blog.prodavalnik.com
Новини

Общи условия – „Изпрати пратка през „Еконт“ панела в olx.bg“

29.06.2015, 11:28 | Публикувано от Продавалник

Правилник на кампанията „Изпрати пратка през „Еконт“ панела в olx.bg“

Организаторът на кампанията „Изпрати пратка през „Еконт“ панела в olx.bg“ („кампанията“) е „Алегрогруп България“ ЕООД („организаторът“) със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, ЕИК 175345805.

Предмет на кампанията
1. Организаторът дава възможност на потребителите на olx.bg да спечелят един или повече кредити за промо опции в olx.bg („OLX“) по смисъла на общите условия за ползване на сайта olx.bg чрез участието си в настоящата кампания, при положение, че са спазени всички условия, поставени в настоящия правилник.
Участници в кампанията
2. Участици в кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които са потребители на OLX.
3. Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.
4. Всички потребители на OLX, сключили сделка с трети лица и изпратили пратка в резултат на тази сделка през „Еконт“ панела в периода на кампанията, ще бъдат включени автоматично като участници в кампанията. В случай, че някой не желае да участва в нея, той следва да уведоми Организатора за това писмено чрез електронната форма за контакт на платформата като посочи имейла си, чрез който публикува обяви в платформата.
Период на кампанията
5. Кампанията се провежда в периода от 02.07.2015г. до 31.07.2015г.
Награда
6. Организаторът ще раздаде награди под формата на 100 000 кредита в периода 02.07.-31.07.2015г. като 1 кредит е равностоен на 1 лв.
7. За една генерирана товарителница, отговаряща на останалите условия на настоящия правилник, може да се спечели 1 кредит, който да се използва за някоя от промо опциите в OLX. Един участник може да получи повече от един кредити, само ако повече от една от неговите товарителници бъдат изтеглени.
8. Печелившите потребители нямат право да искат да заменят наградата с друга подобна или да получат паричната й равностойност.
9. Спечелените кредити от кампанията не подлежат на възстновяване.
Механизъм за участие
10. Всеки участник следва да сключи сделка през OLX, да генерира товарителница през панела на „Еконт“ в OLX (http://olx.bg/shipping/) и да изпрати предмета на покупко-продажбата чрез куриерска фирма „Еконт експрес“ ООД.
11. Всяка пратка следва да бъде платена без значение дали плащането е направено от купувача, продавача или трето лице.
12. Генериринето и плащането на товарителницата трябва да са факт в периода на кампанията. Товарителници по отношение, на които едното от тези действия бъде извършено извън рамките на този период, няма да участват в кампанията.
Специални условия на кампанията
13. Доколкото участието в кампанията е свързано с публикуването на обяви, то общите условия за ползване на OLX следва да бъдат спазвани. Организаторът ще премахва обяви, които противоречат на общите му условия, а потрбителите няма да имат право да оспорват това или да претендират, че поради тази причина не са могли да участват в кампанията.
14. Генерирането на повече товарителници и плащането им увеличава шансовете на потребителите да спечелят кредити. Възможно е един потребител да спечели повече от един кредит и в двата подпериода на кампанията, ако повече от една негови товарителници бъдат изтеглени като печеливши.
15. Промотирането на обяви или ползването на други платени услуги, предлагани на платформата не е забранено, но не е условие за участие в кампанията и няма да носи каквото и да е предимство на участник, използвал някоя от платените услуги на OLX.
16. Организаторът ще се информира дали пратката е била изпратена и платена от „Еконт“ автоматично чрез технически средства, наречени API.

Определяне на печеливш
17. Определянето на печеливш ще става чрез софтуер за рандомизиране на числа. На случаен принцип ще се теглят номера на товарителници, а не потребители.
18. Тегленето на наградитe ще се извърши до 15 август 2015г
19. На потребителите, чиито товарителници са били изтеглени, ще бъдат заредени съответния брой спечелени кредити в акаунтите в рамките на осем работни дни от съответното теглене.
Отговорност на Организатора
20. Организаторът няма да предостави награда и няма да отговаря в случай, че поради технически неизправности, не получи известие от API за изпращането и плащането на пратката дори това да се е случило.
21. Организаторът не носи отговорност в случай, че прекрати провеждането на настоящата кампания поради форс мажорни обстоятелства или поради промяна в законодателството, която му забранява продължаването й.

01.07.2015г.

Сподели:
Статии от подобни категории: Без категория

Приключена тема.