Oбщи условия за участие в промо-кампания: „Отиди по-високо, по-далече и по-бързо заедно с КАПИТАН МАРВЕЛ 2 и спечели супергеройски награди“

Организатор на кампанията „Отиди по-високо, по-далече и по-бързо заедно с КАПИТАН МАРВЕЛ 2 и спечели супергеройски награди“.

 („Кампанията“) е администраторът на платформата www.olx.bg („OLX) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“) в партньорство с „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК 200522737. Кампанията се провежда в рамките на landing страницата:

  1. Предмет:

1. Oрганизаторът предоставя възможност на всеки OLX.bg потребител да участва в Кампанията чрез попълване на отговори на зададените 3 (три) броя въпроса и регистрация в landing страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/marv2/,  обявяваща провеждането на Кампанията. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията („Условия за участие“), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в раздел IV, по-долу. 

II. Участници в кампанията:

2. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически и юридически лица, навършили 18 години, разполагащи с активен профил в OLX.bg, които са попълнили отговорите на зададените 3 (три) броя въпроса и са се регистрирали в landing страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/marv2/

3. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия, без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен, включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период:

4.Начало на Кампанията – 10:00:00 ч. на 30.10.2023 г.

Край на Кампанията – 23:59:59 ч. на 05.11.2023 г.

IV. Награди:

5. Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие, ще бъде включен в теглене за една от следните награди, предоставени ексклузивно от „Форум Филм България“ ЕООД: 

→ 1 (един) брой кинокомплект (два кинобилета за филма Капитан Марвел 2 и две средни менюта) и 1 (един) брой оригинална тениска от филма;

→ 1 бр. комплект от 1 (един) брой оригинален тефтер от филма и 1 (един) брой оригинална шапка от филма;

→ 1 бр. комплект от 1 (един) брой оригинална шапка от филма и 1 бр. оригинална тениска;

V. Механизъм за участие в Кампанията:

6. Условието за участие в Кампанията е потребителят да отговори правилно на 3 (три) въпроса, свързани с филма „Капитан Марвел 2“, зададени на страницата: 

https://olxadvertising.com/movies/index.php/marv2/ и да се регистрира с име и телефон за участие в Кампанията. 

7. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията.

8. Участието, повече от един път, на уникален потребител не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията. 

VI. Теглене на наградите:

9. Печелившите участници ще бъдат определени чрез жребий в срок от 7 (седем) календарни дни след края на Кампанията. Ще бъдат изтеглени и 5 резерви, с които Организаторът ще се свърже, в случай че не бъде осъществен контакт с някой от печелившите участници.

10. Печелившите участници ще бъдат обявени в официално разработената landing страница на ОLX: https://olxadvertising.com/movies/index.php/marv2/. С всеки от регистрираните печеливши участници OLX ще се свърже на попълнения от тях имейл адрес и телефонен номер в регистрационната форма. 

11. Наградата ще бъде връчена на всеки от печелившите участници, не по-късно от 30 календарни дни от осъществяване на контакт с него и ще бъде предоставена на печелившия участник по предварително уговорен с него начин: 

  • чрез изпращане по куриер на посочен от него адрес или до офис на куриер;
  • чрез получаване на място от офис на Организатора; 
  • по друг, предварително съгласуван, между Организатора и печелившия участник, начин.

VII. Лични данни:

12. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в платформата OLX.

13. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Кампанията и получаване на наградата.

14. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията. 

15. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

16. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

17. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност:

18. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

19. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

20. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай, че спечелената награда бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

21. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуалната собственост върху авторското съдържание, включително и не само, аудио и видеоматериали, видими и достъпни чрез Facebook публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията. 

22. Организаторът и „Форум Филм България“ ЕООД не носят отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни, или други независещи от Организатора и „Форум Филм България“ ЕООД причини, наградата не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

23. Наградите, предоставяни в промоционалната кампания „Отиди по-високо, по-далече и по-бързо заедно с КАПИТАН МАРВЕЛ 2 и спечели супергеройски награди“.

