ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „BLACK DAYS”

§ 1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Организаторът на промоционалната кампания „Black Days“ (наричана по-долу „Промоционална кампания“) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3, с ЕИК 175345805, т.е. администраторът на  Платформата OLX, достъпна на уебсайта www.olx.bg (наричанa по-долу „OLX”).
  2. Периодът на Промоционалната кампания е от от 00:01 ч. на 17.11.2020 г. до 23:59 ч. на 19.11.2020г.

§ 2 УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

  1. Промоционалната кампания е адресирана към всички активни потребители съгласно Общите условия за ползване на Платформата OLX, които не са с блокиран или ограничен достъп до Профилите си (наричани по-долу „Потребители“) и, които са закупили платена промо опция и/или промо пакет в периода, посочен в параграф 1, т.2 от настоящите ОУ.
  2. Като част от Промоционалната кампания, Потребител, който е изпълнил условията за участие, посочени в параграф 2, т.1,  получава 70 % отстъпка от цената на закупени платени промо опции и промо пакети, независимо от категорията Обяви, за която ги е закупил. В кампанията са включени всички платени промо опции и промо пакети, предлагани от Платформата през периода на провеждане на Промоционалната кампания, както следва:

Промо опции:
Еднократно обновяване
7 дни ежедневно обновяване
Топ обява
7 дни промо на Заглавна страница

Промо пакети:

Bronze
Silver
Gold

3. Използването на закупените платени промо опции и промо пакети с отстъпката, получена като част от Промоционалната кампания, е възможно до 31.12.2020г., като паричната равностойност на отстъпката не подлежи на връщане. Ако Потребител ползва закупени с отстъпката промо опции и промо пакети след 31.12.2020г, Организаторът има право да не допусне ползването им, като ги премахне от профила на Потребителя.

4. В случай че Потребител не спазва посочените в настоящите ОУ правила на Промоционалната кампания, OLX си запазва правото да го изключи от Промоционалната кампания, както и от бъдещи подобни кампании.

5. Получената в рамките на Промоционалната кампания отстъпка не може да се прехвърля  към други Потребители на OLX.

6. Потребителите ще могат да закупят платени промо опции и промо пакети с отстъпката по параграф 2, т.2 само в периода на Промоционалната кампания.

7. Потребителите не могат да закупят с отстъпката повече от един пакет от един и същ вид наведнъж. Това правило се отнася и до закупуването на услугата ежедневно Обновяване на обява за 7 дни.

§ 3 ЖАЛБИ

  1. Всички жалби относно Промоционалната кампания следва да бъдат подадени в писмен вид до Организатора в срок от 14 дни от датата на възникване на причината за жалбата на следния адрес: contact@olx.bg.

§ 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото да променя Общите условия до края на Промоционалната кампания, като се има предвид, че промяната на Общите условия няма да засегне правата, придобити от Потребителите преди влизането в сила на измененията на Общите условия. Потребителите ще бъдат уведомени за промяната чрез публикуването й на тази страница.

2. По въпроси, които не са обхванати от настоящите ОУ, се прилагат Общите условия за ползване на Платформата.

3. Организаторът не носи отговорност, в случай че Потребител не може да участва в Промоционалната кампания поради причини извън разумния контрол на Организатора (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

4.Организаторът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, свързани с Промоционалната кампания.

5.Организаторът не гарантира на Потребителите доходност от публикуваните обяви, нито реализиране на печалби от включените в обявите стоки и услуги в резултат на Промоционалната кампания.

6. При констатиране на нередности или нарушения на настоящите Общи условия или на Общите условия за ползване на Платформата, обявите, публикувани в нарушение, ще бъдат премахнати и средствата, изразходвани по повод на участие в Промоционалната кампания, не подлежат на възстановяване.