blog.prodavalnik.com
Новини

Добави обява в категория „Мода“ в olx.bg и можеш да спечелиш екскурзия за двама до Барселона!

07.07.2015, 8:03 | Публикувано от Продавалник

Добави обява в категория „Мода“ в olx.bg и можеш да спечелиш екскурзия за двама до Барселона!

Организатор на кампанията
1. Организатор на кампанията „Добави обява в категория „Мода“ в olx.bg и можеш да спечелиш екскурзия за двама до Барселона!
“ („кампанията“) е „Алегрогруп България“ ЕООД, ЕИК 175345805, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3
Участници в кампанията
2. Участник в кампанията може да е всеки потребител (физическо или юридическо лице) на olx.bg, което добави поне една обява в категория Мода в olx.bg („сайта“ / „OLX“) в периода на кампанията.
3. Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителя на Организатора, техните съпрузи, лица, с които живеят на семейни начала, лица, с които имат общи деца, техни роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия или по сватовство до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.
4. Всеки потребител на OLX, който е качил поне една обява в категория „Мода“ в периода на кампанията автоматично участва в томболата за теглене на наградата с изключение на гореизброените. Ако има потребител, който не желае да е участник в тази томбола, той следва да изпрати писмено съобщения за това на Организатора чрез електронната форма за контакти на последния в сайта.
Период на кампанията
5. Периодът на кампанията е от 16.07.2015г., 00:01ч. до 24.07.2015г., 23:59ч.
Награда
6. Наградата, която Организаторът ще предостави на един от участниците в кампанията е екскурзия за двама до Барселона! Екскурзията е със самолет. Начална дата на пътуване 20.10.2015, крайна дата на пътуване 24.10.2015. Организаторът не носи отговорност ако спечелилият не може да се възползва от екскурзията. Организаторът няма да компенсира спечелилия по какъвто и да е начин ако спечелилият няма възможност да пътува в посочените по-горе дни.
7. Наградата е една и спечелилият я няма право да иска да му бъде предоставена друга подобна или паричната стойност на тази награда. В същото време Организаторът си запазва правото да предостави подобна награда в случай на промени в обстоятелствата по осигуряването на така обявената награда.
Механизъм на провеждане на кампанията
8. Всеки участник следва да качи поне една обява в категория „Мода“ в периода на кампанията. Тази обява следва да отговаря на всички изисквания на общите условия за ползване на сайта. В случай, че нито една от публикуваните обяви от даден участник не отговоря на тези условия и поради тази причина бъде премахната от Организатора, то съответният потребител няма да може да участва в кампанията.
9. Чрез обявите трябва да се предлагат реално съществуващи вещи. Преместването на обява от модератор на Организатора в друга категория, при което участникът се окаже без нито една обява, качена на сайта по време на кампанията, ще лиши участникa от възможността да спечели наградата. Организаторът има право да премества обяви в най-подходящите за тях категории по негово усмотрение, а участниците нямат право да оспорват подобни решения на Организатора.
10. Публикуването на обява с цел участие в настоящата кампания е напълно безплатно. Публикуването на повече от една обява в периода на кампанията няма да е от значение при определянето на печелившия, т.е. независимо от броя на обявите, които даден участник качи в OLX в периода на кампанията, шансът му да спечели наградата остава един и същ.
11. Използването на някоя от платените услуги на сайта, като увеличаване на лимита за публикуваните обяви или промо опции, не е забранено, но не е необходимо и не дава никакво предимство на използващия подобна услуга.
Определяне на печелившия
12. Победителят в настоящата кампания ще се определи на случаен принцип чрез софтуер за рандомизиране на числа. Освен победител ще бъдат изтеглени и пет резерви по същия начин.
13. Определянето на печелившия и резервите първоначално ще стане по и-мейлите им, които ще бъдат теглени.
14. Тегленето ще се извърши в рамките на 30 работни дни след края на кампанията пред нотариус.
15. Организаторът ще се свърже с печеливишия по мейл, с молба да потвърди желанието си да получи наградата и да предостави личните си данни.
16. Ако изтегленият първи печеливш не отговори на изпратения от Организатора имейл в рамките на 72 часа от изпращането му, не отговоря на обажданията на телефона(-ите), посочен(-и) за контакт в обявите му, откаже получаването на наградата или откаже да предостави личните си данни (включително телефон за връзка, ако такъв няма публикуван в обявите му) на Организатора, то Организаторът ще се опита да се свърже с първата изтеглена резерва. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с нито една от петте резерви или те откажат получаването на наградата, той ще пристъпи към ново теглене при същите условия.
17. В случай, че изтегленият печеливш отговори на имейла на Организатора, потвърждавайки желанието си да получи наградата и предостави личните си данни (включително телефон за връзка) или отговори на обаждането на Организатора по телефона, то последният ще се свърже с него за оформянето на сделката по прехвърляне на собствеността на предмета на наградата в съотвествие със законовите изисквания.
Лични данни
18. Печелившият участник в настоящата кампания се съгласява да предостави личните си данни на Организатора с цел индивидуализирането му и сключването на прехвърлителната сделка за наградата, както и с цел последващото им използване за маркетингови цели.
19. Печелившият се съгласява, че Организаторът има право да съхранява личните му данни за неограничен период от време или за такъв период от време, за какъвто Организаторът прецени без последният да дава обяснения за това на печелившия на по-късен етап.
20. Печелившият се съгласява да бъде сниман от Организатора във връзка с или при приемането на наградата по настоящата кампания.
21. Печелившият се съгласява, че Организаторът има право да използва личните му данни, включително негови снимки, за всякакви маркетингови цели по свое усмотрение, без Организаторът да има задължение да иска допълнително разрешение за това.
Отговорност на Организатора
22. Организаторът няма да предостави наградата на участника, изтеглен като печеливш и не носи отговорност в случай, че печелившият не отговори на изпратения му мейл или на обаждането от страна на Организатора в рамките на 72 часа от изпращането на имейла, не предостави личните си данни (включително телефон за връзка), или се окаже, че лицето, публикувало обавате съгласно условията на настоящата кампания и лицето, претендиращо за наградата са различни.
23. Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на наградата и определянето на нов печеливш, а първоначално определеният печеливш няма да може да има претенции за получаване на наградата в случай, че не отговори на мейла/обаждането на Организатора поради технически причини или каквито и да е други непредвидени обстоятелства (включително, но не само, по здравословни причини), които са го възпрепятствали да направи това.
24. Организаторът не носи отговорност в случай, че прекрати провеждането на настоящата кампания преджевременно, поради форс мажорни обстоятелства или поради промяна в законодателството, която му забранява продължаването й.
25. Организаторът не носи отговорност и няма да предоставя друга награда в случай, че първоначално предвидената погине не по негова вина.
08.07.2015г.
гр. София
Утвърдил правилника: Спас Сливков,
управител на „Алегрогруп България“ ЕООД

Сподели:
Статии от подобни категории: Без категория

Приключена тема.