Условия за участие в игра “Превърти доставките и спечели iPhone”

Настоящите условия („Условия“) съдържат правилата за провеждане на играта “Превърти доставките и спечели iPhone” („Игра“). С участието си в Играта, потребителите на платформата https://www.olx.bg/ (OLX”, Платформа”) потвърждават, че са запознати и са съгласни с настоящите Условия.

I. Организатор

1. Организатор на Играта е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД, с ЕИК 175345805, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“№1, ет. 3 („Организатор“).

II. Предмет

2. Организаторът предоставя възможност на всеки потребител в OLX, който използва панела за доставки www.dostavki.olx.bg („Панел за доставки“) да спечели един от осемте смартфона Apple iPhone SE (2020) при спазване на настоящите Условия. Участието в Играта е обвързано с ползването на платена услуга/услуги през Панела за доставки.

III. Период на Играта

3.  Играта се провежда само в посочения период:

Начало на Играта – 00:00:01 ч. на 10.11.2020 г.

Край на Играта – 23:59:59 ч. на 10.01.2021 г.

IV. Условия за участие

4. Участник в Играта („Участник“) може да бъде всяко дееспособно физическо, навършило 18 години, или юридическо лице (чрез своя законен представител), което отговаря на всички от посочените по-долу условия:

4.1. има качеството “Потребител” или “Бизнес потребител”, по смисъла на Общите условия на OLX („ОУ на OLX.bg);

4.2. има валиден и активен Бизнес профил и/или Частен профил в OLX по смисъла на ОУ на OLX.bg;

4.3. данните му са вписани в полето „Подател“ при подготовката на пратка/и през Панела за доставки.

4.4. ако в рамките на Периода на Играта:

а) подготви и успешно изпрати  пратка/пратки през Панела за доставки и общата стойност на избраната от него куриерска услуга/услуги е на стойност поне 10 лева;

или

б) подготви и успешнo изпрати най-малко четири пратки през Панела за доставки.

5. Вероятността за спечелване на Награда не се увеличава  ако стойността на подготвената и изпратена от Участника пратка през Панела за доставки съгласно т.4.4.(а) надвишава минимално определената стойност на куриерската услуга (10 лева) или изпратените през Панела за доставки пратки надвишават минимално определените четири (4) броя пратки, съгласно т.4.4.(б).

6. Допълнителна информация за подготовката на пратка с БГ пощи и Speedy през Панела за доставки, Участникът може да намери тук (БГ пощи) и тук (Speedy).

7. Участниците в Играта, подготвили своя пратка през Панела за доставки, получават отстъпка за стойността на куриерската услуга, както следва:

а) 12% (БГ пощи);

б) 10% (Speedy).

8. Съгласието с настоящите Условия, ОУ на OLX.bg и Политиката за поверителност на OLX е задължително условие за участие в Играта и за получаване на Награда. Съгласието се счита за предоставено след отбелязване на отметката, предвидена в Панела за доставки. Ако потребителят не желае да предостави необходимото съгласие или в последствие оттегли вече предоставено съгласие във връзка с Играта, участието му в Играта и/или получаването на Награда ще бъдат невъзможни.

9. Участници, чиито действия противоречат или заобикалят настоящите ОУ, ОУ на OLX.bg, както и приложимото законодателство, ще бъдат дисквалифицирани от Играта без предварително уведомление от Организатора. Дисквалифицираните Участници губят правото да участват в Играта или да получат спечелена Награда.   

10. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от Играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник и да го лиши от правото да получи Награда.

11. Участници в Играта не могат да бъдат Организаторът, негови служители или управители

техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон и техните служители или управители, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително.

V. Награди

12. Потребителите на OLX, които отговарят на настоящите Условия, ще бъдат включени във всеки от осемте тура за определяне на седмичен победител през Периода на Играта, с възможност да спечелят смартфон Apple iPhone SE (2020) („Награда“). Наградите са общо 8 на брой, като всеки Участник в Играта може да спечели до един смартфон Apple iPhone SE (2020).

VI. Определяне на победители

13. Победителите в Играта ще се определят в присъствието на Комисия от поне трима представители на Организатора и чрез жребии, организирани всяка поредна седмица през Периода на Играта. Първото теглене на победител ще се извърши на 23.11.2020 г.

14. Във всеки пореден тур, Организаторът ще обявява по един печеливш Участник. Участникът победител се определя чрез изтегляне на име на случаен принцип. През целия Период на Играта ще бъдат изтеглени имената на общо 8 (осем) печеливши Участници. В случай че:

а) определен Участник е победител в един от проведените турове, името на същия няма да бъде включвано в следващите по ред турове през Периода на Играта;

б) името на Участник не е било изтеглено в някой от туровете през Периода на Играта, името на същия ще бъде включвано във всеки пореден следващ тур през Периода на Играта.

15. Във всеки пореден тур, освен името на печелившия Участник, ще бъдат изтегляни имената на трима, включили се в Играта Участници, които да послужат за резерви, в случай на невъзможност да се осъществи контакт с печелившия Участник.

16. Печелившият Участник ще бъде обявен във Facebook страницата на OLX (тук) чрез посочване на името и/или псевдонима от профила на печелившия Участник в OLX. Екипът на OLX ще се свърже с печелившия Участник на посочените от него данни за контакт в профила му в OLX, а при невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от датата на изтеглянето  му, за печеливш Участник ще се счита Участникът, който е първа резерва. При последваща невъзможност за контакт с Участника, който е първа резерва, се преминава към всеки от оставащите Участници-резерви според реда на изтеглянето им в жребия.

17. Наградата ще бъде връчена на печелившия Участник не по-късно от два месеца от датата на обявяването му и осъществяването на контакт с него.

18. Наградата ще бъде изпратена по куриер на изрично посочен от печелившия Участник адрес за сметка на Организатора. За получаване на Наградата, печелившият Участник следва да предостави на служител на куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия. В случай че печелившият Участник не може да получи Наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.

19. Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

VII. Защита на личните данни

20. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност на OLX. За целите на Играта, Организаторът обработва имената или псевдонимите, с които Участниците са се регистрирали в OLX, както и други данни, предоставени във връзка с подготвянето на пратка/и през Панела за доставки.

21. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на Участниците, за целите на Играта, e необходимо условие за участие. Участниците по всяко време могат да заявят, че оттеглят съгласието си да участват в Играта, като изпратят имейл на promo@olx.bg. Оттеглилите своето съгласие участници губят правото да участват и да получат Награда от Играта.

22. Организаторът обработва лични данни на Участниците за целите на провеждане на Играта в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

23. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица.  

24. С приемането на настоящите Условия, Участникът се съгласява Организаторът да публикува името и/или псевдонима от профила на печелившия Участник в OLX в Интернет пространството.  

25 За въпросите, отнасящи се до обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Комуникация

26. Организаторът няма  задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

27. Организаторът се ангажира с комуникация единствено с Участниците, които са спечелили Награда.

IХ. Отговорност. Ограничения.

28. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са извън неговия контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).  

29. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи или форсмажорни или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин.

30. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Играта, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

31. С получаването на Наградата, Участникът се счита за уведомен, че стойността на Наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената Награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника. 

32. По всички въпроси, свързани с използването на OLX се прилагат ОУ на OLX.bg, достъпни тук.

33. В случай на промяна в правилата на Играта Организаторът я оповестява по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

34. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите точки.

35. За неуредените в настоящите Условия и в ОУ на ОЛХ въпроси се прилагат приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

©2020г.  | Наспърс Класифайдс България ЕООД