Общи условия за кампания „Изпрати с OLX и спечели“

§ 1 Общи разпоредби

  1. Организаторът на промоционалната кампания „ Изпрати с OLX и спечели” (наричана по-долу „Промоционална кампания“ или „Кампания“) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3, с ЕИК 175345805, т.е. администраторът на  Платформата OLX, достъпна на уебсайта www.olx.bg (наричанa по-долу „OLX”).
  2. Периодът на Промоционалната кампания е от 00:00 часа  на 10 май 2021 г. до 00:00 часа на 10 август 2021 г.

§ 2 УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

1.Предмет

В периода на Кампанията Организаторът предоставя възможност на всеки регистриран потребител на платформата за обяви OLX с уеб адрес (URL) www.olx.bg („Платформата”), който има активен профил в OLX и е влязъл в панела за доставки dostavki.olx.bg, като е подготвил товарителница и успешно е изпратил пратка (за успешно изпратена се смята пратка, която е доставена и получена от получателя), да  получи 10% от стойността на товарителницата под формата на промоционални точки в профила си, които точки ще може да използва, за да промотира обявите си на Платформата.

2. Участие в кампанията

2.1 Участници в Кампанията могат да бъдат всички потребители, които отговарят на изискванията в пар.2, т.1, както и на изискванията на Общите условия за използване на Платформата. Потребители с изтрити, ограничени или блокирани профили не могат да участват в кампанията.

2.2 За да участва в Кампанията, потребителят следва да:

А) Влезе в панела за доставки dostavki.olx.bg с потребителските си данни за вход в OLX (потребителско име и парола);

Б) Да подготви товарителница и успешно да изпрати пратка чрез някой от партньорите на OLX, които предлагат куриерски услуги, а именно – чрез Speedy или Български пощи.

2.3 След като участникът изпълни стъпките, описани в пар.2, т.2.2 по-горе, в рамките на 10 дни от успешното доставяне на пратката, OLX ще зареди в профила на потребителя в OLX (в секция OLX Портфейл/Баланс) промоционални точки  в размер на 10% от стойността на товарителницата, които точки участникът ще може да използва, за да промотира обявите си съгласно Общите условия на OLX.

Пример – участник влиза в панела за доставка на ОЛХ и подготвя пратка, цената на чиято доставка е 10 лв. След като пратката е успешно доставена, участникът ще получи 1 промоционална точка в профила си в OLX, която може да ползва за закупуване на промо опции на сайта.

3. Една промоционална точка съответства на стойността на 1 лев, като получените в рамките на Промоционалната кампания промоционални точки не се заменят срещу паричната им равностойност.Те могат да се използват само за заплащане на платени услуги за промотиране на обяви в Платформата.

4.Получените в рамките на Промоционалната кампания промоционални точки не може да се прехвърлят  към други Потребители на OLX.

5.В случай че Потребител не спазва посочените в настоящите ОУ правила на Промоционалната кампания, OLX си запазва правото да го изключи от Промоционалната кампания, както и от бъдещи подобни кампании.

6.Повече информация за вида на услугите, предлагани от OLX, и техните цени потребителите могат да открият в Общите условия за ползване на Платформата OLX.

§ 3 ЖАЛБИ

  1. Всички жалби относно Промоционалната кампания следва да бъдат подадени в писмен вид до Организатора в срок от 14 дни от датата на възникване на причината за жалбата на следния адрес: contact@olx.bg.

§ 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото да променя Общите условия до края на Промоционалната кампания, като се има предвид, че промяната на Общите условия няма да засегне правата, придобити от Потребителите преди влизането в сила на измененията на Общите условия.

2. По въпроси, които не са обхванати от настоящите ОУ, се прилагат Общите условия за ползване на Платформата.

3. Организаторът не носи отговорност, в случай че Потребител не може да участва в Промоционалната кампания поради причини извън разумния контрол на Организатора (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

4.Организаторът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, свързани с Промоционалната кампания.

5.Организаторът не гарантира на Потребителите доходност от публикуваните обяви, нито реализиране на печалби от включените в обявите стоки и услуги в резултат на Промоционалната кампания.

6. При констатиране на нередности или нарушения на настоящите Общи условия или на Общите условия за ползване на Платформата, обявите, публикувани в нарушение, ще бъдат премахнати и средствата, изразходвани по повод на участие в Промоционалната кампания, не подлежат на възстановяване.