Oбщи условия за участие в промо-кампания: „Гмурни се в играта с olx и спечели приказни награди от Малката русалка“

Oбщи условия за участие в промо-кампания:

„Гмурни се в играта с olx и спечели приказни награди от Малката русалка

Организатор на кампанията „Гмурни се в играта с olx и спечели приказни награди от Малката русалка“ („Кампания“) е администраторът на платформата www.olx.bg („OLX) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“) в партньорство с „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК 200522737. Кампанията се провежда в рамките на landing страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/little_mermaid/

  1. Предмет:

1. Oрганизаторът предоставя възможност на всеки OLX.bg потребител да участва в Кампанията чрез попълване на отговори на зададените 3 (три) броя въпроса и регистрация в landing страницата:

https://olxadvertising.com/movies/index.php/little_mermaid/, обявяваща провеждането на Кампанията. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията („Условия за участие“), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в раздел IV, по-долу. 

II. Участници в кампанията:

2. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически и юридически лица, навършили 18 години, разполагащи с активен профил в OLX.bg, които са попълнили отговорите на зададените 3 (три) броя въпроса и са се регистрирали в страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/little_mermaid/

3. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период:

4.Начало на Кампанията – 10:00:00 ч. на 15.05.2023 г.

Край на Кампанията – 23:59:59 ч. на 21.05.2023 г.

IV. Награди:

5. Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие, ще бъде включен в теглене за една от следните награди, предоставени ексклузивно от „Форум Филм България“ ЕООД:

→ 1 (един) брой двойна покана за ексклузивна гала премиера, посветена на „Малката русалка“, която ще се състои в град София на 24.05.2023 г.

→ 1 бр. ваучер за урок в Академия за русалки “Atlana”

→ 1 бр. оригинална възглавница от филма Малката русалка;

→ 1 бр. оригинална раница от филма Малката русалка:

V. Механизъм за участие в Кампанията:

6. Условието за участие в Кампанията е потребителят да отговори правилно на 3 (три) въпроса, свързани с филма „Малката русалка“, зададени на страницата: 

https://olxadvertising.com/movies/index.php/little_mermaid/ и да се регистрира с Име и Телефон за участие в Кампанията. 

7. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията.

8. Участието повече от един път на уникален потребител не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията.

VI. Теглене на наградите:

9. Печелившите участници ще бъдат определени чрез жребий в срок от 7 (седем) календарни дни след края на Кампанията. Ще бъдат изтеглени и 5 резерви, с които Организаторът ще се свърже, в случай че не бъде осъществен контакт с някой от печелившите участници.

10. Печелившите участници ще бъдат обявени в официално разработената landing страница на ОLX: https://olxadvertising.com/movies/index.php/little_mermaid/. С всеки от регестрираните печеливши участници OLXще се свърже на попълнения от тях имейл адрес и телефонен номер в регистрационната форма. 

11. Наградата ще бъде връчена на всеки от печелившите участници не по-късно от 30 дни от осъществяване на контакт с него и ще бъде предоставена на печелившия участник по предварително уговорен с него начин:
– чрез изпращане чрез куриер на посочен от него адрес;
– чрез получаване на място от офис на Организатора;
– по друг, предварително съгласуван между Организатора и Печелившия участник, начин;

VII. Лични данни:

12. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в платформата OLX.

13. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Кампанията и получаване на Наградата.

14. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията. 

15. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. 

16. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

17. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност:

18. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

19. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност. 

20. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

21. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията.

22. Организаторът и „Форум Филм България“ ЕООД не носят отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни или други независещи от Организатора и Форум Филм България, причини, награда не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

23. Наградите, предоставяни в промоционалната кампания „Гмурни се в играта с olx и спечели приказни награди от Малката русалка са само и единствено:

→  1 (един) брой двойна покана за ексклузивна гала премиера, посветена на „Малката русалка“, която ще се състои в град София на 24.05.2023 г.

→ 1 бр. ваучер за урок в Академия за русалки “Atlana”

→ 1 бр. оригинална възглавница от филма Малката русалка;

→ 1 бр. оригинална раница от филма Малката русалка:

УСЛОВИЯ, свързани с наградата (един) бр. двойна покана за ексклузивната гала премиера, посветена на филма „Малката русалка“, която ще се състои на 24 май 2023 г. в гр. София:

 Наградата 1 (eдин) бр. двойна покана за ексклузивната гала премиера, посветена на филма „Малката русалка“, която ще се състои на 24 май 2023 г. в гр. София важи само и единствено за събитието, което ще се проведе на 24 май в гр. София.

 Наградата 1 (eдин) бр. двойна покана за ексклузивната гала премиера, посветена на филма „Малката русалка“, която ще се състои на 24 май 2023 г. в гр. София важи за 1 (един) брой печеливш участник и 1 (един) негов придружител.