са само и единствено:

→ 1 (един) брой кинокомплект (два кинобилета за филма Капитан Марвел 2 и две средни менюта) и 1 (един) брой оригинална тениска от филма;

→ 1 бр. комплект от 1 (един) брой оригинален тефтер от филма и 1 (един) брой оригинална шапка от филма;

→ 1 бр. комплект от 1 (един) брой оригинална шапка от филма и 1 бр. оригинална тениска;

УСЛОВИЯ, свързани с наградата:

→ 1 (един) брой кинокомплект (два кинобилета за филма Капитан Марвел 2 и две средни менюта) и 1 (един) брой оригинална тениска от филма:

Наградата 1 бр. кинокомплект за двама за филма Капитан Марвел 2 включва само и единствено: два кинобилета за филма Капитан Марвел 2, 1 брой ваучер за консумация за двама от бара на Синема Сити България (наградата е валидна само за кината от киноверигата Синема Сити България) и 1 бр. оригинална тениска от филма;

Допълнителни детайли: 

1 (един) брой ваучер за консумация за двама от бара на Синема Сити България включва само и единствено: 2 броя средни пуканки + 2 броя средна напитка по избор (Pepsi, Pepsi Max/Mirinda/7UP/Lipton Lemon/Lipton Peach) в съответното кино от киноверигата Синема Сити България, в което победителят е избрал да използва кинобилетите за филма Капитан Марвел 2 и за прожекцията, за която е избрал. Ваучерът за консумация от бара на Синема Сити България важи в периода 10.11.2023 – 26.11.2023 г. и не може да бъде използван за прожекции на други филмови заглавия и отделно от използването на спечелените два кинобилета за филма Капитан Марвел 2.

2 (два) кинобилета за 1 (един) победител, които важат само и единствено за филма Капитан Марвел 2, могат да бъдат използвани от победителя в периода 10.11.2023 – 26.11.2023 г. в избрано от победителя кино, само и единствено от киноверигата Синема Сити България (всички обекти от киноверигата Синема Сити България може да видите ТУК). 

– кинобилетите важат само и единствено за прожекция на филма Капитан Марвел 2 за избран от победителя ден и час в предварително посоченото от него кино от киноверигата Синема Сити България, според програмата на киното. 

– кинобилетите за филма Капитан Марвел 2, ваучерът за консумация от бара на съответното кино от киноверигата Синема Сити България и 1 бр. оригинална тениска от филма Капитан Марвел 2 не могат да бъдат заменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност, включително, но не само за Капитан Марвел 2, или което и да е друго филмово заглавие. 

– победителят получава своята награда 1 (един) бр. кинокомплект за двама за филма Капитан Марвел 2, след като се легитимира пред оторизиран представител, посочен на място, в предварително избраното от него кино от киноверигата Синема Сити България. 

УСЛОВИЯ, свързани с наградите:

→ 1 бр. комплект от 1 (един) брой оригинален тефтер от филма и 1 (един) брой оригинална шапка от филма;

→ 1 бр. комплект от 1 (един) брой оригинална шапка от филма и 1 бр. оригинална тениска;

Наградите са само и единствено посочените оригинални награди от филма Капитан Марвел 2.

→ организаторите не поемат никакви разходи на печелившия участник, свързани с получаването на 1 бр. комплект от предметни награди от филма Капитан Марвел 2, в т.ч., но не само: пътни, за храна, както и всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с използването на наградата.

→ спечеленият 1 бр. комплект от предметни награди от филма Капитан Марввел 2 не може да бъде заменян за предметни награди от филма Капитан Марвел 2 или друго филмово заглавие, за паричната или каквато и да е друга равностойност на наградата.

Участниците се считат за уведомени, че стойността на спечелената от тях награда може да представлява облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лв., с ДДС, Организаторът, съгласно чл. 65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за него. В тази връзка печелившият участник доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Ако Печеливш участник, спечелил някоя от посочените награди в Кампанията „„Отиди по-високо, по-далече и по-бързо заедно с КАПИТАН МАРВЕЛ 2 и спечели супергеройски награди“ се откаже от получаването ѝ, като за отказ се счита и несвързването с Организатора в посочения от него срок, то Организаторът, по преценка, има право да избере друг печеливш участник на негово място.

25. Извън посочените по-горе разходи за куриер за връчване на наградата, Организаторът не поема никакви други допълнителни разходи, свързани с получаването и използването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи, разходи за храна и всякакви други случайни или-не разходи).

26. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградата.

27. Организаторът на Играта не носи отговорност за спечелилия участник по време на използването на спечелената от него награда, както и за неговите действия по време на използване на наградата.

28. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.

29. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на landing страницата https://olxadvertising.com/movies/index.php/marv2/.

Настоящите правила влизат в сила в момента на стартиране на Кампанията – 10:00 ч. на 30.10.2023 г. 

©2023 г. | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД