Промоционална кампания на OLX “Безплатна ОЛХ доставка с Еконт”

Настоящите условия („Условия“) съдържат правилата за провеждане на промоционалната кампания “ Безплатна ОЛХ доставка с Еконт” („Промоционална кампания“/“Кампания“). 

С участието си в Промоционалната кампания потребителите на платформата https://www.olx.bg/ („OLX”, „Платформа”) и Панела за доставки на OLX и Еконт потвърждават, че са запознати и са съгласни с настоящите Условия. 

I. Организатор и лице, извършващо доставките

1. Организатор на Промоционалната кампания е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД, с ЕИК 175345805, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3, email contact@olx.bg (наричано по-долу “Организатор”) . Доставките/пратките, предмет на Кампанията, ще бъдат извършени от  „Еконт Експрес“ ООД, с ЕИК 117047646, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Славянски“ №16, email: info@econt.com (наричано по-долу “Еконт Експрес”). 

II. Предмет

2.1.Организаторът на Промоционалната кампания предоставя възможност на всеки потребител в OLX, който използва Потребителския модул/панел за доставки на Еконт и OLX на линка: https://www.olx.bg/shipping/ („Панел за доставки“), да подготви и изпрати безплатна доставка в рамките на периода на Кампанията от 11:00 ч. на 21.03.2023 г. до 23:59 на 28.03.2023 г. или до изчерпване на броя безплатни доставки, предоставени от Организатора, което от двете обстоятелства настъпи първо.

2.2. Общият брой на безплатни доставки, които Организаторът ще предостави за целия период на Кампанията на потребителите, отговарящи на условията, е 10  000 доставки от  Еконт на територията на Република България. Няма ограничение в броя безплатни доставки, които може един потребител да заяви по време на промоционалната кампания. Това условие се прилага до изчерпване на общия брой безплатни доставки, посочени в тази точка.

2.3 С оглед избягване на каквото и да е било съмнение Участниците следва да имат предвид, че в рамките на кампанията Организаторът покрива само стойността на куриерската услуга –   стойността на съдържанието на пратката, съответно на изпращаните стока/артикул, следва да се заплати съгласно договорката между подателя и получателя на доставката. Организаторът и Еконт Експрес не определят кой заплаща съдържанието на доставката – този въпрос е предмет на отделна договорка между подател и получател.

2.4 Кампанията важи за пратки:

– от офис до офис

– от офис до адрес

– от адрес до адрес

– от адрес до офис

В случай че пратка, с включена опциите “Преглед” и “Преглед и тест”, която е изпратена по време на кампанията, бъде върната от получателя след прегледа и/или теста в офиса на куриера или след получаването й, то тогава цената за връщането ще се покрие от подателя или получателя в съответствие с договорката между тях – Организаторът на кампанията не покрива стойността на куриерската услуга за върнати пратки.

III. Период на Промоционалната кампания

3.  Промоционалната кампания се провежда само в посочения период и при упоменатите условия:

Начало на Промоционалната кампания – 11:00 ч. на 21.03.2023 г.

Край на Промоционална кампания –23:59 на 28.03.2023 г. или до изчерпване на броя безплатни доставки, в зависимост от това кое от двете обстоятелства настъпи първо.

IV. Условия за участие

4. Участник в Промоционална кампанията („Участник“) може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице (чрез своя законен представител), което отговаря на всички посочени по-долу условия:

4.1. има качеството “Потребител” или “Бизнес потребител”, по смисъла на Общите условия на OLX („ОУ на OLX.bg”);

4.2. има валиден и активен Бизнес профил и/или Частен профил в OLX по смисъла на ОУ на OLX.bg;

4.3. данните му са вписани  при подготовката на пратка/и през Панела за доставки на Еконт и OLX.

4.4. успешно е завършило процеса по подготовка  и генериране на товарителница  в рамките на Периода на Промоционалната кампания през Панела за доставки на OLX и Еконт

5. Допълнителна информация за подготовката на пратка с Еконт през Панела за доставки, Участникът може да намери тук.

6. Участници, чиито действия противоречат или заобикалят настоящите ОУ, ОУ на OLX.bg, както и приложимото законодателство, ще бъдат дисквалифицирани от Промоционалната кампания без предварително уведомление от Организатора. Дисквалифицираните Участници губят правото да участват в Промоционалната кампания и следва да заплатят съответната куриерска услуга.

7. За участие в кампанията е необходимо участникът да отговаря на всяко едно от условията и да извърши всяко едно от действията, описани в т. 4. 

V. Защита на личните данни

8. Личните данни на всички Участници в Промоционална кампания се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност на OLX. За целите на Промоционалната кампания, Организаторът и Еконт Експрес обработват имената или псевдонимите, с които Участниците са се регистрирали в OLX, както и други данни, предоставени във връзка с подготвянето на пратка/и през Панела за доставки.

9. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на Участниците за целите на Промоционалната кампания, e необходимо условие за участие.

10. OLX обработва лични данни на Участниците за целите на провеждане на Промоционална кампанията в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Еконт обработва лични данни на Участниците за целите на изпълнение на куриерската услуга и в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.

11.  За въпросите, отнасящи се до обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VI. Комуникация

12. Организаторът няма  задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Промоционалната кампания, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

VII. Отговорност. Ограничения. Жалби.

13. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Промоционалната кампания поради причини, които са извън неговия контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.). 

14. Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време поради технически причини, свързани с Промоционалната кампания и/или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи или форсмажорни или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обявят това по подходящ начин.

15. По всички въпроси, свързани с използването на OLX се прилагат ОУ на OLX.bg, достъпни тук.

16. В случай на промяна в правилата на Промоционалната кампания Организаторът я оповестяват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена, като се има предвид, че промяната на Общите условия няма да засегне правата, придобити от Потребителите преди влизането в сила на измененията на Общите условия.

17. Недействителността на отделни текстове от Условията на Промоционалната кампания не засяга действителността и приложимостта на останалите точки.

18. За неуредените в настоящите Условия и в ОУ на OLX и Еконт въпроси се прилагат приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.