 Наградата 1 (eдин) бр. двойна покана за ексклузивната гала премиера, посветена на филма „Малката русалка“, която ще се състои на 24 май 2023 г. в гр. София не може да бъде заменяна за: покана за друго събитие, посветено на „Малката русалка“ или друго филмово заглавие; за друга прожекция на филма „Малката русалка“ или друго филмово заглавие; за предметни награди от филма „Малката русалка“ или друго филмово заглавие, за паричната или каквато и да е друга равностойност на наградата.

 Организаторът не поема никакви разходи на печелившия участник и неговия придружителсвързани с използването на наградата 1 (eдин) бр. двойна покана за ексклузивната гала премиера, посветена на филма „Малката русалка“, която ще се състои на 24 май 2023 г. в гр. София, в т.ч., но не само: пътни, за храна, както и всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с използването на наградата. 

 Печелившият участник, спечелил наградата 1 (eдин) бр. двойна покана за ексклузивната гала премиера, посветена на филма „Малката русалка“, която ще се състои на 24 май 2023 г. в гр. София, следва да се свърже с Организаторите по посочения от тях начин, не по-късно от 16.00 ч. на 23.05.2023 г., за да потвърди дали ще се възползва от спечелената награда.

 Печелившият участникспечелил наградата 1 (eдин) бр. двойна покана за ексклузивната гала премиера, посветена на филма „Малката русалка“, която ще се състои на 24 май 2023 г. в гр. София и потвърдил нейното използване, ще бъде включен в официалния списък с присъстващи на събитието, по който ще бъде осигуряван достъпът до него. Печелившият участник ще трябва да се легитимира на място, в деня на събитието, по предварително потвърден с Организаторите начин, за да получи достъп.

УСЛОВИЯ, свързани с наградата (един) бр. ваучер за урок в Академия за русалки “Аtlana”

→ ваучерът e поименен, но ако спечелилият го участник няма възможност да го използва, може да го преотстъпи на друг ползвател, като предварително съгласува това с Организаторите и/или Академия за русалки “Аtlana”;

→ срокът на валидност за използване на ваучера е 6 (шест) месеца;

→ ваучерът е валиден за дете над 6-годишна възраст или възрастен, които имат основни плувни умения и могат да плуват самостоятелно без помощни средства, без значение в какъв стил на плуване;

→ за да бъде използвана наградата (един) бр. ваучер за урок в Академия за русалки “Аtlana”eнеобходимо предварително запазване на място, по телефон: +359 897 37 13 25 или в сайта www.atlana.bg

→ наградата (един) бр. ваучер за урок в Академия за русалки “Аtlana” може да бъде използвана само и единствено в гр. София, Marinela Health Clubбул. Джеймс Баучер 100, София

→ наградата (един) бр. ваучер за урок в Академия за русалки “Аtlana” не може да бъде заменяна за: покана за друго събитие, посветено на „Малката русалка“ или друго филмово заглавие; за друга прожекция на филма „Малката русалка“ или друго филмово заглавие; за предметни награди от филма „Малката русалка“ или друго филмово заглавие, за паричната или каквато и да е друга равностойност на наградата.

 Организаторът не поема никакви разходи на печелившия участник исвързани с използването нанаградата 1 (един) бр. ваучер за урок в Академия за русалки “Аtlana” , в т.ч., но не само: пътни, за храна, както и всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с използването на наградата. 

 ако печелившият участник, спечелил наградата 1 (един) брой ваучер за урок в Академия за русалки “Аtlana” , не иска да се възползва от наградата си, то той е длъжен да уведоми Организатора за това и се отказва от бъдещи претенции към наградата си.

 печелившият участник, спечелил наградата 1 (един) брой ваучер за урок в Академия за русалки “Аtlana” може да получи допълнителна информация на  www.atlana.bg

Участниците се считат за уведомени, че стойността на спечелената от тях награда може да представлява облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за него. В тази връзка печелившият участник доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Ако Печеливш участник, спечелил някоя от посочените награди в Кампанията „Гмурни се в играта с olx и спечели приказни награди от Малката русалка се откаже от получаването им, като за отказ се счита и несвързването с Организатора в посочения от него срок, то Организаторът, по преценка, има право да избере друг печеливш участник на негово място.

25. Извън посочените по-горе разходи за куриер и връчване на наградата, Организаторът не поема никакви други допълнителни разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи, разходи за храна и всякакви други случайни или-не разходи).

26. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата.

27. Организаторът на Играта не носи отговорност за спечелилия участник по време на използването на спечелената от него награда, както и за неговите действия по време на използване на наградата.

28. Организаторът не носи отговорност ако печеливш участник няма възможност/умения/желание да се възползва и/или да получи спечелена от него награда в Кампанията „Гмурни се в играта с olx и спечели приказни награди от Малката русалка

28. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.

29. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на 

Настоящите правила влизат в сила в момента на стартиране на Кампанията –  10:00 ч. на 15.05.2023 г. ©2023 г. | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД