков материал, той ще бъде достъпен за всички посетители на Фейсбук профила на Организатора, които ще могат да го виждат и преглеждат, и ще остане достъпен за всички потребители докато профилът съществува. Участникът в играта дава изричното си съгласие за тези последици в резултат на публикуването на неговия текстов и/или снимков материала във Фейсбук профила на Организатора..

15.2. По всяко време от съществуването на профила на Организатора във Фейсбук, независимо дали докато трае играта или след това, всеки участник има право да поиска публикуван от него текстов или фотографски материал, да бъде премахнат от профила на Организатора. Искането се отправя чрез лично съобщение във Фейсбук профила на Организатора до последния и в тридневен срок от постъпването му, съответният материал следва да бъде премахнат. В случай че искането за премахване на публикацията е направено по време на играта, съответният участник не се включва в тегленето за наградата.

16. Публикуван във Фейсбук профила на Организатора материал може да бъде премахнат и по искане на трето лице, което претендира, че е автор на материала и че не е дало съгласието си за публикуването му, или че е заснето в материала и не е съгласно той да бъде публикуван или че съответният материал го засяга, тъй като е в нарушение на правилата на т.13 по-горе. Искането, заедно с доказателствата в негова подкрепа, се изпращат от третото лице на лично съобщение във Фейсбук профила на Организатора до последния и в тридневен срок от постъпването му, модератор на профила преценява дали съответният материал да бъде премахнат. Участникът в играта не може да оспорва премахването на публикувания от него материал от Фейсбук профила на Организатора, ако то е направено от модератора в резултат на постъпило искане от страна на трето лице по реда на предходните изречения, нито да претендира обезщетение за вреди, настъпили от такова премахване на материала/ите.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

17. Играта се провежда, като желаещите да участват, могат да публикуват в профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук фотографски произведения (снимки) и текстови съобщения (коментари) по реда на предходния раздел, в периода от 19.05.2020 г. до 01.06.2020 г. включително.

18. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на правилата на играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява в профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук.

19. Организаторът на играта определя лицата, които ще преценяват дали снимковите и текстовите материали, публикувани в профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук, отговарят на настоящите условия.

20.1. След края на периода за публикуване на снимкови и текстови материали, определен съгласно т.1 от настоящите правила, на случаен принцип в присъствието на нотариус се изтеглят един печеливш участник и двамарезервни участници, с които Организаторът да се свърже, в случай, че с печелившия участник не бъде установен контакт, той не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му, или откаже да получи наградата си. Печелившият участник и двете резерви ще бъдат обявени в профила на Организатора във Фейсбук на 09.06.2020 г.

20.2. Печелившият участник ще получи като награда вещта, посочена от него в линка към коментара му, която вещ е предмет на активна обява за продажба в категория „Дом и градина“ на Интернет страницата https://www.olx.bg. Вещта следва да е на стойност до 100 (лева). В случай че обявата за вещта е вече изтекла в периода на играта, или е била продадена на трето лице, или цената ѝ надхвърля 100 (сто) лева към момента на определяне на печелившия участник, печелившият участник може да си избере друга награда, отговаряща на изискванията да е обявена за продажба в категория „Дом и градина“ на Интернет страницата https://www.olx.bg и да е на стойност до 100 (сто) лева. Печелившият участник обаче не може да претендира изплащането на паричната равностойност на наградата.

21. Печелившият участник ще бъде уведомен от Организатора за правото си да получи своята награда чрез изпращане на лично съобщение до профила му във Фейсбук, който той е използвал за участие в играта.

22. В срок от 7 (седем) дни от изпращането на съобщението по т.21 от настоящите правила, печелившият участник следва да изпрати трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт на лично съобщение до профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук. Печелившият участник подписва и писмена декларация, в която заявява съгласието си да предостави личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в  срока по изречение първо печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.21 и на предходните изречения на тази т.22. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.21, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен участник при съответно приложение на т.21 и т.22 от настоящите правила. В случай че и вторият участник не изпрати в срок личните си данни, се прави ново теглене на случаен принцип и чрез жребий се определя нов печеливш участник и нови две резерви.

23.1. В случай че определеният за печеливш участник, не отговаря на изискванията по т.5 или спрямо него има ограничение за участие по т.6 от настоящите правила, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила. Това правило се прилага и за резервните печеливши участници.

23.2. В случай че определен за печеливш участник заяви, че не желае да получи наградата си, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

24. Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне от куриер на пощенския адрес на участника, посочен по реда на т.22, за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

V. ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРА ВЪРХУ ПУБЛИКУВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

25.1. С факта на публикуване на текстовия и/или снимков материал във Фейсбук профила на Организатора, всеки участник се съгласява, че в случай, че бъде обявен за печеливш от играта, с приемането на наградата, отстъпва на Организатора всички имуществени и прехвърлимите неимуществени авторски права върху снимковия и текстовия материал, използван за участие в Играта, вкл. права на сценариста, режисьора и автора на текста, както и сродните на авторските права на оператора и артистите-изпълнители, ако има такива,, като разрешава на Организатора да публикува този материал на Интернет страницата https://www.olx.bg и да го запази публикуван там в срок от 1 (една година) от края на периода по т.1 от настоящите правила, както и във Фейсбук профила си по начин, какъвто намери за добре за периода, посочен в т.25.3. Отстъпените от участника права включват всички възможни форми на използване на всяка от снимките и, включително, но не само: възпроизвеждането на снимката,  разпространението сред неограничен брой лица на екземпляри от нея, публичното представяне на снимката, излъчването на снимката по безжичен път, предаването и препредаването на снимката по кабел, публичното показване на снимката, преработката и синхронизацията на снимката, включително приспособяването ѝ и внасянето на всякакъв вид промени в нея, както и използването на снимката за създаване на ново, производно от нея произведение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до снимката или до част от нея по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, извършването на посочените действия по начин, даващ възможност снимката да бъде възприета от неограничен брой лица, публикуването на снимката в Интернет и каналите на Организатора в социалните мрежи, в мрежи и страници за видеосподеляне и др.

