blog.prodavalnik.com
Новини

„Изпрати пратка през „Еконт“ панела в мобилното приложение на OLX“

17.03.2016, 11:17 | Публикувано от Продавалник

Правилник на кампанията „Изпрати пратка през „Еконт“ панела в мобилното приложение на OLX“

 

Организаторът на кампанията „Изпрати пратка през „Еконт“ панела в мобилното приложение на OLX“ („кампанията“) е „Алегрогруп България“ ЕООД („организаторът“) със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, ЕИК 175345805.

 

Предмет на кампанията

1. Организаторът дава възможност на потребителите на olx.bg получат от 1 до 3 кредита за промо опции в olx.bg („OLX“) по смисъла на общите условия за ползване на сайта olx.bg чрез участието си в настоящата кампания, при положение, че са спазени всички условия, поставени в настоящия правилник.

 

Участници в кампанията

2. Участици в кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които са потребители на OLX.

3. Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

4. Всички потребители на OLX, сключили сделка с трети лица и изпратили пратка в резултат на тази сделка през „Еконт“ панела през мобилното приложение на OLX (за iOS и Android телефони)  в периода на кампанията, ще бъдат включени автоматично като участници в кампанията. В случай, че някой не желае да участва в нея, той следва да уведоми Организатора за това писмено чрез електронната форма за контакт на платформата като посочи имейла си, чрез който публикува обяви в платформата.

Период на кампанията

5. Кампанията се провежда в периода от 24.03.2016г. до 15.04.2016г.

 

Награда

6. Организаторът ще зареди по 1 кредит за подготвена през мобилното приложение и успешно приета от Еконт товарителница в рамките на кампанията. Зареждането на кредити в профила на потребителя ще се проведе в период до 10 работни дни след успешното приемане на пратката от страна на Еконт.

7. За една генерирана товарителница, отговаряща на останалите условия на настоящия правилник, потребителят получава 1 кредит, който да се използва за някоя от промо опциите в OLX. Един участник може да получи максимално 3 кредита. Подготвените и приети товарителници след първите три в периода на кампанията не участват в промоцията.

8. Печелившите потребители нямат право да искат да заменят наградата с друга подобна или да получат паричната й равностойност.

9. Спечелените кредити от кампанията не подлежат на възстновяване.

 

Механизъм за участие

10. Всеки участник следва да сключи сделка през OLX, да генерира товарителница през панела на „Еконт“ в мобилното приожение на OLX за iOS или Android и да изпрати предмета на покупко-продажбата чрез куриерска фирма „Еконт експрес“ ООД.

11. Всяка пратка следва да бъде реална приета от Еконт (предадена на куриер или оставена в офис на Еконт), за да може да се възползва от наградата.

12. Генериринето на товарителницата и приемането на пратките от Еконт трябва да са факт в периода на кампанията. Товарителници по отношение, на които едното от тези действия бъде извършено извън рамките на този период, няма да участват в кампанията.

 

Специални условия на кампанията

13. Доколкото участието в кампанията е свързано с публикуването на обяви, то общите условия за ползване на OLX следва да бъдат спазвани. Организаторът ще премахва обяви, които противоречат на общите му условия, а потрбителите няма да имат право да оспорват това или да претендират, че поради тази причина не са могли да участват в кампанията.

14. Промотирането на обяви или ползването на други платени услуги, предлагани на платформата не е забранено, но не е условие за участие в кампанията и няма да носи каквото и да е предимство на участник, използвал някоя от платените услуги на OLX.

15. Организаторът ще се информира дали пратката е била подготвена и успешно приета от „Еконт“ автоматично чрез технически средства, наречени API.

Сподели:
Статии от подобни категории: Без категория

Приключена тема.