blog.prodavalnik.com
Новини

Добави обява през мобилното приложение на OLX.bg и спечели iPad Air 2!

08.07.2015, 8:07 | Публикувано от Продавалник

1. Организатор на Промоцията
1.1. Промоцията „Добави обява през мобилното приложение на OLX.bg и спечели iPad Air 2!“, наричана по-долу Промоцията, се организира и провежда от „Алегрогруп България ЕООД“ с адрес на София 1000, ул.“Ангел Кънчев“ №1, ет.3 , наричан по-долу Организатор.
1.2. С участието си в Промоцията съобразно т. 3 и т. 4 се счита, че всеки участник се е запознал и съгласил с правилата 2

2. Участие в промоцията.
2.1. Стартът на Промоцията е на 17.08.2015 година и продължава до 23:59 часа на 23.08.2015 година. Организаторът си запазва правото да преустанови промоцията по свое решение в кое да е време, без да е нужно да обявава или комуникира предварително своето намерение с потребителите.

3. Право на участие

3.1. В Промоцията може да вземе участие всяко физическо лице с местоживеене в България, което има навършени 18 години
3.2. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка
3.3. Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителя на Организатора, техните съпрузи, лица, с които живеят на семейни начала, лица, с които имат общи деца, техни роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия или по сватовство до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

4. Условия за участие
За участник в Промоцията се счита потребител, който е публикувал обява от мобилното приложение на OLX.bg. За да бъде участник в промоцията обявата не трябва да противоречи на общите условия на сайта, които могат да бъдат намерени тук: http://olx.bg/static/prodavalnikcom/external/sites/prodavalnikcom/downloads/Terms_and_conditions_new.pdf
При положение, че обявата противоречи на общите условия на сайта, Организаторът си запазва правото да премахне обявата, без предупреждение към потребителя.

С публикуването на обява през мобилното приложение на OLX.bg, участникът автоматично приема правилата и условията за участие в Промоцията.

5. ЕЛЕМЕНТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Всички обяви, публикувани през мобилното приложение на OLX.bg в срока на промоцията участват в томбола за iPad Air 2, 16gb, silver
5.2. С участието в Промоцията, се счита, че участниците са се запознали и са съгласни с настоящите Условия на Промоцията.
6. Наградата е една и спечелилият я няма право да иска да му бъде предоставена друга подобна или паричната стойност на тази награда. В същото време Организаторът си запазва правото да предостави подобна награда в случай на промени в обстоятелствата по осигуряването на така обявената награда.

7. Публикуването на обява с цел участие в настоящата кампания е напълно безплатно. Публикуването на повече от една обява в периода на кампанията няма да е от значение при определянето на печелившия, т.е. независимо от броя на обявите, които даден участник качи в OLX в периода на кампанията, шансът му да спечели наградата остава един и същ.
8. Използването на някоя от платените услуги на сайта, като увеличаване на лимита за публикуваните обяви или промо опции, не е забранено, но не е необходимо и не дава никакво предимство на използващия подобна услуга.
Определяне на печелившия
9. Победителят в настоящата кампания ще се определи на случаен принцип чрез софтуер за рандомизиране на числа. Освен победител ще бъдат изтеглени и пет резерви по същия начин.
10. Определянето на печелившия и резервите първоначално ще стане по и-мейлите им, които ще бъдат теглени.
11. Тегленето ще се извърши в рамките на 10 работни дни след края на кампанията пред нотариус.
12. Организаторът ще се свърже с печеливишия по мейл, с молба да потвърди желанието си да получи наградата и да предостави личните си данни.
13. Ако изтегленият първи печеливш не отговори на изпратения от Организатора имейл в рамките на 72 часа от изпращането му, не отговоря на обажданията на телефона(-ите), посочен(-и) за контакт в обявите му, откаже получаването на наградата или откаже да предостави личните си данни (включително телефон за връзка, ако такъв няма публикуван в обявите му) на Организатора, то Организаторът ще се опита да се свърже с първата изтеглена резерва. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с нито една от петте резерви или те откажат получаването на наградата, той ще пристъпи към ново теглене при същите условия.
14. В случай, че изтегленият печеливш отговори на имейла на Организатора, потвърждавайки желанието си да получи наградата и предостави личните си данни (включително телефон за връзка) или отговори на обаждането на Организатора по телефона, то последният ще се свърже с него за оформянето на сделката по прехвърляне на собствеността на предмета на наградата в съотвествие със законовите изисквания.
Лични данни
15. Печелившият участник в настоящата кампания се съгласява да предостави личните си данни на Организатора с цел индивидуализирането му и сключването на прехвърлителната сделка за наградата, както и с цел последващото им използване за маркетингови цели.
16. Печелившият се съгласява, че Организаторът има право да съхранява личните му данни за неограничен период от време или за такъв период от време, за какъвто Организаторът прецени без последният да дава обяснения за това на печелившия на по-късен етап.
17. Печелившият се съгласява да бъде сниман от Организатора във връзка с или при приемането на наградата по настоящата кампания.
18. Печелившият се съгласява, че Организаторът има право да използва личните му данни, включително негови снимки, за всякакви маркетингови цели по свое усмотрение, без Организаторът да има задължение да иска допълнително разрешение за това.
Отговорност на Организатора
19. Организаторът няма да предостави наградата на участника, изтеглен като печеливш и не носи отговорност в случай, че печелившият не отговори на изпратения му мейл или на обаждането от страна на Организатора в рамките на 72 часа от изпращането на имейла, не предостави личните си данни (включително телефон за връзка), или се окаже, че лицето, публикувало обавате съгласно условията на настоящата кампания и лицето, претендиращо за наградата са различни.
20. Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на наградата и определянето на нов печеливш, а първоначално определеният печеливш няма да може да има претенции за получаване на наградата в случай, че не отговори на мейла/обаждането на Организатора поради технически причини или каквито и да е други непредвидени обстоятелства (включително, но не само, по здравословни причини), които са го възпрепятствали да направи това.
21. Организаторът не носи отговорност в случай, че прекрати провеждането на настоящата кампания преджевременно, поради форс мажорни обстоятелства или поради промяна в законодателството, която му забранява продължаването й.
22. Организаторът не носи отговорност и няма да предоставя друга награда в случай, че първоначално предвидената погине не по негова вина.

23. Прекратяване на Промоцията
Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, като на участниците не се дължи компенсация.
Във всеки момент Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила на промоцията.
Измененията влизат в сила от момента на публикуването им на http://blog.olx.bg/
24. Съдебни спорове Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

25. Контакт с Организатора За въпроси и коментари, изпращайте тук: http://olx.bg/contact/ Алегрогруп България ЕООД

07.08.2015г.
гр. София

Утвърдил правилника: Спас Сливков,
управител на „Алегрогруп България“ ЕООД

Сподели:
Статии от подобни категории: Без категория

Приключена тема.