Общи условия за участие в промо-кампания МЕЧТАЙ, ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С ЕЛА, ИЗПЕЙ! 2 И OLX!

Организатор на кампанията „МЕЧТАЙ, ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С ЕЛА, ИЗПЕЙ! 2 И OLX!“ („Кампанията”) е администраторът на платформата www.olx.bg („OLX”) – дружеството „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД с ЕИК 175345805 и седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 3 („Организатор“) в партньорство с „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК 200522737. Кампанията се провежда в рамките на landing страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/sing-2/.

I.Предмет 

Организаторът предоставя възможност на всеки OLX.bg потребител да участва в Кампанията чрез попълване на отговори на зададените 3 (три) броя въпроса и регистрация на страницата на играта: https://olxadvertising.com/movies/index.php/sing-2/, обявяваща провеждането на Кампанията. Всеки участник в Кампанията, който отговаря на настоящите Общи условия за участие в Кампанията („Условия за участие”), ще бъде включен в тегленето за наградите, посочени в раздел IV по-долу.

II. Участници в кампанията

1. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически и юридически лица, навършили 18 години, разполагащи с активен профил в OLX.bg, които са попълнили отговорите на зададените 3 (три) броя въпроса и са се регистрирали в страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/sing-2/

2. Участници в Кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен, включително както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период 

Начало на Кампанията – 10:00:00 ч. на 03.12.2021 г. 

Край на Кампанията – 23:59:59 ч. на 09.12.2021 г.

IV. Награди   
Всеки потребител, който отговаря на настоящите Условия за участие, ще бъде включен в теглене за една от следните награди, предоставени ексклузивно от „Форум Филм България“ ЕООД:

  • 1 бр. комплект оригинален несесер с ученически принадлежности от филма ела, изпей! 2 с двоен кинобилет за филма „Ела, изпей! 2“  
  • 1 бр. комплект оригинален тефтер от филма „Ела, изпей! 2“ с двоен кинобилет за филма „Ела, изпей! 2“
  • 1 бр. оригинална шапка от филма „Ела, изпей! 2“
  • 1 бр. оригинална раница от филма „Ела, изпей! 2“
  • 1 бр. оригинално одеало за пикник от филма „Ела, изпей! 2“

УСЛОВИЯ, свързани с наградата 1 бр. комплект от оригинална предметна награда от филма „Ела, изпей! 2“ и  двоен кинобилет за филма „Ела, изпей! 2“:

Наградата двоен кинобилет важи само и единствено за филма „Ела, изпей! 2“ в избрано от победителя кино от киноверигите Синема Сити или кино Арена на територията на Република България, в ден и час отново избрани от него. Наградата двоен кинобилет за филма „Ела, изпей! 2“ може да бъде ползвана в периода 16.12. до 30.12.2021 г., включително. Организаторите не носят отговорност, ако в избрания от победителя ден и час, в избраното от него кино няма прожекция на филма „Ела, изпей! 2“. Наградата 1 бр. комплект от оригинална предметна награда от филма „Ела, изпей! 2“ и двоен кинобилет за филма „Ела, изпей! 2“ не може да заменяна за паричната им равностойност или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги или за друга по вид  предметна награда от филма „Ела, изпей! 2“ или друго филмово заглавие.

Печелившият участник получава наградата си 1 бр. комплект от оригинална предметна награда от филма „Ела, изпей! 2“ и двоен кинобилет за филма „Ела, изпей! 2“ след като се легитимира пред оторизиран представител, посочен на място, в избраното от него предварително кино от веригата Синема Сити или Кино Арена.

В случай, че наградата не бъде потърсена лично в обявения от Организатора срок, победителят губи правото си над нея.

V. Механизъм за участие в кампанията

1. Условието за участие в Кампанията е потребителят да отговори правилно на 3 (три) въпроса, свързани с филма „Ела, изпей! 2“, зададени на страницата: https://olxadvertising.com/movies/index.php/sing-2/, и да се регистрира с Име и Телефон за участие в Играта. 

2. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие и Общите условия или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията или да получат спечелената награда.

3. Участието повече от един път на уникален потребител не носи допълнителни преимущества на Участниците в Кампанията.

VI.Теглене на наградите

1. Печелившите участници ще бъдат определени чрез жребий в срок от 7 (седем) календарни дни след края на Кампанията. Ще бъдат изтеглени и 5 резерви, с които Организаторът ще се свърже, в случай че не бъде осъществен контакт с някой от печелившите участници. 

2. Печелившите участници ще бъдат обявени в официално разработената лендинг промоционална страница на OLXhttps://olxadvertising.com/movies/index.php/sing-2/. С всеки от регистрираните печеливши участници OLX ще се свърже на попълнения от тях телефонен номер в регистрационната форма. 

3. Наградите ще бъдат връчени на всеки от печелившите участници не по-късно от 30 (тридесет) дни от осъществяване на контакт с всеки от тях. 

4. Наградите ще бъдат предоставени на всеки от печелившите участници по предварително уговорен с тях начин:

  • или чрез изпращане с куриер на посочен от тях адрес;
    • или чрез получаване на място от офис на Организатора;
    • по друг, предварително съгласуван между Организатора и Печелившия участник, начин;

VII. Лични данни

1. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност, достъпна в платформата OLX.

2. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на участие в Кампанията и получаване на Наградата.

3. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Кампанията. 

4. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. 

5. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.     
6.  За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VIII. Ограничаване на отговорност

1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима сила;

3. Организаторът и Форум Филм България не отговарят за качеството на наградите.

4. Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и ползването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни разходи).

5. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност. 

6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

7. Организаторът не носи отговорност във връзка със собствеността и правата на интелектуална собственост върху авторското съдържание, включително и не само аудио и видео материали, видими и достъпни чрез Facebook публикацията, обявяваща провеждането на Кампанията. 

8. Организаторът не носи никаква отговорност относно отношенията между „Форум Филм България“ ЕООД и приносителя на спечелените билети за прожекция на филма „Ела, изпей! 2“ във връзка с тяхното използване и произтичащите от него въпроси и спорове. Организаторът и „Форум Филм България“ не носят отговорност, ако в избрания от победителя ден и час, в посоченото от него кино, в което иска да използва наградата си 1 бр. двоен кинобилет за филма „Ела, изпей! 2“ няма прожекция на филма „Ела, изпей! 2“. Организаторът и „Форум Филм България“ не носят отговорност, ако поради технически причини, неверни или непълни данни или други независещи от Организатора и „Форум Филм България“, причини, наградата не може да бъде връчена на съответния печеливш участник.

9. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и  подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.  

10. По всички въпроси, свързани с използването на платформата OLX се прилагат Общите условия за използване на Платформата, достъпни тук.  

11. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите общи условия по всяко време, доколкото с това не се засягат вече възникнали права на участници в нея, като промените влизат в сила след публикуването им на https://olxadvertising.com/movies/index.php/sing-2/.

12. Участниците в Кампанията следва сами да проверяват на платформата оlx за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Кампанията не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на платформата olx.

©2021г.  | “Наспърс Класифайдс България” ЕООД