общи условия

Общи условия на кампания „50% коледна отстъпка на всички промо опции в OLX“

24ОБЩИ УСЛОВИЯ

 за кампания

„50% коледна отстъпка на всички промо опции в OLX”

 

Организатор на промоционалната кампания „50% коледна отстъпка на всички промо опции в OLX” е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3, с ЕИК 175345805.

 

I.Предмет

 1. Организаторът предоставя възможност на всеки потребител на платформата за безплатни обяви OLX с уеб адрес (URL) www.olx.bg („Платформата”), регистриран към 20.12.2018 г., да се възползва от промоционално намаление при закупуване на всички промо опции и промо пакети в Платформата в размер на 50% от редовните цени.

 

 1. Участници в кампанията
 2. Участици в Кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които имат потвърден и валиден профил (неизтрит, с неограничени права, неблокиран профил) в Платформата (към 20.12.2018 г.)и отговарят на всички изисквания на Общите условия за използване на Платформата.

 

III. Период

 1. 3. Начало на кампанията – 00:00:00 ч. на 25.12.2018 г.

Край на кампанията – 00:00:00 ч. на 28.12.2018 г.

 

 1. Резултат
 2. Потребителите, отговарящи на условията за участие в т. 2, ще имат възможност при закупуване на промо опции и промо пакети в Платформата да се възползват от намаление на цените в размер на 50% от редовните цени.

 

 1. Действие на намалението
 2. Само потребители на Платформата, които отговарят на условията в т. 2 по-горе, имат право да се възползват от намаленията на цените на промо опции и промо пакети за срока на Кампанията.
 3. Намалението на цените е приложимо за неограничен брой покупки на промо опции и промо пакети за срока на Кампанията.
 4. Намалението на цените е валидно при заплащане чрез всички налични в Платформата методи за плащане, с изключение на плащане чрез SMS.

 

 1. Лични данни
 2. Личните данни на всички потребители, участници в Кампанията, се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в Платформата.
 3. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Кампанията.
 4. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
 5. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.
 6. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

VII. Други условия

 1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).
 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод кампанията, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.
 4. Организаторът не гарантира продажби, доходност или реализиране на печалби от промотираните чрез закупените промо опции и промо пакети обяви на потребителите, или други благоприятни последици извън посочените в т. 4 по-горе.
 5. По всички въпроси, свързани с използаването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на OLX достъпни тук.
 6. При констатиране на нередности или нарушения на настоящите правила или на Общите условия за използване на платформата OLX, Организаторът си запазва правото да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, а средствата, изразходвани за закупуване на промо опции и пакети в срока на Кампанията не подлежат на възстановяване.

 

©2018 г.  | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.