25.2. С факта на публикуване на текстовия и/или снимков материал във Фейсбук профила на Организатора, лицето, което го я е публикувало, отстъпва на Организатора да реши дали и кога съответната снимка може да бъде разгласена и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска запазване на целостта на всяка една от снимките и да се противопоставя на всякакви промени в нея от страна на трети лица, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси; на достъп до оригинала на всяка една от снимките, когато тя се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на имуществено или неимуществено право, предвидено в тези правила; да спре използването на всяка от снимките поради промени в убежденията си; да променя всяка от снимките, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица; да реши дали всяка от снимките да бъде разгласена под псевдоним или анонимно; да изисква запазване целостта и неизменяемостта на всяка от снимките при възпроизвеждането или използването ѝ по какъвто и да било начин.

25.3. Правата по настоящата т.25 се отстъпват на Организатора като изключителни, за неограничена територия и за срок от 10 (десет) години и свободно прехвърлими. Независимо от горното, Организаторът има право да запази публикуваните в различни Интернет канали и Интернет страници за споделяне снимки неограничено време в тези канали и страници, като преустанови другите форми на използването им след изтичане на срока по изречение първо.

25.4. За направеното по силата на настоящите правила отстъпване на правата по т.25.1 – т.25.3 включително, лицето, изпращащо снимката/снимките, представя съответна декларация.

VI. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

26. Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта. Организаторът не носи отговорност за качеството на електронната комуникация, чрез която участниците осъществяват участието си в играта. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на профила му във Фейсбук или на електронната страница https://www.olx.bg, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване на участника.

27. Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужд профил във Фейсбук, както и за използването от страна на участник на чужди лични данни.

28. Организаторът не носи отговорност за верността на декларациите по т.9, т.25.4 и т.33 от настоящите правила, направени от участниците в играта, включително, но не само, за авторството на участниците върху публикуваните от тях снимкови и текстови материали.

29. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на снимковите и текстовите материали, публикувани от участниците в играта в профила на Организатора във Феййсбук.

VIІ. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

30.1. Всеки участник носи отговорност в случай, че направена от него декларация по т.9, т.25.4 и т.33 от настоящите правила, е невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за последиците от неверността на тези декларации, включително за използването на снимковите и/или текстовите материали, които не е имал право да използва. Също така, участникът дължи на Организатора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които той се изисква да заплати на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на неверността на декларациите на участника, включително за използването на личните данни, относно които са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита.

30.2. Всеки участник носи отговорност и ако своевременно не посочи точни лични данни за получаване на наградата си, ако не се легитимира надлежно пред куриера, за да я получи или ако не я получи своевременно от куриера.

31. Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужд профил във Фейсбук, както и ако е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на профил във  Фейсбук и/или лични данни, които не е имал право да използва.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

32. Организаторът е администратор на лични данни и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

33.1. С предоставянето на личните си данни всеки участник сключва с Организатора договор при общите условия на настоящите правила, като личните му данни се считат за предоставени на основание чл.6, ал.1, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. С предоставянето на личните си данни участникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на негови лични данни (три имена, телефон и пощенски адрес за доставка на наградата) от Организатора и/или от негови партньори за следното:

– с цел валидно участие в играта;

– за осигуряване на нормалното получаване на спечелената награда;

– за реализиране на правата и за изпълнение на задълженията на Организатора, произтичащи от настоящите правила, респ. от сключените с участниците договори и от приложимото законодателство.

33.2. С предоставянето на личните си данни всеки участник, на основание чл.6, ал.1, „а“,  „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.33.1 за период от 1 (една) година след приключване на играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на съответното производство.

34. С регистрирането си за участие в играта участникът се съгласява, че наименованието му според неговия профил в социалните мрежи Фейсбук може да бъде публикувано в профила на Организатора във Фейсбук, в случай че e обявен за спечелил награда.

35. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите, различни от тези по т.33, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Оператора на посочения в тези Правила негов адрес за кореспонденция или да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на Организатора на имейл адрес: dpo@olx.bg.

36. Отказът да се предоставят личните данни по т.22 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

37. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при общите условия на тези правила, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

38. В случай на несъгласие с действията на Организатора като администратор на лични данни или на евентуално използвания от него обработващ личните данни, субектът на личните данни може да подаде жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg или на тел. 02/91-53-519.

IХ. РАЗНИ

39. С публикуване на снимков и/или текстов материал за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

40. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им в профила на „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД (ОЛХ/OLX)  във Фейсбук.

41. Всички спорове между Организатора и участниците в играта  се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в играта.